NBBO årsberetning 2012

2011 var siste året med Svein Hekleberg som administrerende direktør her i NBBO. Etter 50 års arbeidsinnsats

Styret i Nedre Buskerud Boligbyggelag:

Tore E. Hansen

Liv Stabæk

Rolf Olav Langen

Espen Ellingsen

Turid Jonassen

Unni Rolfstad

Markedsområdene er definert som: • Medlemsservice. • Forvaltning (både teknisk og økonomisk administrativt). • Salg (Garanti Eiendomsmegling). • Boligbygging (NBBO Utbygging).

Kirsten Hegglund

Styrets årsberetning 2011

Hovedtrekk 2011 ble et godt år for Nedre Buskerud Boligbygge- lag. Vi har hatt en positiv utvikling i alle våre virksomhetsområder og selskapene er preget av vekst og tilfredsstillende resultater. De gode resultatene skyldes sterk innsats av alle våre medarbeidere samt at hele vår region opplever vekst og netto tilflytting noe som både gir høyere boligpriser og økt behov for bygging av boliger for våre medlemmer. 2011 var også siste året med Svein Hekleberg som administrerende direktør her i NBBO. Etter 50 års arbeidsinnsats nyter han nå sin velfortjente pensjon og har overlatt roret til tidligere forvalt- ningssjef Steinar Kjærnli. Ved å rekruttere ny direktør internt får selskapet kontinuitet i forhold til det

gode grunnlaget Svein Hekleberg har etablert sammen med de sittende styrer gjennom en mannsalder. Vi mener det er riktig å satse videre på dagens linje hvor vi skal videreutvikle vår posisjon som en leverandør av boligrelaterte tjenester med god kvalitet. Samtidig skal vi utvikle oss videre ved å være en attraktiv medlemsorganisasjon med fokus på gode medlemstjenester og vi skal være en trygg og god arbeidsgiver med sunn økonomi og god kvalitet på våre leveranser. Vi er glade for at vi i løpet av 2011 har fått etablert et eget vaktmesterselskap i samarbeid med Vaktmester Service AS. Tjenestene startet opp i NBBO Byggtek AS i 2009 etter oppfordringer fra våre boligselskaper.

veldig attraktiv og hele Buskerud opplever god befolkningsvekst. Det er derfor en lang rekke store og profilerte prosjekter som skal gjennom- føres i vår region de neste 10-15 årene. Nytt sykehus skal bygges, ny jernbaneterminal for gods skal bygges, og på sikt skal ny Konnerud- nedføring (tilfartsvei vest) og forhåpentligvis også ny Svelvikvei komme på plass. Disse prosjektene skal utvikle vår region videre og danne grunnlag for at befolkningen kan fortsette å vokse. Denne veksten gir både store muligheter og utfordringer. Infrastruktur må på plass samtidig som det må legges til rette for boliger som kan ivareta be- folkningsveksten. Vi i NBBO ønsker å bidra med vårt i dette bildet og ønsker å være en boligbygger med en jevn boligproduksjon på 50-100 boliger. Å komme i gang med boligbygging på Sundland vil være et viktig bidrag til å nå denne målsetningen.

Vi ser at Nedre Buskerud som region stadig er

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

4

Made with