NBBO årsberetning 2012

NBBO - der folk trives

Nedre Buskerud Boligbyggelag med alle datter- selskapene har visjonen «NBBO – Der folk trives». NBBO skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlem- menes interesser ved å:

Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser.

Levere boligtilknyttede tjenester til konkur- ransedyktige priser og kvalitet.

Tilby og videreutvikle gode medlemsfordeler. NBBO og datterselskapene arbeider etter de målsettingene som er trukket opp i vår mål- og handlingsplan som er vedtatt i styret og gjel- dende for perioden fram til 1. januar 2014. Vi opplever godt oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. For å gjen- nomføre våre målsettinger er planen delt inn i markedsområdene nybygg, forvaltning, salg og medlem.

“Det ble i 2011 vedtatt igangsetting av prosjektet Elveparken Vest trinn 2.”

N æ r h e t , t r o v e r d i g h e t , l a n g s i k t i g h e t - D e r f o l k t r i v e s

Hva skjedde i markedsområdene i 2011? Nybyggaktiviteten i NBBO NBBO har utbyggingsprosjekter i egen regi gjennom NBBO Utbygging AS og i samarbeid med andre. Vi har et godt omdømme som boligbygger og er en attraktiv samarbeidspartner. NBBO ferdigstilte Rømersvei Borettslag med inn- flytting april/mai 2011. 28 av 29 leiligheter var solgt ved innflytting, og andelseierne som flyttet inn har i stor grad vært fornøyd med sine nye boliger. Det ble videre vedtatt igangsetting av prosjektet Elveparken Vest trinn 2. Vi er veldig glade for at

dette prosjektet endelig kunne realiseres etter at vi bygget Elveparken Vest trinn 1 i 2005. Salget har gått veldig bra og vi har pr. i dag solgt ut 41 av de 44 boligene i dette prosjektet som har in- nflytting 1. halvår i 2013. Begge borettslagspros- jektene ble bygget av NBBO Utbygging AS. Cappelensgate Borettslag og Losjeplassen Park Borettslag er samarbeidsprosjekter som ble besluttet igangsatt i 2010 og ferdigstilles våren/ sommeren 2012. Begge prosjektene har solgt bra og det er pr i dag henholdsvis 2 og 4 usolgte leiligheter igjen i leiligheter igjen i Cappelens- gate borettslag og Losjeplassen Park Borettslag. Begge disse prosjektene ferdigstilles i 2012 med innflytting i mai og august for henholdsvis Cappelens- gate borettslag Losjeplassen park borettslag.

Våre siste byggeprosjekter har vært i Drammen sentrum. Dette er et spennende boligmarked. NBBO har også en målsetting om å kunne tilby boliger i en større del av vårt felles bolig- og arbeidsområde i regionen. Ikke minst etter de siste fusjonene med tidligere Nedre Eiker og Modum boligbyggelag er det naturlig å arbeide for utvikling av bomiljøer også i disse områdene. Vi merker at hele vår region og område er i vekst. Det er netto innflytting til våre områder og det er behov for både nye boliger og arbeidsplasser. NBBO ønsker å være med på å oppfylle regio- nens ønsker om fortsatt vekst i befolkningen. Dette forutsetter imidlertid at kommunen legger til rette for boligbygging og at nødvendig infrastruktur faller på plass. Vi vil fortsette å jobbe

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

5

Made with