RigensgadesKaserne

ex L I BR I . S

KØBENHAVNS R A A D H U S ­ B I B L IO T E K

EH

Rigensgades Kaserne nærmeste omgivelser

Rigensgades Kaserne og nærmeste omgivelser

v e d L. SABROE oberstløjtnant

Udgivet med støtte af Carlsbergfondet

K ø b e n h a v n P. Haase & Søns Forlag 1 9 5 9

o^.m J/w l°i S

S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

n z / i a

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Historisk indledning og oversigt ............................................................................ Den Runde Kirke ....................................................................................................... Guldmageren Borri .................................................................................................. Guldhuset som »Kvæsthus« og »Garnisonssygehus«....................................... Det kgl. militære Uldmanufaktur ......................................................................... Det kgl. militære Vare-Magasin (Vare-Depot, Munderingsdepot) og Det militære Klædeoplag ................................................................................................ Bygningerne ..................................................................................... ..................... Stokhuset ..................................................................................................................... Sølvgadens Kaserne ................................................................................................... Nyboder ....................................................................................................................... »Den kgl. Materialgaard« og »Grønland« .......................................................... Rigensgades Kaserne fra 1928 ................................................................................ Notater til 1.-12. afsnit ..................................................... ..................................... Kildeskrifter ...............................................................................................................

9 17 23 28 41

85 110 146 152 155

162

167 172 186

F O R O R D

M e d n æ r v æ re n d e a f h a n d lin g h a r f o r f a tte r e n s ø g t a t g iv e e n h is to ris k s k ild r in g a f e t a f K ø b e n h a v n s æ ld s te m ilitæ re ta b lis s e m e n te rs sk æ b n e g e n ­ n e m tid e r n e . D a b y g n in g e r n e h a r d a n n e t ra m m e o m e t a f K ø b e n h a v n s æ ld s te h o s p i­ ta le r s a m t o m d e n n æ s tæ ld s te k læ d e f a b r ik i D a n m a r k , h a r u n d e r te g n e d e s ø g t a t m e d ta g e så m a n g e o p ly s n in g e r so m m u lig t, f o r h e r ig e n n e m a t g iv e e t k ro n o lo g is k b ille d e a f d e p å g æ ld e n d e v irk s o m h e d e r. D e tte h a r s e lv s a g t b e v irk e t, a t s to f f e t til tid e r k a n f o re k o m m e lid t tu n g t læ se lig t. F o r v æ r d if u ld h jæ lp u n d e r s tu d ie rn e til a f h a n d lin g e n ta k k e r je g R ig s ­ a rk iv e ts o g H æ r e n s A rk iv s p e rs o n a le . G e n n e m e n s to rs lå e t g a v e f r a C a r ls b e r g f o n d e t e r d e r s k a b t m u lig h e d fo r a t u d g iv e d e n n e h is to ris k e a f h a n d lin g . J e g e r C a r ls b e r g f o n d e t d y b t ta k ­ n e m m e lig o g ta k k e r f o r d e n æ re , d e r h e r ig e n n e m e r v is t m ig .

L . S a b r o e

Fig. 1. Rigensgades Kaserne - gadebillede.

1. A F S N I T

Historisk indledning og oversigt O m k r in g å r 1 6 0 0 v a r a re a le rn e in d e n fo r d e t m id d e la ld e r lig e K ø b e n ­ h a v n s fæ s tn in g s v o ld e f o r læ n g s t f u l d t u d n y tte d e , o g d e t m å tte fo r e n k o n g e m e d sto rsy n , fa n ta s i o g b y g g e ly s t so m C h r is tia n I V v æ re e n s e lv fø lg e lig o p g a v e a t sø g e u d v id e ls e sm u lig h e d e r. A n læ g g e t a f C h r is tia n s h a v n e f te r h o lla n d s k m ø n s te r v a r d e n fø rs te sto re u d v id e ls e a f b y e n . D e r n æ s t k o m i ca. 1 6 2 0 » N y K ø b e n h a v n « e lle r » S t. A n n æ B y « , som C h r. I V k a ld te d e n , u d e n f o r d e n m id d e la ld e r lig e Ø s te rv o ld , d e r d e n g a n g f r a N ø r r e p o r t lø b la n g s G o th e r s g a d e - o v e r d e n v e s tlig e d e l a f K o n g e n s N y to r v o g la n g s H o lm e n s K a n a l. A lle r e d e 1 6 0 6 h a v d e K o n g e n f o r 1 4 .2 0 0 d a le r k ø b t a re a le rn e , ia lt 41 » h a v e r « m e d ca. 2 0 0 h e k ta re r, u d e n f o r d e n g a m le Ø s te rv o ld fo r h e r a t a n læ g g e e n n y la d e g å rd til K ø b e n h a v n s S lo t. D e t v a r i h o v e d s a g e n te r r a in e t m e lle m K o n g e n s N y to r v - St. o g L I. S tra n d s træ d e - B re d g a d e ( d e r o m ­ t r e n t v a r s tr a n d k a n t) - K a s te lle t o g S o rte d am ss ø e n . K o n g e n b e s te m te sig h e r e f te r til p å d e t n æ v n te o m rå d e a t b y g g e e t » ly s t­ h u s « e lle r ly stslo t, o g i å re n e 1 6 0 6 - 0 7 o p fø rte s d e n fø rs te d e l a f d e t n u ­ v æ re n d e R o s e n b o rg S lo t — d e n s y d lig e d e l a f s lo tte t — o g k u n b e s tå e n d e a f to v æ re ls e r i s tu e n o g é n s to r sa l - r ø d e sa l - i fø rs te e ta g e , b y g n in g s ­ læ n g d e ca. 19 m e te r.

9

D e t h a v d e h e r e f te r v æ re t K o n g e n s m e n in g a t b y g g e e t m e g e t s to r t slo t, m e n p la n e r n e s k rin la g d e s , o g i 1 6 1 3 - 1 5 u d v id e d e s s lo tte t til a t o m fa tte d e n n u v æ re n d e g r u n d p la n , m e n s ta d ig k u n i to e ta g e r. D e n fø r s t o p f ø r te d e l sk a lm u re d e s , så v æ g g e n e o v e ra lt b le v lig e ty k k e . I å re n e 1 6 1 6 - 1 7 tilf ø je d e s d e n tr e d ie e ta g e - R id d e r s a le n - o g i 1 6 3 3 - 3 4 d e t sto re ø s tlig e tr a p p e tå r n . F ø rs t i 1 6 2 4 fik s lo tte t n a v n e t » R o s e n b o r g « ( R o s s e n b o r r ig ) . D a s lo tte t lå u d e n f o r v o ld e n , f ik d e t v o ld o g g ra v , o g d e n o m lig g e n d e lyst- o g n y tte h a v e » K o n g e n s H a v e « a n la g d e s . I f o r å r e t 1 6 2 5 tæ n k te C h r. I V p å a t a n læ g g e e n s tø r r e sk a n se , d e t se n e re K a s te l, v e d d e n s å k a ld te Set. A n n æ B ro o g b e re g n e t til h a v n e n s fo rs v a r, m e n f ø r s t i 1 6 2 6 e r a rb e jd e t f o r m e n tlig b le v e t p å b e g y n d t, id e t a lle b ø n d e r b o e n d e m e lle m K ø b e n h a v n o g R o s k ild e d e n 16. d ec. 1 6 2 6 tils a g d e s » a t s k u lle k ø re e t L æ s a f d e h u g n e S te n p å A m a g e r til Set. A n n æ B r o « 1). I 1 6 2 9 p å b e g y n d te s d e rn æ s t d e n n y e f æ s tn in g s v o ld » Ø s te r v o ld e n « b e ­ lig g e n d e o m tr e n t la n g s n u v æ r e n d e Ø s te rv o ld g a d e til K a s te lle t, id e t K o n g e n i d e tte e f te r å r lo d » a fm å le « d e n n y e Ø s te rv o ld o g g ra v e d ig e o g e n g r ø f t f r a N ø r r e p o r t til » S k a n s e n v e d T o ld b o d e n « e lle r » S t. A n n æ S k a n se « . P e n ­ g e m a n g e l h in d r e d e im id le r tid d e t v id e re a r b e jd e p å v o ld e n , o g f ø r s t 1 6 4 7 b le v d e r » m e d K r a f t ta g e t f a t p å A r b e j d e t « 2). D e t æ ld s te p r o je k t til b y d e le n » N y K ø b e n h a v n « s ta m m e r f r a ca. 1 6 2 9 , m e n a n s v a re t f o r d e n e g e n tlig e b y p la n a f 1 6 4 9 m å tils k riv e s v o r s ik k e rt b e ty d e lig s te fo r tif ik a to r is k e b e g a v e ls e , d e n sk å n s k e a d e ls m a n d A x e l U r u p 3) , d e r fr a 1 6 4 7 v a r le d e r a f h o v e d s ta d e n s b e fæ s tn in g s a n læ g . D e t k a n fa stslå s , a t o r ig in a lp la n e n o v e r » N y K ø b e n h a v n « u d a r b e jd e t a f A x e l U r u p e r f o r e ­ la g t f o r o g a p p r o b e r e t a f K o n g e n i 1 6 4 9 4) . H a n h a r h e rv e d in d s k r e v e t sit n a v n m e d æ re so m é n a f K ø b e n h a v n s sto re b y p la n læ g g e re . A t e n f o r t if i k a ­ tio n s o f f ic e r tillig e g a v sig a f m e d a t a n læ g g e b y e r, v a r g a n s k e i tid e n s å n d . A f o m s tå e n d e te g n in g o v e r K ø b e n h a v n f r a ca. 1 6 4 0 ses d e t, a t d e r u d e n f o r d e n g a m le Ø s te rv o ld , d e r s lø jfe d e s i 1 6 4 3—4 4 , u d o v e r R o s e n b o rg o g N y b o d e r k u n fa n d te s rin g e b e b y g g e lse . D e s træ k n in g e r, d e r ik k e v a r o p ta g e t a f » L y s th u s e « ( s o m m e r b o lig e r ) , h a v e r, s k u re e lle r a n d e n tilf æ ld ig b e b y g g e lse , h e n lå som s u m p e o g e n g e , m e n i 1 6 5 0 - 5 1 b e g y n d te s u d s tik ­ n in g e n a f g a d e rn e i N y K ø b e n h a v n , o g i d e f ø lg e n d e å r tils k ø d e d e K o n g F r e d e rik I I I fo rs k e llig e b o r g e re g r u n d e bl. a. » u d i d e n n y e a fs tu c k e n R ii- g e n s g a d e « 5) ( d : R ig e ts g a d e ) . I m o d s æ tn in g til d e n g a m le b ys b u g te d e g a d e r o g g y d e r, b le v d e n n y e b y d e l a n la g t m e d s n o r lig e g a d e r u n d e r re tte v in k le r. H o v e d g a d e r n e b le v d e p a r a lle lle N o r g e s g a d e ( n u B r e d g a d e ) , S to re K o n g e n s g a d e o g A d e lg a d e s a m t s k æ re n d e d isse D r o n n in g e n s T v æ rg a d e .

10

Fig. 2. København ca. 1640 (efter Resen).

D e t g ik la n g s o m t m e d d e n a lm in d e lig e b e b y g g e lse , id e t b o rg e rn e v iste m o d v ilje m o d a t b y g g e i d e n n y e b y d e l. I e fte rå r e t 1 6 6 1 u d s te d te K o n g e n , d e r n u v a r b le v e t e n e v o ld s h e rs k e r, e t to rd e n b r e v til d e fo rs ø m m e lig e om s tra k s a t b e b y g g e g r u n d e n e . M e n b e b y g g e lse n s k re d tro d s d e tte k u n la n g ­ s o m t f re m , o g v e d K o n g e n s d ø d i 1 6 7 0 v a r N y K ø b e n h a v n k u n sv a g t b e b y g g e t. D e v æ ld ig e ra m m e r, C h r. I V h a v d e a fs tu k k e t f o r e t n y t, s to rt K ø b e n h a v n , b le v d e t a ltså h v e r k e n h a m e lle r h a n s sø n f o r u n d t a t få o p fy ld t. D e r g a v e s i 1 6 7 1 b o rg e re , d e r b y g g e d e p å to m m e g ru n d e , 10 års f r ih e d f o r g r u n d s k a t, m e n h u s e n e s k u lle så v æ re g r u n d m u r e d e o g o v e r 3 0 X 12 a le n o g m e d m in d s t to e ta g e r. S v e n s k e k rig e n e o g rig e ts p e rm a n e n te p e n g e m a n g e l v iste tillig e , a t tid e n v a r lø b e t f r a K ø b e n h a v n s b e fæ s tn in g i d e n fo rm o g sk ik k e lse , fo rtrin s v is A x e l U r u p o g h a n s h ø jr e h å n d , in g e n iø r P e d e r B y sser i s in tid h a v d e g iv e t d e n . A x e l U r u p v a r i 1 6 6 0 59 å r g a m m e l o g n æ p p e f u ld t a rb e jd s d y g tig . O g h v e r k e n h a n e lle r o b e rs t H . Q u itz o w til Q u itz o w h o lm 6) ( n u H o f m a n n s ­ g a v e p å F y n ) , d e r d e n 1 4 .m a j 1 6 5 6 h a v d e a flø s t U r u p som g e n e r a lin s p e k ­ tø r f o r K ø b e n h a v n s f o r tif ik a tio n , v a r h e lt i f ø lin g m e d tid e n . S v e n s k e k rig e n h a v d e lig e le d e s v ist, a t D a n m a rk s e k siste n s v a r a fh æ n g ig a f K ø b e n h a v n s fo rs v a r, h v o r f o r d e t n u f o r d e n e n e v æ ld ig e k o n g e g ja ld t o m a t g ø r e K ø b e n h a v n til e n v irk e lig fæ stn in g sb y .

11

M a n så sig d e r f o r o m e f te r e n k v a lif ic e r e t f æ s tn in g s b y g g e r, o g v a lg e t f a ld t til s lu t p å h o llæ n d e r e n H e n r ik R ü s e 7). D e n n e s tr å le n d e r e p ræ s e n ta n t f o r d e n d a v æ re n d e e u ro p æ is k e in te r n a tio n a lt in d s tille d e o ffic e r s s ta n d , d e r a lle re d e v a r e n k e n d t fæ s tn in g s b y g g e r, f ik d e n 11. ju li 1 6 6 1 - 3 7 å r g a m ­ m e l — b e s ta llin g so m g e n e r a lk v a r te rm e s te r o g o v e r in s p e k tø r o v e r rig e ts f æ s tn in g e r. H a n b le v tillig e o b e rs t f o r e t in f a n te r ir e g im e n t, så le d e s a t h a n d e rig e n n e m k u n n e s k a ff e d e n fo r n ø d n e a rb e jd s k r a ft. H a n fo r e s lo g stra k s K o n g e n e n to ta l o m b y g n in g a f A x e l U r u p s k a s te l o g in d s e n d te e t p r o je k t. D e n 2 6 . ju li 1 6 6 1 s lu tte d e s d e n f ø r s te k o n tr a k t om a rb e jd e t. R ü se s k u lle f u ld f ø r e u d b y g n in g a f K a s te lle t p å tr e å r, r e g n e t f r a f o r å r e t 1 6 6 2 , o g d e r e f te r in d e s tå f o r v o ld e o g g ra v e i h e n h o ld s v is 1 o g 2 å r, a lt f o r e n s u m a f 1 1 0 .0 0 0 rd r ., h e ri m e d r e g n e t b e ta lin g f o r o p ­ fø re ls e a f to p o r tb y g n in g e r o g to b ro e r. I f o r å r e t 1 6 6 2 g ik h a n s r e g im e n t ig a n g m e d a rb e jd e t, o g d e n 2 8 . o k t. 1 6 6 4 v a r d e t så la n g t fre m m e , a t K o m ­ m a n d a n te n i K ø b e n h a v n f ik o r d r e t il a t b e s æ tte K a s te lle t m e d to k o m ­ p a g n ie r a f L iv r e g im e n te t o g m e d o b e r s tlø jtn a n t N ie ls R o s e n k ra n tz som K o m m a n d a n t, m e n f ø r s t i s lu tn in g e n a f 1 6 6 7 sk e te d e n e n d e lig e a fle v e rin g . E f te r a t R ü se h a v d e o v e r ta g e t le d e ls e n a f fæ s tn in g s b y g g e rie t, k o m d e r o g så f a r t i a n læ g g e t a f d e n e g e n tlig e f æ s tn in g s v o ld - Ø s te rv o ld e n - m e lle m N ø r r e p o r t o g K a s te lle t. H e r v a r d e n g a m le Ø s te r p o rt, d e r lå o m tr e n t v e d Ø s te rg a d e s u d m u n d in g i K o n g e n s N y to r v , i s o m m e re n 1 6 4 7 f ly tte t u d til d e n n y e Ø s te r v o ld o g a n b ra g t i v o ld e n m e lle m P ü c k le rs o g R o s e n k r a n tz ’s b a s tio n e r, o m tr e n t p å d e t ste d , h v o r n u R ig e n s g a d e o g Ø s te rv o ld g a d e lø b e r s a m m e n (s e fig . 2 ) . D e t p å la g d e s m e s te r H a n s S n e d k e r » a t sæ tte d e H æ n g s le r , L aa s s a m t d e s T ilb e h ø r , d e r v a r f o r d e n g a m le Ø s te r p o r t f o r d e n n y e Ø s te r p o r t« — e t g o d t e k s e m p e l p å d a tid e n s s p a rs o m m e lig h e d . T r a f ik k e n h a r f o r m e n tlig ik k e v æ re t s to r — til F r e d e rik s b o rg o g H e l ­ s in g ø r b e n y tte d e s v e je n g e n n e m N ø r r e p o r t - f o r 1 6 8 2 b e fa le d e K o n g e n , a t p o r te n » g a n s k e s k u lle tillu k k e s o g a f s k a f f e s « . D e tte b le v d o g ik k e t i l ­ fæ ld e t, m e n R ü se v a r ik k e tilf r e d s m e d p la c e rin g e n , o g i 1 6 8 5 f ly tte d e h a n d e n n æ rm e r e K a s te lle ts u d e n v æ rk e r. F ø r s t i 1 7 0 8 f ik d e n d o g s in e n d e lig e p la c e rin g m e lle m R o s e n k ra n tz ’s o g G r ø n la n d s b a s tio n e r, o m tr e n t h v o r Ø s te r b r o g a d e n u p a s s e re r D e n F rie U d s tillin g s b y g n in g e r, o g c h e f e n f o r F o rtif ik a tio n s e ta te n , o b e rs t P f o r t e n 8) , g a v d e n » e n m e re s ø m m e lig F o rm o g S k ik k e ls e « . I f o r å r e t 1 8 5 7 b le v Ø s te r p o r t n e d b r u d t. D a R ü se h a v d e f å e t a r b e jd e t p å K a s te lle t sa t g o d t ig a n g , f ik h a n a f K o n g e n i 1 6 6 2 o r d r e t il a t u d a r b e jd e e n n y p la n - e n a f r id s n in g - fo r N y K ø b e n h a v n . D e t e r ik k e s te d e t h e r a t k o m m e n æ rm e r e in d p å d e n n e

12

p la n , d e r d e s v æ rre ik k e k e n d e s , m e n p la n e n b ib e h o ld t m e d h e n s y n til g a d e n e tte t d e t tid lig e r e h o v e d p rin c ip , o g d e n n e b y d e l e r d e n d a g i d a g A x e l U r u p s v æ rk . I n æ r v æ r e n d e a f h a n d lin g sk a l d o g i d e t v æ s e n tlig e k u n o m ta le s o m rå d e t m e lle m S ø lv g a d e —V o ld e n —N y b o d e r o g R ig e n s g a d e . A lle r e d e 1 6 3 1 , o g f ø r m a n v a r b e g y n d t p å d e e g e n tlig e v o ld a rb e jd e r, p å b e g y n d te K o n g C h ris tia n d e n I V h e r o p f ø r e ls e n a f » D e n y e B o d e r« e lle r » B a a d s m a n d s b o d e r n e « , d e ls til a flø s n in g fo r, d e ls til u d v id e ls e a f d e g a m le s k ip p e rb o d e r, d e r lå i k v a rte r e t v e d N ic o la j K ir k e o g G a m m e lh o lm , o g in d til 1 6 4 0 o p f ø rte s ca. 6 0 0 ræ k k e h u s e i é n e ta g e o g s træ k k e n d e sig fra d e n n o r d lig e sid e a f K le rk e g a d e o g in d til T u lip a n g a d e - E le fa n tg a d e ( n u S u e n s o n s g a d e ) - se a f s n it 10 o m N y b o d e r. P å d e n å b n e p la d s m e lle m F æ s tn in g s v o ld e n , S ø lv g a d e o g R ig e n s g a d e p å b e g y n d te K o n g C h ris tia n I V h e r e f te r i 1 6 3 3 e lle r 1 6 4 0 o p f ø re ls e n a f d e n s to re R u n d e K ir k e »S et. A n n æ K ir k e « e lle r »S et. A n n æ R o tu n d e « , d e r v a r b e s te m t so m s o g n e k irk e f o r N y b o d e r f o lk e t o g N y K ø b e n h a v n s b e b o e re . K irk e n s b e lig g e n h e d fr e m g å r a f sk its e n fig . 3. D e n lå u d f o r n u v æ re n d e F re d e ric ia g a d e s u d m u n d in g i R ig e n s g a d e , o g d e n n e d e l a f F re d e ric ia g a d e h e d d a o g så » K ir k e g a d e « . S om fø lg e a f k irk e n s s to rh e d o g k o s tb a r h e d to g a rb e jd e t la n g tid , m e n d e n b le v d o g n æ s te n f u l d f ø r t p å n æ r d e t o m tr e n t fla d e k o b b e rta g . S le t så d o m in e r e n d e so m a n g iv e t p å fig . 5 o g 6 h a r d e n n o k ik k e v æ re t; m a n v a r p å d a tid e n s s tik tilb ø je lig til a t o v e rd riv e o f f e n tlig e b y g n in g e rs s tø rre ls e , ja , p å e t e n g e ls k b ille d e f r a b o m b a r d e m e n te t 1 8 0 7 fa n d te s d e n e n d n u , s k ø n t d e n v a r n e d re v e t 145 å r tid lig e re . K ir k e n le d e n d e l sk a d e u n d e r K ø b e n h a v n s b e le jr in g 1 6 5 8 - 5 9 , o g o m k rin g 1 6 6 2 lo d K o n g F re d e rik d e n I I I R u s e n e d r iv e d e n , h v o r e f te r s te n e n e a n v e n d te s til o p fø re ls e a f K a s te lle ts b y g n in g e r m . v. G r u n d m u r e n e b le v f u n d e t v e d u d g r a v n in g a f g r u n d e n til d e n n y e P o ly te k n is k e L æ re a n s ta lts b y g n in g e r, se fig . 3. D e r h e n v is e s e n d v id e r e til 2. a f s n it o m » S t. A n n æ K irk e « . K ir k e n g a v n a v n til St. A n n æ k irk e g å r d , d e r a n la g d e s p å d e t o m h a n d ­ le d e o m rå d e , se sk itse 1 (s id e 1 6 9 ) . K ir k e g å r d e n in d re tte d e s so m a s s is te n s k irk e g å rd fo r H o lm e n s K ir k e o g f o r K o n g e n s b å d sm æ n d i N y b o d e r, d e n in d v ie d e s 1 6 5 4 , m e n a lle re d e 12 å r e f te r b le v d e n n e d la g t, id e t » S ø k irk e g å rd e n « (n u v æ re n d e H o lm e n s k ir k e g å r d ) u d e n f o r Ø s te r p o r t to g e s i b r u g i d e tte år. I p e s ttid e n i 1 7 1 1 u d la g d e s » e n jo rd « m e lle m G u ld h u s e t o g S to k h u se t til b e g ra v e ls e s p la d s f o r H o lm e n s K irk e . P å k ir k e g å r d e n s o m rå d e re js te K o n g F r e d e rik I I s it te lt u n d e r b e le jrin -

13

g e r n e i 1 6 5 8—59 f o r h e r f r a p e r s o n lig t a t tils e a r b e jd e r n e v e d is ta n d s æ tte l­ s e n a f v o ld e n m e lle m N ø r r e p o r t o g K a s te lle t. I 1 6 6 2 k o m d e r d o g f ø r s t r ig tig liv i o m rå d e t, id e t K o n g F r e d e rik d e n I I I d e n 8. a p r il 1 6 6 2 b e o r d re d e A lb e r ti M a tth ia s s e n til a t a fm å le d e n p la d s , » s o m D e n R u n d e K ir k e h e ri S ta d e n h a v e r s ta n d e t, så v i s a m m e P la d s os t ilh ø r ig v e d A le n o g M a a l b e fin d e s u d i L æ n g d e n o g B r e d d e n , o g d e t s k r i f t ­ lig t u d i V o re s C a n tz e lie in d le v e r e « 9) , o g d e n 17. a p r il tils k ø d e d e s g e n e ra l- k v a r te rm e s te r H e n r ik R iise d e n sto re g r u n d 10), d e r m e d u n d ta g e ls e a f e n ca. 5 0 m e te r b r e d s trim m e l la n g s S ø lv g a d e , d æ k k e r h e le o m r å d e t m e lle m d e n n e - R ig e n s g a d e - S to k h u s g a d e o g V o ld e n , se sk itse 1. R iise lo d h e r o p f ø r e e n tre - e lle r f ir læ n g e t g å r d - Ø s te r g å r d - m e d fa c a d e m o d R ig e n s ­ g a d e , se sk itse 1, b y g n in g e rn e 1 til 3, ev t. 4. E n d n u i 1 6 6 8 e r R iise o p f ø r t i g r u n d ta k s te n so m e je r a f d e n g å r d » so m d e n d R u n d e K ir c h e s to e d « , o g g r u n d ta k s te n f o r m a tr ik e l n r. 3 5 3 v a r sa t til 7 0 0 r d r. R iise h a v d e im id le r tid f å e t B ø v lin g g o d s v e d N is s u m f jo r d , o g h a n s in te re s s e f o r Ø s te r g å r d v a r f o r m e n tlig k ø ln e t, th i a lle re d e i 1 6 6 9 v a r d e n lå n t e lle r le je t til K o n g e n , d e r i b y g n in g e rn e h a v d e in s ta lle r e t la b o ra to r ie r f o r d e n sm u k k e ita lie n s k e g u ld m a g e r F ra n c e sc o G u is e p p e B o rri, d e r s k u lle u d v in d e g u ld a f sø lv f r a K o n g s b e r g m in e r n e i N o r g e . D e t v iste sig im id le r tid som o m ta lt i 3. a fs n it, a t g u ld m a g e rie t ik k e v a r s æ rlig lu k r a tiv t, o g v e d K o n g e n s d ø d i 1 6 7 0 fly g te d e g u ld m a g e re n u d a f la n d e t. H a n b le v f æ n g s le t a f d e n ty sk e k e js e r, u d le v e r e t til P a v e n o g a n ­ b r a g t so m liv s fa n g e p å E n g e ls b o r g i R o m , h v o r h a n d ø d e 1 6 9 5 . H a n s k o rte v irk s o m h e d i D a n m a r k fo rm å e d e d o g a t g iv e b y g n in g e r n e i R ig e n s g a d e n a v n e t » G u ld h u s e t« , e t n a v n , k o m p le k s e t b e h o ld t o g så i o f fic ie lle s k riv e l­ se r h e lt til g a r n is o n s h o s p ita le ts o p re tte ls e i 1 8 1 8 . Ø s te rg å r d s b y g n in g e r b le v h e r e f te r a f K o n g C h r is tia n V f r a m a rts 1 6 7 5 a n v e n d t so m a rb e jd s p la d s f o r N ü r n b e r g e r F e u e r w e r k e r e ( a m m u n itio n s ­ f o lk ) o g f r a d e n s k å n sk e k rig s b e g y n d e ls e i 1 6 7 5 som la z a re t f o r la n d ­ m ilits e n s s å re d e s o ld a te r. D e n v a r d o g a lt f o r lille til a t h u s e d e m a n g e så re d e , o g i 1 6 7 7 o p f ø r te s e n la n g k v æ s th u s læ n g e , se sk itse 1, b y g n in g 6, f o r m e n tlig ta g e t i b r u g ca. 13. a u g u s t 1 6 7 7 . I 1 6 7 5 h a v d e g e n e r a l R ü se u d v id e t s in e je n d o m i o m rå d e t, id e t h a n d e n 2 8 . m a j f ik s k ø d e 11) p a e n g r u n d i S ø lv g a d e f r a G ra a h e d e s g r u n d , h v o r ­ e f te r g e n e ra le n s g r u n d n u s tra k te sig h e lt f ra S to k h u s g a d e til S ø lv g a d e . I 1 6 7 7 so lg te h a n d o g h e le e je n d o m m e n til k v æ sth u s b e s ty re ls e n . D e t i G u ld h u s e t o p r e tte d e k v æ s th u s o p r e th o ld te s d o g k u n h e r in d til 1 6 8 3 . D e t fly tte d e s d e r e f te r f ø r s t til e t in te rim is tis k k v æ s th u s p å h jø r n e t a f S tr a n d ­ g a d e o g Set. A n n æ P la d s, o g d e r f r a til d e t i 1 6 8 5 n y o p fø r te s to re k v æ s th u s 14

i K v æ s th u s g a d e ( n u D e t F o re n e d e D a m p s k ib s s e ls k a b s k o n to r b y g n in g ) . K o n g e n k ø b te d e rn æ s t i 1683 o m r å d e t i R ig e n s g a d e , m e n sk æ n k e d e a lle ­ r e d e i 1685 g r u n d o g b y g n in g e r - » V o re s fo r r ig e Q v æ s th u s m e d d e rtil h ø ­ r e n d e V a a n in g e r o g P la tz , lig g e n d e v e d D e N y e B o d e r« - til d e n k o n g e ­ lig e f a k to r C h r is tia n W e r n e r til e n » U ld e n M a n u f a c tu r« , d .v .s. e n k læ d e ­ f a b rik , d e r fo rtrin s v is s k u lle fo rsy n e h æ re n m e d k læ d e . Som det ses af 5. afsnit, havde Werner vanskeligt ved at klare sig. Han døde 1704, men hans enke og sønnen Anders Werner førte fabriken videre stadig kæmpende med vanskeligheder. D et var særligt den voldsomme pestperiode i 1711, der bevirkede, at manufakturet kom i forfald. Kongen søgte flere gange at hjælpe, men uden resultat, og i 1714 gik Werner fallit. Kongen måtte overtage bygninger og inventar, og i 1719 lod han selv påbegynde en stor klædefabrik »D et kongelige militære Uld- manufactur« til fremstilling af klæde og uldne varer til hæren og under ledelse af hollænderen N icolai Lambrecht som generalfabrikør. I 1714 anlagdes den på skitse 1 viste »Fæstningens Plantage«, idet Kon­ gen den 14. juni tilskrev geheimeråd von Platen, at han har bevilget, at »Vores Voldmester Heinrich Reusche maa til at plante unge Træer og Torne udi til Voldenes Fornødenhed sig af et Stykke 130 A len lang og 52 A len bred af en Plads næst Manufakturhuset ved den saakaldte Set. Annæ Kirke- gaard og sammesteds betjene saalænge indtil V i selv kunde have den for­ nøden« 12). O p r in d e lig v a r v o ld e n e ik k e b e p la n te t, d e tte p å b e g y n d te s 1 7 0 0 -2 0 , o g f ø r s t 1750 v a r a lt b e p la n te t. P la n ta g e n b le v f ø r s t n e d la g t v e d o p fø re ls e n a f V a r e - D e p o te ts b y g n in g (R ig e n s g a d e 11) i 1800. Efter den store brand i 1728, hvor ca. 1600 huse i det gamle København nedbrændte, og ca. Vs af byens indbyggere blev husvilde, blev kvarteret omkring Rigensgade stærkt overbefolket med en broget samling af loge­ rende: soldater, matroser i tjeneste, folk tilknyttet flåden m. v . 13). Den overvejende del af beboerne var dog folk, der arbejdede på Guldhuset som arbejdere (-sker), vævere, farvere o. 1. På selve Guldhuset boede general- fabrikøren med kone, syv børn, tre karle og tre piger. I bygningerne boede endvidere underfabrikøren, undermesteren, mesterprægeren og portneren, ialt 36 personer. Også mere »prominente« personer findes i Rigensgade, således boede i 1689 i nr. 371 mod Østerport mester Jørgen Natmand, i 1728 »Scharf­ richter« Frantz Mühlhausen, og i sidste halvdel af 1700-tallet skrapretter Christian Friederich Ostwald i rakkerens hus, nr. 28 (hjørnet af Rigens­ gade og Krusemyntegade).

15

E f te r d e n s to re b r a n d i 1 7 9 5 , h v o r d e t g a m le K ø b e n h a v n a tte r n e d ­ b ræ n d te , b le v d e n u s k a d te d e l a f b y e n ig e n h u r t ig t o v e rfy ld t. D e tte g ja ld t n a v n lig g a d e r n e B o rg e rg a d e , A d e lg a d e o g R ig e n s g a d e . A t g a r n is o n e n v a r b e ty d e lig , ses a f f o lk e tæ llin g e n i 1 8 0 1 , h v o r e fte r d e r a f b y e n s ca. 1 0 0 .0 0 0 in d b y g g e re v a r 1 8 .4 4 6 o f fic e re r, s o ld a te r o g m a tr o ­ se r, 1 3 .5 7 1 tje n e s te f o lk o g 1 0 .0 8 4 tje n e s te p ig e r. D e n tæ t s a m m e n s tu v e d e b e f o lk n in g le d s to re ta b u n d e r d e s to re p e s t­ p e r io d e r (b l. a. 1 7 1 1 ) o g k o le r a e p id e m ie r ( 1 8 5 3 m . f l . ) . F r a 1 7 2 2 - 2 5 o p f ø r te K o n g F r e d e r ik I V e t s to k h u s ( f æ n g s e l) p å h j ø r ­ n e t a f Ø s te rv o ld g a d e o g S to k h u s g a d e (s e sk itse 1 ) til a f lø s n in g a f C h r i­ s tia n I V ’s s to k h u s , d e r lå v e d J a r m e r T å r n , f o r m e n tlig i se lv e tå rn e t. I S to k h u s e t sa d m ilitæ r e P e rs o n e r, d e r h a v d e b e g å e t g ro v e re fo rb ry d e ls e r ( s la v e r n e ) , fæ n g s le d e . S to k h u s e t a n v e n d te s h e lt in d til 1 8 5 1 so m fæ n g s e l. D e t h a v d e p la d s til o v e r 5 0 0 f a n g e r, d e r le v e d e u n d e r e le n d ig e f o r h o ld i så v e l u n d e r jo r d is k e so m o v e rjo rd is k e c e lle r. Kæmpende med økonomiske vanskeligheder og pladsmangel arbejdede D et kongelige militære Uldmanufaktur —Guldhusfabriken —videre i den gam le og meget brøstfældige lange kvæsthusbygning, indtil denne omtrent gik tabt ved en stor brand pinseaften den 2. juni 1 7 5 9 . S am m e a r o p f ø r te s d e n f ø rs te d e l a f d e n n u v æ r e n d e h o v e d b y g n in g , R i­ g e n s g a d e n r. 7, s træ k k e n d e s ig 15 f a g p å h v e r sid e a f p o r t 7. I 1 7 7 4 o p r e tte d e s » D e t k o n g e lig e m ilitæ r e V a re -M a g a s in « , d e r o g så f ik lo k a le r i fa b rik s b y g n in g e n p å G u ld h u s e t, m e n p la d s e n b le v f o r tra n g , o g i 1 7 7 6 o p f ø r te s re s te n a f d e n s to re h o v e d b y g n in g , R ig e n s g a d e n r. 9, s a m t i 1 7 7 7 e n f a b rik s b y g n in g i g å r d e n , d e n s e n e re k ir u rg b y g n in g . S a m ­ tid ig n e d r e v m a n Ø s te rg a a r d s s ta ld b y g n in g , sk itse 1, b y g n in g 3, s a m t r e ­ s te n a f d e n g a m le f a b rik s b y g n in g ( k v æ s th u s e t) , s k itse 1, b y g n in g 6. I 1 7 6 5 - 7 1 o p f ø r te s so m n a b o til G u ld h u s e t p å K o n g e n s g r u n d v e d Ø s te r v o l d - S ø l v g a d e » D e K o n g e lig e C a s e rn e r« (S ø lv g a d e n s K a s e r n e ) , d e r s k u lle ru m m e to a f g a rn is o n e n s re g im e n te r. Herefter var området Sølvgade - Østervoldgade - Stokhusgade - R igens­ gade i hovedsagen udbygget, idet der senere af større bygninger kun er opført Vare-Depotets bygning, Rigensgade 11 ( 1 8 0 0 ) , Garnisonsskolen i Stokhusgade ( 1 8 5 8 ) og Klædedepotets bygning på hjørnet af Stokhusgade og Rigensgade (1 8 9 0 ). D e r h e n v is e s h e r e f te r til d e f ø lg e n d e a fs n it, h v o ri d e f o rs k e llig e o m ­ r å d e r b e h a n d le s h v e r f o r sig .

16

2. AFSN IT

»Den Runde Kirke« eller »St. Annæ Kirke« eller »St. Annæ Rotunde«

I e t s p a n d a f å r d o m in e re d e s p la d s e n m e lle m S ø lv g a d e - R ig e n s g a d e - S to k h u s g a d e o g V o ld g a d e n a f K o n g C h r. I V ’s m o n u m e n ta le ru n d k irk e . I W ie la n d s » C ro n o lo g is k e B e s k r iv e ls e « 1) a n fø re s , a t K o n g e n i 1 6 0 9 p å d e n p la d s , h v o r St. C la ræ C lo s te r h a v d e s tå e t lid t in d e n f o r d e n g a m le Ø s te r v o ld (s e 1. a f s n i t) , lo d læ g g e g r u n d v o ld til e n n y k irk e , som sk u lle v æ re k a ld e t e f te r D r o n n in g A n n a C a th a rin a , m e n d a d e n sv e n sk e k r ig k o m i 1 6 1 1 , b le v a rb e jd e t o p g iv e t, o g f ø rs t se n e re o p f ø r e r K o n g e n k irk e n ,

17

Rigensgades kaserne. 2

m e n n u i N y K ø b e n h a v n p å d e t o v e n fo r o m ta lte o m rå d e o g o m tr e n t u d f o r n u v æ re n d e F r e d e ric ia g a d e , d e r d e n g a n g h e d K irk e g a d e . V e d u d g r a v n in g e n a f g r u n d til d e n y e b y g n in g e r p å P o ly te k n is k L æ re ­ a n s ta lt fa n d te s f u n d a m e n te r n e so m a n f ø r t p å o m s tå e n d e te g n in g , fig . 3. D e r e r in d e n f o r h is to rik e r n e s k re d s tv iv l o m b e g y n d e ls e s å re t f o r o p ­ f ø re ls e n . E . P o n to p p id a n a n f ø r e r i » D e n k g l. R e z id e n tz s ta d K iø b e n h a v n 1 7 6 0 « , a t d e t f o r m e n tlig t m å v æ re o m k r in g 1 6 3 0 , id e t h a n h e n v is e r til e t b re v a f 1 6 3 3 til F re d e ric U r n e , b e f a lin g s m a n d p å K r o n b o r g o g F re d e - ric h s b o rg , h v o ri K o n g e n s k riv e r så le d e s: » E f te r s o m til St. A n n æ K irk e b y g ­ n in g s f o rf r e m m e ls e u d k ræ v e s flu k s P e n g e , s k u lle h a n e f te r h å n d e n å b n e T o ld k a s s e n i F le ls in g ø r o g d e r a f ta g e d e t f o r n ø d n e , som b le v a n v is t« , m e n ifø lg e K ø b e n h a v n s D ip lo m a ta r iu m V s. 2 3 0 s k riv e r K o n g e n 1. n o v e m b e r 1 6 4 0 til f o r s k e llig e a d e lsm æ n d så le d e s: » V i b e d e r E d e r n å d ig s t v ille , a t I u d i E d e rs L e n la d e r u d s e o g o p le d e n o g le sto re K a m p e s te n , so m k a n v æ re tje n lig e til a t h u g g e P ille r a f, so m v i n å d ig s t e r tils in d s a t b ru g e u d i e n K irk e , so m u d i v o r K ø b s ta d K iø b e n h a v n o p b y g g e s, o g n å r d e o p le d t er, v ille V i, a t I O s u n d e r d a n ig s t d e ro m sk a l a n v ise , a t v i S te n h u g g e r e n k a n d id sk ik k e d e m a t tilh u g g e .« O v e n n æ v n te k u n n e ty d e p å , a t n o k e r a rb e jd e t sa t i g a n g i tre d iv e rn e , m e n fø r s t i s o m m e re n 1 6 4 0 s æ tte r K o n g e n f u ld f a r t p å . K ir k e n v a r g a n s k e r u n d , 1 0 0 a le n (c a. 6 3 m ) i d ia m e te r o g 25 V 2 a le n

18

(c a . 1 7 ,7 m ) f r a g r u n d til g e sim s. M e d h v æ lv in g e r (s e fig . 4 ) v a r k ir k e n in d d e lt e f te r k o m p a s s e ts 32 stre g e r. I n d v e n d ig b le v d e t v æ ld ig e lo f t b å re t a f 4 7 sla n k e f r its tå e n d e s a n d s te n s s ø jle r o p s tille t i 3 ræ k k e r. K ir k e n b le v så n æ r f æ rd ig , a t d e n u d v e n d ig k u n m a n g le d e » K å b e r-T a g « . D e tte s k u lle e f te r ita lie n s k s k ik v æ re n æ s te n f la d t o g u s y n lig t sa m t o m ­ g iv e t m e d e n s irlig b a lu s tra d e . Ja , d e r v a r e n d o g u d n æ v n t e n s o g n e p ræ s t v e d n a v n M a rc u s C h ris te n s e n H u m b le , o g so m n e d e n f o r a n g iv e t k o m h a n e n d o g i f u n k tio n . D e r e r d o g in g e n tv iv l o m , a t k irk e n , d e r v a r b e s te m t so m s o g n e k irk e fo r N y K ø b e n h a v n o g D e n y e B o d e rs b e b o e re , m å h a v e v æ re t k o s tb a r i o p f ø r e ls e ; a t d e n o g så h a r v æ re t m o n u m e n ta l, ses a f b ille d e t, fig . 5, h v o r d e n h e lt d o m in e r e r f æ s tn in g s v æ r k e r n e o g d e t n æ r lig g e n d e R o se n b o rg . U n d e r s v e n sk e rn e s a n g re b p å K ø b e n h a v n i 1 6 5 8 - 5 9 f ik k irk e n o fte b e ty d n in g so m sa m lin g s s te d . K o n g e n b e o rd re d e så le d e s d e n 11. a u g u s t 1 6 5 8 (a lts å stra k s e fte r, a t s v e n s k e rn e h a v d e v is t sig f o r a n K ø b e n h a v n ) a d e le n o g h o f tje n e r n e til a t m ø n s tre , » n å r K l. e r 2 v e d D e n R u n d e K ir k e v e d Ø s te r p o rt« , o g b o r g e r­ s k a b e t b e o rd re d e s til a t le v e re d e h e ste , d e r k u n n e s k a ffe s i b y e n ( K . D . s. 4 5 8 o g 4 6 0 ) , o g i s a m m e m å n e d lo d K o n g e n b y g g e e t te lt f o r sig o g s in e h o f m æ n d v e d D e n R u n d e K irk e , h v o r h a n h o ld t r ig s rå d o g v a r t il ­ s te d e d a g o g n a t tillig e m e d rig s rå d e t. D e n 2 7 . a u g u s t 1 6 5 8 v a r e t k o rp s p å 5 0 0 f æ r d ig til u d ry k n in g , o g p r æ ­ s te n v e d D e n R u n d e K ir k e h o ld t fo rm a n in g s ta le f o r k o rp s e t, d a ta le n im id ­ le r tid tr a k n o g e t i la n g d r a g , b a d K o n g e n h a m o m a t g å o v e r til b ø n n e n o g v e ls ig n e lse n . A t m a n o g så u n d e r d e n e n d e lig e s to rm h a v d e v e n te t e t h o v e d a n g re b v e d D e n R u n d e K irk e , f r e m g å r a f, a t d e r f ø r s to rm e n n a tte n m e lle m 10. o g 11. f e b ru a r 1 6 5 9 v e d D e n R u n d e K ir k e s to d e n re se rv e p å 2 k o m p a g n ie r ry t-

Fig. 5. Prospekt af København med befæstningsanlæg ca. 1658.

2*

19

Trinitatis Kirke St. Petri

Vor Frue Ny Amager Kirke (Frederiksberg)

Østervold

Runde Kirke

Rosenborg Nørre Port

og Runde Taarn

Kirke

i

i

i

i

i

i

i

i

Fig. 6. Prospekt af København under belejringen 1658-59.

te re , 5 0 0 h o lla n d s k e s o ld a te r o g 1 0 0 b o rg e re . A n g r e b e t k o m d o g ik k e h e r. m e n læ n g e re m o d ø st v e d Ø s te r p o r t 2) . K irk e n s in te rim is tis k e ta g le d e n d e l u n d e r b e le jrin g e n , o g p å o v e n ­ s tå e n d e g a m le sv e n sk e stik , fig . 6, ses d e t ty d e lig t, h v o r d a n f je n d e n s k u g ­ le r f a ld e r tæ t o m k irk e n . E f te r K o n g C h r. I V s d ø d f a n d t m a n d e t lid e t h e n s ig ts m æ s s ig t i d e n n e b y d e l, d e r e n d n u k u n v a r s v a g t b e b y g g e t, a t f u ld f ø r e o g v e d lig e h o ld e e n så k o s tb a r k irk e , h v o r til k o m , a t k ir k e n k o m til a t lig g e o p a d d e i 1 6 6 3 u n d e r u d b y g n in g v æ r e n d e f æ s tn in g s v æ rk e r p å K a s te lle t. D e t b le v d e r f o r i 1 6 6 2 b e s tem t, a t k ir k e n s k u lle n e d riv e s , o g v i f in d e r s e n e re m a te ria le r n e a n v e n d t i K a s te lle t, i G u ld h u s e ts la b o ra to r ie b y g n in g o g i a n d re b y g n in g e r i s ta d e n . D e n sv e n sk e g e s a n d t s k riv e r d e n 2 2 . m a rts 1 6 6 2 til s in r e g e r i n g 3) : » R u s e a r b e jd e r f l it t ig t p a a D e n R u n d e K irk e s N e d b r y d n in g , h v ilk e t ej lid e t b e d rø v e r A lm u e n « . M å s k e h a r d e tte n e d r iv n in g s a r b e jd e ik k e v æ re t g a n s k e le t, f o r K o n g F r. I I I s k riv e r 2 0 . m a j 1 6 6 3 til o b e rs te n o v e r T ø jh u s e t: » O s e ls k e lig e M a r-

20

eus R o d s te n h a v e r a t la d e O s e ls k e lig e O b e r s t R ü se f ø lg a g tig v æ re 4 T ø n ­ d e r K r u d t til a t la d e s p ræ n g e T a a r n e t p a a D e n r u n d e K ir k e .« V e d b re v a f 14. ju n i 1 6 6 0 v a r d e t b e stem t, a t T r in ita tis K ir k e sk u lle v æ re s o g n e k irk e f o r N y K ø b e n h a v n u n d e r N y b o d e r , m e n b e s te m m e ls e n o m g r æ n s e r n e v a r u k la re , h v ilk e t b e v irk e d e , a t d e r o p s to d s tr id m e lle m p ræ s te rn e v e d T r in ita tis , V o r F ru e o g N ic o la i k ir k e r, o g f ø r s t v e d e n f o r ­ o r d n in g a f 2. m a rts 1 6 8 6 o rd n e d e s fo r h o ld e t. D e n n e o r d n in g g ja ld t in d ­ til N y K ø b e n h a v n v e d k g l. r e s k r ip t a f 5. m a j 1 8 5 8 u d s k ille s som » T r i ­ n ita tis S o g n s n o r d r e D e l« , d e t se n e re St. P a u ls so g n . I N y K ø b e n h a v n h a v d e K a s te lle t i 1 7 0 4 få e t s in e g e n k irk e , o g o m tre n t s a m tid ig f ik d e n s ø n d re b y d e l s in k ir k e i » D e n H e r r e Z e b a o th s K irk e « , n u G a rn is o n s k irk e , m e n f ø r s t 1 8. s e p te m b e r 1 8 7 7 f å r St. P a u ls s o g n sin e g e n s o g n e k irk e , o g d e t k a n v e l i h ø j g r a d b e k la g e s , a t so g n e t ik k e b e h o ld t s in m o n u m e n ta le ru n d k irk e , d e r h e lt a n d e rle d e s e n d d e n a rk ite k to n is k lid e t p y n te lig e St. P a u ls K irk e v ille k u n n e h a v e p r æ g e t h e le k v a rte re t. S e lv fø lg e lig m å tte k ir k e n o g så e f te r tid e n s s k ik h a v e e n k ir k e g å r d , o g h e r til in d v ie d e s i 1 6 5 4 d e t o m lig g e n d e te r r a in , m e n d a k ir k e n e n d n u ik k e v a r ta g e t i b ru g , b le v d e t so m A s s is te n s k irk e g å rd f o r H o lm e n s K ir k e o g f o r K o n g e n s s k ib s fo lk ( N y b o d e r ) , m e n o g så m in d r e re s p e k ta b le p e rs o n e r b le v b e g ra v e t h e r. S å le d e s b e fa le r K o n g e n d e n 16. n o v e m b e r 1 6 5 9 : » F o r ­ s ta n d e re n e lle r h v o o v e r D e n R u n d e K ir k e p a a V o re s v e g n e h a r a t b y d e , a t h a n V o re s G e n e ra lg e w a ld ig e r e n P la d s i K ir k e g a a r d e n d e r sam m e ste d s u d ­ v ise r, h v o r h a n e n P e rs o n som sk a l h e n re tte s k a n la d e b e g ra v e ( K . D . V s. 6 7 7 ) .« A lle r e d e 1 6 6 6 b le v k ir k e g å r d e n n e d la g t, id e t » S ø k irk e g å rd e n ( n u v æ ­ re n d e H o lm e n s k irk e g å rd ) u d e n l o r Ø s te r p o r t« b le v ta g e t i b r u g i d e tte år. I m a j 1 6 6 7 b e o rd re s in g e n iø r J a n s e n til a t o p fy ld e d e n r u n d d e l v e d V o ld e n » n æ s t V o re s H a v e R o s e n b o rg « o g d e rtil ta g e jo rd , so m e n d n u e r tilo v e rs p å d e n p la d s , » so m D e n R u n d e K irk e s ta a e t h a v e r« (K . D . V I s. 4 2 3 ) . I d e n v o ld s o m m e p e s tp e r io d e i 1 7 1 1 u d læ g g e s d e r a tte r » e n J o r d « m e l­ lem G u ld h u s e t o g S to k h u s e t til b e g ra v e ls e s p la d s. K ir k e g å r d e n o m ta le s h e r e f te r i 1 7 2 1 i e n a n s ø g n in g f r a e n v o g n m a n d , i h v ilk e n a n le d n in g m a g is tr a te n 3. f e b ru a r s. å. s k riv e r, a t p la d s e n b le v » f a s t d a g lig b r u g t til a t e x c e rc e re S o ld a te s q u e p å , so m h e r u d i S ta d e n i G a r n is o n e r b e lig g e n d e , o g h v is V o g n m a n d e n f ik P la d s e n , s k u lle d e r u d ­ v ises e t a n d e t S te d , d e r ik k e v a r a t f in d e saa b e k v e m t i S ta d e n « , o g k o m ­ m a n d a n te n s k riv e r i s a m m e a n le d n in g , » a t s a m m e P la d s h id in d til e r b le ­ v e n b r u g t til e n E k s e rc e rp la d s f o r d e h e r i S ta d e n b e lig g e n d e R e g im e n te r, n å r d e ik k e p å G r ø n la n d ( P la d s e n v e d G r ø n n in g e n ) fo rm e d e ls t s to rt B læ st

21

e lle r i s lu tte d e B a ta illo n e r k u n n e e x e rc e re « , » o g C o m m e rc e c o lle g ie t m e n e r h e r e f te r , a t d a V o g n m a n d e n v ille b r u g e P la d s e n til a t så H a v r e i, v ille d e t ik k e g iv e n o g e n sm u k A n s e e ls e i n d e n f o r V o ld e n e i e n k g l. R e s id e n tz - s ta d .« D e n s to re n e d la g te k ir k e g å r d (s e sk its e 1 ) , h v o r b l. a. i 1 7 5 4 » E n k e ­ d ro n n in g e n s K ø e r g ræ s s e d e « , o g h v o r d e r o p m o d S to k h u s e t fa n d te s e n s ta ld t il k ø e rn e , lå - v e l ta k k e t v æ re o v e n n æ v n te b r u g - d e rn æ s t le d ig , h e lt in d til m a n i 1 7 6 7 s k u lle o p f ø r e e n k a s e rn e f o r 2 re g im e n te r , o g h e r ­ til f a n d t p la d s e n v e l e g n e t (s e 9 . a f s n it » S ø lv g a d e n s K a s e r n e « ) . E n tid b le v k ir k e g å r d e n o g så a n v e n d t til G u ld h u s e ts k læ d e r a m m e r (m a g is tra te n s k o p i­ b ø g e r ) .

Fig. 7. Alkymisten Dr. Borri 1627-1695.*) 2).

3. A F S N I T

Guldmageren Borri

T r o d s få års v irk e i R ig e n s g a d e e r d e t d o g d e n ita lie n s k e læ g e , k e m i­ k e r o g a lk y m ist F re n c e sc o G u is e p p e B o rri (e l. B u rry , B o rry , B o r r o s ) , d e r b e v irk e d e , a t k o m p le k s e ts b y g n in g e r ig e n n e m ca. 1 5 0 å r b e n æ v n te s » G u ld ­ h u se t« . B o rri fø d te s i M ila n o 1 6 2 7 , o p d ro g e s i J e s u itte r s e m in a r ie t i R o m o g k o m d e rn æ s t i d e t ro m e rs k e h o fs tje n e s te . E f te r fo rs k e llig e tv iv ls o m m e h æ n d e l­ se r fly g te d e h a n 1 6 5 9 f r a Ita lie n , b le v a f p a v e n ly st i b a n d , d ø m t som k æ tte r o g i b e g y n d e ls e n a f 1 6 6 1 b r æ n d t in e ffig ie . E f te r flu g te n f r a I ta lie n d ro g h a n o v e r T y s k la n d til A m s te rd a m , h v o r ­ til h a n k o m 1 6 6 0 . H e r tr a f h a n v o r b e rø m te la n d s m a n d læ g e n o g filo lo g e n O le B o rc h o g k o m i n ø je så v e l v id e n s k a b e lig t som v e n s k a b e lig t f o r h o ld til d e n n e . B o rc h o m ta le r h a m d o g i sin e b re v e fø r s t so m e n s n u o g ly k k e lig c h a rla ta n , m e n se n e re som e t o v e ro rd e n tlig t g e n i.

23

O g s å K o n g F r e d e rik I I I s n a tu r lig e sø n , U lr ic h F r. G y ld e n lø v e , o g a d e ls ­ m a n d e n H a n n ib a l S e h e ste d b e sø g te B o rri i A m s te r d a m o g h e rig e n n e m sø g te B o rri k e n d s k a b til d e t d a n s k e h o f o g s ø g te a t v in d e in d p a s i in d f ly d e ls e s ­ r ig e d a n s k e k re d se . 1 6 6 6 f o r lo d B o rri A m s te rd a m , u d e n tv iv l lid t h o v e d k u ld s , id e t d e r a n ­ fø re s : » m e d P e n g e o g J u v e le r h a n p a a e n u lo v lig M a a d e h a v e tilv e n d t sig , o g d e s a a rs a g v a r f o r f u lg t a f S tik b re v e « . I n o g le m å n e d e r o p h o ld t h a n sig i H a m b o r g , h v o r d e n sv e n sk e d r o n n in g C h r is tin a u n d e r s tø tte d e h a m m e d b e ty d e lig e s u m m e r. H e r f r a sy n es h a n at v æ re k o m m e t til K ø b e n h a v n i s e p te m b e r - o k to b e r 1 6 6 7 , h v o r K o n g e n sk a l h a v e in d r ø m m e t h a m b o lig p å s lo tte t. R e d a k tø r B o r d i n g 4) sk re v s id s t i å re t 1 6 6 7 i s in » p o e tis k e a v is« : » D e n B o rri, so m så s to r a f s a g n o m v e r d e n f a re r, til K o n g e n k o m m e n e r, o g h a n n e m å b e n b a re r w e l m a n g e n lø n lig k o n s t u d i c h y m e ste rie , so m h a n u d ­ g r u n d e t h a r o g e r f o r f a r e n i.« I b e g y n d e ls e n a r b e jd e d e B o rri v is tn o k i d e t la b o r a to r iu m i K o n g e n s H a v e , so m C h r. I V i 1 6 4 6 h a v d e la d e t b y g g e til C a s p e r H e r b a c h til u d s m e ltn in g a f d e n g u ld h o ld ig e e rts, d e r v a r f u n d e t i N o r g e ( T . B a r th o lin i C a rm in a p . 1 9 9 : » d e la b o ra to rio B u u rh ia n o , in h o r to r e g io « ) . I fo n tæ n e m e s te re n s re g n s k a b f r a 1 7 1 6 a n fø re s , a t d e r v a r b le v e t lo d d e t e t b ly rø r til d e n a rm ( v a n d le d n in g , » d e r lig g e r ( d v s f ø r e r ) til d e t B ille d e (B a th s e b a s ) V a n ­ d e t s p r in g e r a f i B o rris P a r k .« » B o rris P a rk « b ru g e s f le r e g a n g e i d e t o m ­ h a n d le d e re g n s k a b , h v o r f o r m a n f o r m e n tlig h e r a f k a n slu tte , a t la b o r a to ­ r ie t h a r lig g e t p å d e n p la d s , h v is m id te e n d n u o p ta g e s a f s p r in g v a n d e t i K o n g e n s H a v e 3). H e r e f te r k o m B o rri til i O le B o rc h s s te d a t fo re s tå d e t k o n g e lig e la b o ­ r a to r iu m p å s lo tte t, lig e so m d e r til e n sm e lte o v n o p f ø r te s e t tø m m e rh u s p å s a ltk o m p a g n ie ts p la d s » b a g B ø rs e n « , a lts å i n æ r h e d e n a f slo tte t. E t sk ø d e f r a 1 6 9 0 i Ø s tr e L a n d s a rk iv a n g iv e r, a t d e r h a r lig g e t e t s a ltk o m ­ p a g n i p å n æ v n te ste d . V æ r k s te d e t p å s lo tte t h a r f o r m e n tlig ik k e v æ re t tilf r e d s s tille n d e f o r d e n f o r d r in g s f u ld e ita lie n e r, h v o r f o r K o n g e n a f g e n e r a l R ü se i 1 6 6 8 le je d e e lle r lå n te d e n n e s » Ø s te r g å r d « i R ig e n s g a d e , id e t R ü se p å n æ v n te tid s ­ p u n k t h a v d e f å e t sk ø d e p å B ø v lin g g o d s v e d N is s u m F jo rd . Æ ld r e h is to r ik e re a n f ø re r , a t K o n g e n h e r lo d b y g g e e t la b o r a to riu m til B o rri, o g d e tte a n g iv e s a t v æ re d e t s e n e re o ffic e rs la z a re t, sk itse 1, b y g ­ n in g 4 , m e n d e r f in d e s ik k e i a rk iv e rn e n o g e t o m d e tte b y g g e fo re ta g e n d e , h v o r f o r d e t sa n d s y n lig s te er, a t d e n r e t s ta te lig e b y g n in g - so m a n f ø r t i 7. a f s n it - e r o p f ø r t a f R ü se so m p r iv a tb o lig o g d e rn æ s t 1 6 6 8 in d r e tte t 24

so m h å n d la b o r a to r iu m f o r B o rri, d e r h a r h a f t sin e o v n e i d e t o v e n fo r o m ­ ta lte tø m m e rh u s . V e d n e d b r y d n in g e n a f o f f ic e rs la z a re tte t i 1 9 3 7 e r d e r ik k e f u n d e t f u n d a m e n te r el. 1., d e r ty d e r p å , a t B o rri h a r h a f t s tø rre s m e lte ­ e lle r d e s tille r-o v n e i b y g n in g e n . D e n ( d e ) e g e n tlig e o v n ( e ) h a r B o rri f o r ­ m e n tlig h a f t i d e t tø m m e rh u s , d e r v a r o p s tille t » b a g B ø rse n « . D e tte tø m ­ m e rh u s b le v i 1 6 6 9 a f s o ld a te r o g m a tro s e r fly tte t h e lt o g h o ld e n t f r a B ø rs ­ p la d s e n » m o d Ø s te r p o r t p a St. A n n æ K ir k e g å r d « , a ltså til e n p la d s v e d s id e n a f R u se s Ø s te rg a a rd , d e r h e r e f te r b le v k a ld t » G u ld h u s e t« . N B . Ø s te r ­ p o r t lå d e n g a n g u d fo r, h v o r n u R ig e n s g a d e o g Ø s te rv o ld g a d e lø b e r s a m ­ m e n . D e n n e f ly tn in g sy n es a t h a v e v a k t m e g e n o p sig t, o g d e n tid lig e r e n æ v n te B o r d in g s k riv e r h e ro m i s in av is: » D e t h u s som B o rri f ø r b a g B ø rs e n lo d o p re tte , til sin e k o n s te rs b ru g i v æ rk o g d r i f t a t sæ tte , d e t h a n til sk ib s o g la n d s , r e t lig e so m d e t sto d , h e n u d m o d Ø s te r p o r t u b r u d t f ly tte t lo d . H a n e f te r b y g n in g s a rt (h v a d k a n ej k o n s t p å f in d e ) , så sæ r e n lig e v æ g t d e r in d e n i lo d b in d e , så d e t a f n ø k ­ k e rn e , h v o r la n g t m a n f ø r te d e t, ej g ik m e d m in d s te p in d , m e n s to d a lt r a n k o g n e t.« O v e n n æ v n te k u n n e ty d e p å , a t tø m m e r h u s e t p å e n p ra m el. 1. e r s e jle t f r a B ø rs k a n a le n til St. A n n æ B ro v e d K a s te lle t, se fig . 2 , o g h e r f r a f ø r t til R ig e n s g a d e . V e d u d g r a v n in g e r i 1 9 3 2 - 3 3 e r re s te rn e a f B o rris tø m m e rh u s , n o g le få sv æ re b jæ lk e r, f u n d e t u d f o r d e n sy d lig e e n d e a f k ir u rg b y g n in g e n (s k its e 2 ) 3a) . A t K o n g e n h a r s tø tte t B o rri v e d in d r e tn in g a f la b o ra to r ie t s a m t m e d in g r e d ie n s e r til sm e lte - o g d e s tille ro v n e , f r e m g å r a f f ø lg e n d e g e n g iv e ls e r f r a C a n c e llire g is tra te rn e : 7. septem ber 1668. O r d r e til M a r q v a r d R o th s te e n , o b e rs t v e d tø jh u s e t, a t la d e B o rri » til V o r t A rb e jd e s F o rn ø d e n h e d « b e k o m m e 3 0 s k å lp u n d s a l­ p e te r o g e n a f d e s tø rs te s ty k k u g le r, so m p å tø jh u s e t fin d e s . 10. maj 1669- O r d r e til sa m m e a t la d e B o rri få e n tø n d e sv o v l. 22. maj 1669■ T il h o fm a r s k a l C h r is to p h e r S e h e ste d a t la d e h a m b e ­ k o m m e 3 0 0 fa v n e b ræ n d e v e d . 2 7 . ju li 1669. T il H o lg e r W in d a t le v e re 8 0 k o b b e rp la d e r. 31. august 1669- T il R o th s te e n a t la d e h a m få » til V o r t A rb e jd e s F o r ­ n ø d e n h e d i V o r H a v e R o s e n b o rg « 4 læ ste r c em e n t o g 100 læ ste r n o rs k k a lk ( N B . 1 læ st lig m e d 12 k o r n tø n d e r ) . 29. oktober 1669. T il B o rri se lv fø lg e n d e sk riv e ls e : » V id , a t V i a lle r- n a a d ig s t h a v e r b e v ilg e t, a t d u d e t T a a r n v e d V a n d k u n s te n , som til d es h a v e r

25

Made with