Samling_af_Bestemmelser_1935

573

1934.

Skr. ang. Aldersrente.

Det fremgaar af Sagen, at paagældende, der er født den 9. November 1868, oppebærer Pension fra Staten med 1 585 Kr. 32 0. aarlig, men iøvrigt ikke har nogen Indtægt eller Formue, og at Renten herefter, jfr. navnlig Folkeforsik­ ringslovens § 41, Stk. 3, Nr. 5 og Stk. 4, vil udgøre 7 Kr. 67 0. maanedlig. Under Henvisning til, at 1/l2 af Rentens Grundbeløb, jfr. Folkeforsikringslovens § 41, 2det Stk., sidste Pkt., udgør 7 Kr. 31 0. maanedlig, medens det i den af Social­ ministeriet udarbejdede Tabel over Aldersrente i København m. v., pag. 5 under Stk. 7 er anført, at Renten bortfalder, saafremt Rentebeløbet er mindre end det i Kolonnen med fede Typer anførte Beløb, in casu 8 Kr. maanedlig, har Magistraten forespurgt, hvorvidt Renten i nærværende Til­ fælde maa bortfalde. I denne Anledning skal man meddele følgende: Ved Udarbejdelsen af de til Beregning af Aldersrente anvendte Tabeller har Ministeriet under Hensyn til, at der maa ydes Administrationen et vist Spillerum ved Fortolk­ ningen af Loven, anset det for rettest og mest praktisk ved Renteberegningen ikke at arbejde med brudne Talstørrelser. For derhos at undgaa Besværinger fra Rentenydere over den dem tillagte Rente har Ministeriet herefter anvendt den Fremgangsmaade, at afrunde Rentebeløbene opad til 15 Øre. Ved Fastsættelsen af Tolvtedelsgrænsen har Ministeriet end­ videre afrundet opad til det sidste Tal, som ifølge Tabellen giver Ret til Rente. Denne Ordning vil i Almindelighed virke tilfredsstillende; kun naar der er Tale om Anvendelse af Folkeforsikringslovens § 41, 4de og 5te Stk. samt i Til­ fælde, hvor Renten ved Ydelse af Tillæg bringes op over Tolvtedelsgrænsen, vil der undtagelsesvis kunne opstaa Til­ fælde som det foreliggende, hvor Renten overstiger den nøjagtige Tolvtedelsgrænse, men ligger under de i Tabellen med fede Typer anførte Beløb. I saadanne Undtagelses­ tilfælde maa Ministeriet holde for, at Tabellen maa vige til Fordel for Lovens Regel, saaledes at den paagældende har Krav paa det ham ifolge Loven tilkommende Rentebeløb.

S Dec.

Made with