כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - נובמבר 2017 - גיליון 245

ª ¤§¤

≤∞±∑ ¯·Ó·Â Á¢Ú˘˙ Ô¢Á

‰Ú¯· ˜È˙‰ Á¯Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó‰

, ă đĜ ø ė ÿ Ę Ā Đ ę ăĀ č ęĕ ăü ģ Ă Ĥ ăø ĕ ÿ Đ Ħā đď ă ā Ā ĥ ăÿ č .ď ÿ č ø Ę Ħ ÿ Ğ ÿ ĝā đ ă Ġ ăø Ħ ÿ Č ě ÿ Ě ăø Ē ü Ě ę Ā Ħā đČ ęĕ ü Ĥĕ ü ĥ ęĕ ü Ęā đĞ č ă đĥ ø đ .Ĕ ăĀ č ăÿ Ě ÿ Đ ď ăÿ ė ø Ę ü Ĝ ø đ ă đĜ ø ē ÿ ė Ā ĥ Ĥ Ā č ăø ė (čĘĤĐĔ ęĤđĕ)

8 6

5 4

̯ÓÏ Â ˙‡ Á˜

ÌÈ˘È˘˜ ˙‡ ‰

‰ÈÂÂÈ¯Ë ≠ ı·˘˙ ≠ ‰‡ÏÂ˘È· ≠ ‰ÂÊ˙ ≠ Ë¯Ò ≠ ÌÈËÙ˘Ó ≠ ‰È‚ÂÏÂÎË ≠ ÏÂÈË ≠ ‰Ù‡ ≠ ¯ÙÒ ∫ÌÈÚ·˜ Ìȯ„Ó

Made with FlippingBook - Online catalogs