פרסומידע - גיליון 865

מחפש/ת לֹהתפתח בעולֹם העסקֱים? חולֹם/ת לֹהיות מנהלֹ/ת ברשת גדִולֹה? השתחררת זה עתה... חזרת מטיולֹ בחולֹ?

הצטרף/י עכשיו!!! ניצת הדִובדִבן צומת הגוש מחפש אותך

> < שכר מעלֹ המינימום > < מענקֱ התמדִה

> < עבודִה במשמרות במשרה מלֹאה

תבטיח/י את מקֱומך עם הטובים ביותר בתחום

נריה: 054-3936779

הזדִרז/י לֹהתקֱשר, ימי ראיונות מרוכזים

Made with FlippingBook flipbook maker