591167804 efter elena

2 kalder ham Meisen), kgl. Proviantskriver og derefter befordret til Raadmand i Kj0benliavn d. 20de Dec. 1680, i hvilken Stilling han dode den 3. Juni 1688. Hans Sonnedatter Abel Kathrine Mesing d0de 1745 som Enke efter Landfoged i Bredsted Georg Grund og efterlignede sin Grandtante i Gavmildlied luod milde Stiftelser1). Som den eeldre AbelNKathrines Soster nsevnes Margrete Elisabet (i hendes Testamente kaldet Mar- grete Lisgen), gift med Mag. Kristen Nielsen Spend, der 1663 blev Kapellan ved Holmens Kirke og 1679 d0de som Praest i Yordingborg. Giessing tildeler hende Stamnavnet Meese eller Moese. Hendes ene Datter Hedevig blev Abel Kathrines Universalarving, en Datter var opnaevnt efter denne og betaenktes i hendes Testamente fremfor sine andre Soskende; en anden Datter var gift med Mag. Ludvig Pontop- pidan og derved Moder til Prokansler Erik Pontoppidan, der öftere omtaler Abel Kathrine, kalder hende sin Mormoders Soster og giver hende Stamnavnet Mesing2). Det er derfor paafaldende, at hun ikke alene i sin Grav- skrift baerer Navnet von der Wisch, men ogsaa kaldes saale-, des i sin Mands Testamente af 1665, skjont hun det sidste Sted alene underskrev sig Abeil Cattrin, hvilken Underskrift er den eneste hun brugte i de af hende udfaurdigede Doku- menter. Hun og hendes Mand have paatrykt Testamentet med et og samme Signet, hvis Praeg har megen Liglied med det Vaaben, den adelige jEt von der Wisch brugte. Men forov- rigt gjorde liun ikke Fordring paa at vaere af Adelstand; den ringe Stilling hun fra forst af beklsedte og Samtidens Omtale stri- der derimod; selv ved en Lejlighed, hvor sligt vilde vaere frem­ draget, forties ganske hendes Slaegtmivn, nemlig i et dansk og latinsk Bryllupsvers til hende og Hans Hansen*). Nu er*) *) Möller: die Familie Ahlefeld, S. 448. *) Orig. Hafn, S. 297. Annales Ecclesise, IV., 580. Om Familien Spend se Giessings Jubellserere II, 2, S. 238—40. 3) Titlen er: Nuptias viri peritissimi et humanissimi Domini Johannis Johannis et virginis lectissimm et pudentissimse Abelse Catharinse idibus Jidibus Hafnise solenniter celebrandas sic salvere jubet Johannes Joh. Heising. Hafni:e 1655. Desvserre er Vielsen ikke foregaaet i Holmens Kirke, hvis Vielsesprotokoller fra den(Tid endnu ere til.

Made with