591167804 efter elena

3 der tilmed tilstrsekkeligt Bevis for, at ovennajvnte hendes Se- skende, i alle Faid Bendix Mesen, var liendes Seskendebem, saa det er sikkert at Pontoppidan har taget Fejl ög at hun ikke har haft Stamnavnet Mesen. Bendix Mesens og Klavs Sohns Medre levede endnu ved Abel Kathrines Ded og var hendes Mostre1). Naar hun i Gravskriften kaldes Wulfsdatter von der Wisch, liar vi hendes Faders Navn, og der levede i det 17. Aarhundrede 2 Adelsnuend af Navnet Wulf von der Wisch, den ene soin Ejer af Fresenhagen (1645), den anden af Lütjenhorn, begge Gaarde mellein Flensborg og Tender2). Fonnodentlig er hun en incgte Datterafen af dem og har ferst antaget Faderens Navn paa en Tid, da hun selv var Herre- mandsfrue og ved Dronningens Protektion har kunnet overse den Spot hun ellers let vilde have vaeret udsat for. ( Majrke- ligt 110 k levede der ved Hoffet fra 1656 til 1669 en Hofdame med Navnet Abel Margrete von der Wisch8) .} Ifelge sin Gravskrift er hun fedt i Holsten, men dette man formodentlig forstaas som Slesvig; vi kan ikke tillsegge Udtrykket i hendes Testamente, at hun var en Fremmed her i Landet, stör Betydning i denne Henseende. Hendes Moder var en Mule, hvilket ses af at Margrete Mule, saligUlrik Meses, kalder hende sin Sesterdatter4). Endvidere nsevnes i hendes Testamente Klavs Sohn som hendes Frsende og paa dennes Broder Jolian Sohns Gaard,, hvorom senere, dede Anna Mule 1687 i en Alder af 83 Aar; hun maa vsere deres Moder og naar hun siges at have vseret gift med Jolian Sohn, saa maa deres Fader have heddet saa; det er sikkert at Klavs og Johan Sohn var Abel Kathrines Fsetre paa medrene Side og Anna Mule altsaa hendes Moster. Denne Familie Mule staar naippe i Forbindelse med den fra Odense stammende Mt af sanime Navn, men derimod vist 110 k med den Peter Mule, der kom til Fyn i Begyndelsen af forrige Aarhundrede, hvis Sen Mogens var Forpagter af Skovgaarde og som skal stam­ me fra Stapelholm. ') Dette ses af Nie. Bryggcmans Skrivelse, der ligger ved Ssel. Ind- lseg til kgl. Res. 29 Marts 1677. ') Stemann i Jahrbücher für die Landeskunde 1867, S. 491. -■ *) Meddelt af Hr. Arkivar Joli. Grundtvig. 4) T. A. Becker: Hist. Museum S. 98. Ulrik Mese er altsaa Navnet paa Bendix Meses Fader og Margrete Mule' er bans Moder. 1*

Made with