Waal - Inleiding risicomanagement

2 Basisbegrippen van risicomanagement

Daarnaast kan het begrip risico op verschillende manieren worden geïn- terpreteerd. In de volksmond kan het begrip gezien worden als de kans op de gebeurtenis, de oorzaak van de gebeurtenis, maar ook het gevolg ervan (Van Staveren, 2015). In dit boek wordt een risico gedefinieerd als ‘een on- zekere gebeurtenis met gevolgen voor een doelstelling’. Hierbij kan het gaan om zowel meetbare als niet-meetbare gebeurtenissen. Risicomanagement kan betrekking hebben op de doelstellingen van in- dividuen, projecten, processen en organisaties. Het kan een onbewust en informeel proces zijn, maar het kan ook heel bewust en formeel worden uitgevoerd. In het dagelijks leven zijn mensen veelal onbewust bezig met risicomanagement door na te denken over bepaalde keuzes en de daarbij behorende (mogelijke) gevolgen. Het bewust en formeel uitvoeren van ri- sicomanagement kost tijd en geld. Deze kosten moeten worden afgewogen tegen de mogelijke baten die risicomanagement biedt in een bepaalde situ- atie. Een andere mogelijke combinatie is het bewust, maar informeel bezig zijn met risicomanagement. Deze toepassingsvariant is te herkennen bij start-ups en mkb-bedrijven, die zich continu bewust afvragen welke risico’s de organisatie loopt, maar dit niet formeel vastleggen. Op welke wijze risicomanagement door individuen of in organisaties wordt toegepast, verandert niets aan het feit dat het mensenwerk blijft. In- dividuen of mensen binnen organisaties bepalen voor zichzelf of voor de organisatie doelstellingen. Bij de doelstellingen bepalen deze personen ook welke risico’s beheerst moeten worden en hoe dit gerealiseerd dient te wor- den door middel van maatregelen. Uiteraard wordt hierbij gebruikgemaakt van hulpmiddelen zoals computers, maar de mens is en blijft een bepalende factor bij het bedienen van deze apparaten. De mens speelt dus, net als in veel andere processen binnen organisaties, een cruciale rol. Het gedrag van individuen binnen de organisatie is bepalend voor de werking van risicomanagement. Er kunnen regels en procedures worden opgesteld, maar wanneer deze afspraken vervolgens niet worden nageleefd, hebben de stappen die daarvoor zijn genomen vrijwel geen waarde. De persoon die verantwoordelijk is voor het behalen van de opgestelde doelstelling is tevens verantwoordelijk voor het risicomanagement rond- om de doelstelling. De verantwoordelijke voor het risicomanagement is bij persoonlijke doelstellingen het individu, bij projecten de projectleider, bij processen de proceseigenaar en bij een organisatie uiteindelijk de organisa- tieleiding. Op deze wijze is eenieder van de hiervoor genoemde personen ‘manager’ van de eigen doelstelling, verantwoordelijk voor het behalen van resultaten ten aanzien van de doelstelling en daarom verantwoordelijk voor

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online