קוראים חמד כתב

: צוות הכתיבה שלומית ברנע ויטל גייגר (פרלמן) חגית פורת

תודה מיוחדת ליובל דור, שהלך אתנו לאורך כל הדרך, ראה מילים כתיבות־אוצרות והאיר את נפלאות השורשים ואת קסמן של האותיות. י – וגישתו הייחודית לשפה העברית ַ תפיסתו החינוכית – תורתי שעשוע הולידו רעיונות יצירתיים, שמצאו את מקומם בחוברת זו.

תודה לתהלה שפירא ולעידית גרון על תרומתן ל"דברים למורה".

: ד”ר עמליה בר־און יועצת התכנית : שלומית ברנע עריכת לשון : אודי טאוב גרפיקה ואיורים

ין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, א לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר בספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל. כל הזכויות שמורות © להוצאת ספרים יסוד www.yesod.co.il 03-5587990 ' , אזור התעשייה חולון, טל 34 רח' החופר 2015 נדפס בישראל, תשע"ה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker