Inkijkmateriaal AG

23. Beoordelingscriteria zijn geformuleerd vanuit de beschrijving van het werkproces in het KD: o omschrijving o resultaat o gedrag

24. Ieder criterium wordt beoordeeld

25. Beoordeling volgens 3 puntschaal: Goed (2 pt.) - Voldoende (1 pt.) - Onvoldoende (0 pt.)

26. Cesuur: alle beoordelingscriteria zijn tenminste voldoende beoordeeld

27. Normering: o voldoende: alle criteria zijn tenminste voldoende beoordeeld o goed: het aantal punten voor de waardering 'goed' is aangegeven (goed: ≥ N punten) 28. Middels een omrekentabel is het mogelijk om het aantal punten per werkproces om te zetten in een cijfer (om vervolgens een cijfer per kerntaak te kunnen genereren)

Algemeen:

29. We hanteren de term kwalificatie (we spreken niet van opleiding)

30. We hanteren de vaktermen specifiek voor het beroep

31. De tekst is geformuleerd op het eindniveau Nederlands dat voor de kwalificatie geldt (niveau 2 en 3 Nederlands: 2F en niveau 4: 3F)

32. Examens gaan uit van uitvoering in de beroepspraktijk

33. Wanneer een examen niet of slechts gedeeltelijk in de beroepspraktijk kan worden uitgevoerd, kan het examen in een gesimuleerde (nagebootste) omgeving plaats vinden; bijvoorbeeld op school. Het is de verantwoordelijkheid van de school dat de simulatie zoveel mogelijk de werkelijkheid benadert. De simulatie wordt tot in detail uitgewerkt, waarbij de sociale context zo authentiek mogelijk wordt benaderd 34. Er is een algemene 'Instructie examinering' voor zowel de examenkandidaat als voor de examinator

35. Er is een handleiding met richtlijnen en adviezen per examen

36. Examens worden digitaal aangeboden aan de aangesloten scholen (middels abonnement) iedere school/opleiding heeft hiervoor een specifieke contactpersoon

37. De examens zijn door de scholen zelf te printen

Regiegroep Zorg & Welzijn

maart 2015

2 Consortium beroepsonderwijs Uitgangspunten examens Zorg & Welzijn serie 2015-2016 - versie 3

Made with