از ظلم به عدالت

ان ﯾﺎ ﻋﺒﺪ ﺗﺨﻠّﻖ ﺑﺄﺧﻼﻗﯽ ﻷﻧّﺎ رﻓﻌﻨﺎ ﺣﮑﻢ اﻟﻨّﺰاع و اﻟﺠﺪال و اظﮭﺮﻧﺎ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺪرة و اﻗﺘﺪار ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ان ﯾﻠﺘﻔﺖ ﺑﮫ اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻷنّ اﻟﻘﺪرة ﻓﯽ ارادﺗﯽ ﻻ ﻓﯽ اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ و اﻟﺠﺪال . 27 ﭘﻨﺠﻢ: ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ روﯾﮑﺮد ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ظﻠﻢ اﻣﯿﺪ و اﻣﯿﺪواری اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎھﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺣﺪّ ﯾﮏ ﺷ ﯿﺌ ﺑﺎﺷﺪ و آزادی و داد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﺒﺎرت از ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﺴﺎن و ھﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮی روﺣﺎﻧﯽ از ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ در آن ﺻﻮرت اﻣﯿﺪ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﺤﻮری اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﮭﺎﺋﯽ اﺳﺖ. در ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﮭﺎﺋﯽ اﻣﯿﺪ ، ﻣﺤﺼﻮل ھﺸﯿﺎری ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﯾ ﯽ ﺑﺮای ﯾﺄس و ﺣﺮﻣﺎن و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

اﻣﯿﺪ

ﯽ ﻣﯽ

ﺑﮫ

اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺣﺪّ ﯾﮏ ﺷ د. در ﺟﮭﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﻗﺴﺎوت و درﻧﺪﮔﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ، ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮥ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮّ ه و ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮار ﮐﺮده و ، ﺻﺮﻓﺎً راه ﮔﺮﯾﺰ را در دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﭘﻮل و ﻟﺬّت ھﺎی آﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ. اﺻﻮﻻً ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ آدﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ و دﯾﮕﺮان را ﺑ ﺜﺎﺑﮥ ﻣﮫ ﺟﻨﮕﻞ و ﺑﺎز ﺗﺎب ﻣﻨﺎزﻋﮥ ﺑﻘﺎ ﺑ ﺒﯿﻨﻨﺪ و ارزش ھﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑ ﺪھﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ھﺮ ﻧﻮع ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ھﻢ آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﮥ ﺑﮭﺂءﷲ ﮔﻔﺘﺎری در ﺑﺎرۀ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آدﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮان " ای ﭘﺴﺮ روح " ﻣﺨﺎطﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ راﺳﺘﯿ ﻦ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ روح او ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻣّﺎ در ﮔﻔﺘﮫ ای ﮐﮫ از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺴﺎن و ﻏﻔﻠﺖ او از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آدﻣﯽ ﺑﮫ " ای ﺧﺎک ﻣﺘﺤﺮّک " ﺧﻄﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای از ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺣﺪّ طﺒﯿﻌﺖ دارد و ﺑﮭﺂءﷲ اﯾﻦ ﺧﺎک ﻣﺘﺤﺮّک را ﺧﺎﮐﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ: ﯿﺌﯽ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺴﺒ ﺖﯿّ ﮔﺮاﺋﯽ، ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ، ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮد

27 ﺑﮭﺎءﷲ، INBA : 23:44 .

Made with