از ظلم به عدالت

ﮥ ﺻﻔﺤ ۳۹

ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻣﺄﻧﻮﺳﻢ و ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﺄﯾﻮس ﺳﯿﻒ ﻋﺼﯿﺎن ﺷﺠﺮهٴ اﻣﯿﺪ ﺗﺮا ﺑﺮﯾﺪه و در

ای ﺧﺎک ﻣﺘﺤﺮّک!

زوال از ﺑﺮای ﺗﻮ اﺧﺘﯿﺎر

ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎل ﺑﺘﻮ ﻧﺰدﯾﮑﻢ و ﺗﻮ در ﺟﻤﯿﻊ اﺣﻮال از ﻣﻦ دور و ﻣﻦ ﻋﺰّت ﺑﯽ

ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪﯾﺪی آﺧﺮ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه رﺟﻮع ﮐﻦ و ﻓﺮﺻﺖ را

ﻧﻤﻮدم و ﺗﻮ ذﻟّﺖ ﺑﯽ

28

.

ﮕﺬار

ﭘﺲ اﮔﺮ ظﻠﻢ و ﻋﻨﺎد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ورطﮥ درﻧﺪﮔﺎن ارض اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻓ ﺮ اﯾﻨﺪ درﺧﺸﺶ و ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوھﺎ و ﮐﻤﺎﻻت روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ در آن ﺻﻮرت ﺗﺎرﯾﺦ ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﮫ ﻣﻨﺪی و روﺷﻨﮕﺮی و آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ. ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ زرﺗ ﺸﺖ، ﺑﮭﺂءﷲ ﮐﮫ زﻣﺎن ﺧﻮد را زﻣﺎن ﺗﺤﻘّﻖ رؤﯾﺎی رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ اﻣﯿﺪ از ﺳﺮ آﻏﺎز رھﺎ ﯾ ﯽ اﻧﺴﺎن از زﻧﺠﯿﺮ ﺗﯿﺮﮔﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ . ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺸﻢ: ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺸﻮرت آﺧﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ روش ﺑﮭﺎﺋﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ظﻠﻢ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺸﻮرت اﺳﺖ. ﺣﮑﻤﺖ از اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼ ق در آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ اﺳﺖ. ھﺮ ﮐﺎر و ﺑﺨﺼﻮص واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ظﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد. ﺣﮑﻤﺖ ﯾﺎ ﺣﺰ م و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣ ﮐﻠﯿﺪی در ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼق و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺳﻄﻮ ا ﺳﺖ. ﻋﺮﺻﮥ اﺧﻼق و ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ﭘﮭﻨﮥ ﮐﺎرﺑﺮد ارزش ھﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﮐﻠّﯽ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ﺧﺎصّ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻤﺖ و ﺣﺰ م ﯾﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ارﺳﻄﻮ ﺑﮫ آن "ﻓﺮوﻧﺴﯿﺲ" ) Phronesis ﮔ ( ﻣﯽ ﻮﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟّﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎصّ و ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﻌﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ارزش ھﺎی ﮐﻠّﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑ ﮔﻮﻧﮫ ﮫ ای ﻣﺆﺛّﺮ و ﻣﻮﻓّﻖ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد. در آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣ ﻣﺸﻮرت اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﻣﺸﻮرت ﺑﮫ ﻣﻘﺘﻀﯿّﺎت ﺣﮑﻤﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. اﮔﺮﭼﮫ ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﯾ ﮐﻨﺪ و ﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﺮا دارد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣّﺎ روﯾﮑﺮدﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺸﻮرت و ﺣﮑﻤﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از اﺻﻞ ھﺸﯿﺎر ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ

نﺗﻮا ﺳﻮی

ﮑﻤﺖ

ﺧﺼﻮص

ﮔﺮدد. در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ظﮭﻮر ﺑﮭﺎء ﷲ و ﭘﯿﺎم او ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ھﻤﮥ ارزش ھﺎ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ، آدﻣﯽ را از ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﭘﺎک و ﮔﺴﺘﺮده روح و ھﺸﯿﺎری ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﮭﺮ و ﺻﻠﺢ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را در ھﺸﯿﺎری آدﻣﯿﺎن و در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻦ ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﮔِﻞ ظﻠﻢ و ﺟﻮر ﻣﻘﺪّﻣﮫ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ ﮔُ ﻞ زﯾﺒﺎی ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ در ﺟﮭﺎن. ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎری از ﺷﻮﻗﯽ اﻓﻨﺪی ﮐﮫ ﺑ ﮫ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺎﻧﻢ: رﺳ

ﻣﻦ ظﻠﻢ اﻷﻋﺪآء ﺗﺸﺘﻌﻞ ﻧﺎر ﻣﺤﺒّﺔ ﷲّ ﻓﯽ اﻻﻓﺌﺪه و اﻟﻘﻠﻮب، و ﻣﻦ ظﻠﻢ اﻷﻋﺪآء ﯾﺪﺧﻠﻮن اﻟﻨّﻔﻮس ﻓﯽ دﯾﻦ ﷲّ و ﻣﻦ ظﻠﻢ اﻷﻋﺪآء ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻷﺣﺒّﺂء ﺑﯿﻦ اﻟﻮری و ﻣﻦ ظﻠﻢ اﻷﻋﺪآء ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺎﺷﻘﯿﻦ ﻟﺠﻤﺎل ﷲّ اﻻﻗﺪس اﻷﺑﮭﯽ ھﻨﯿﺌﺎً ﻟﻤﻦ ﻓﺎز ﺑﮫ و ﻧﺎل ﺑﻤﺎ ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾ ﺰل آﻣﺎل اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ ﻓﯽ ﻣﻤﺮّ اﻟﻘﺮون و اﻷﻋﺼﺎر. ﻟﺬا ظﻠﻢ اﻷﻋﺪآء ﻣﻮھﺒﺔ ﻣﻦ ﷲّ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎده اﻟﻤﮑﺮّﻣﯿﻦ ﻷنّ ﻣﻨﮫ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﮭﻢ و ﯾﻘﺮّﺑﮭﻢ اﻟﯽ ﺳﺎﺣﺔ ﻗﺪﺳﮫ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﯾﮭﻨّﯽ ﻟﺴﺎن اﻻﺣﺒّﺂء ﻟﻤﻦ ﻧﺎل و ﻓﺎز ﺑﮫ و دﺧﻞ ﻓﯽ ﺟﻨّﺔ اﻟﺮّﺿﺂء و ﺻﺎر ﻣﻦ ﻋﺒﺎده اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ وﻟﮑﻦ ﻋﻠﯽ اﻷﺣﺒﺂء ان ﯾﺘﻤ ﺴّﮑﻮا ﺑﺬﯾﻞ اﻟﺤﮑﻤﺔ و ﻻﯾﺘﺠﺎوزوا ﻋﻨﮭﺎ ﻷنّ اﻷﻋﺪآء ﻓﯽ اﺷﺪّ اﻟﻌﺪاوة و اﻟﺒﻐﻀﺂء و ﯾﺘﺮﺻﺪّون اﻷوﻗﺎت ﻷذﯾّﺔ اﻷﺣﺒّﺂء ﻓﻠﻸﺣﺒّﺂء ان ﯾﺘﻤﺴّﮑﻮا ﺑﺬﯾﻞ اﻟﺤﮑﻤﺔ ﮐﻤﺎ ﻧﺰّل ﻓﯽ اﻷﻟﻮاح اﻟﻤﻘﺪّﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻢ اﻷﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺛﻨﺂء ﷲّ ربّ اﻵﺧﺮة و اﻷوﻟﯽ .

28 ﺑﮭﺎءﷲ، ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺑﺎرﮐﮫ ﻣﮑﻧوﻧﮫ: ﮐﺎﻧﺎدا، ﻣؤ ﺳﺳﮫ ﻣﻌﺎرف ﺑﮭﺎﺋﯽ، 1994 ص.

22 .

Made with