Kraks Vejviser 1927 personregister

V e j ledn ing i Brugen a f P er son -R eg is tre t .

1) E f t e r n a v n © er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det . første Navn alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f, Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. I. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strængt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( G A P staar før C a r l, dette atter før C A S ). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men (let efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Oo. = Hansen A O O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget H ensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling V I i 2. Bind).

O p tage lse i V e jv i s e r e n s k e r e f te r R ed a k t ion en s S k øn .

Flytninger, Navne-og Stillingsforandringer, Etablering af nye Virksomheder o. 1. Meddelelse herom bedes indsendt til Vejviserens Kontor, Nytorv 17, Kjøbenhavn K., inden 2 0* Ok t o b e r . B lan k etter til B rug ved A nm eld elsen findes i S lu tn ingen a f d ette B ind.

Made with