Kraks Vejviser 1927 personregister

En In d h o ld sfo rtegn else til V ej­ v iseren findes e fte r T itelb lad et foran i h v ert:B in d

Afdeling IV.

Person-Register for Kiøbenhavn,

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank-og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i Kjøbenhavn, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandleve og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man haturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som væsentligst gennem Folkeregi­ stret er kommet til Vejviserens Kundskab éfter Person-Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. II, Real-Register for Kjøbenhavn. — Adresser paa

Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se Afd. V, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa hæste Side.

■1 . ' . . T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 1. December 1925 — 15. November 1926, med Angivelse af Dødsdagen.

Adressering og Frankering af Brevforsendelser. Alle Adresser i Vejviserens kbhvnske Afdelinger er anført i Overensstemmelse med de Ændringer i Post­ distrikterne, der træder i Kraft den 16. Januar 1927. » , v , Bemærk Reglerne om Brevforsendelser (Takster) og Lokalporto i Afsnittet Bestemmelser og Takster (grønne Blade) i Vejviserens 2. Bind.

Made with