Kraks Vejviser 1937 personregister

Vejviserens 1. P in d In d eh old er; AM. I: K ort o g P la n er — II* Gade« og H us-R egister — III: P erso n -R eg ister — IV: P ro v in s-R eg ister Vejviserens 2. Bind In d eh old er: AMI. V: R ea l-R eglster — VI: F irm a- o g A k tieselskab s- Register — VII: F ag-R egister —VIII: Island

A fd e lin g I I I .

— IX: U dlandet E xp ort D irectory

o f D enm ark.

Person-Register fo r K ø b e n h a v n .

P r i v a t - P e r s o n e r sam t V i r k s o m h e d e r i n d e n f o r H a n d e l, H a a n d v æ r k , I n d u s t r i , S ø f a r t , B a n k - o g F o r s ik r in g s v æ s e n o g a n d r e n æ r in g s d r iv e n d e E r h v e r v i København, Frederiksberg , Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. — Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. — En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles-Nummer for flere Ledninger. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens lilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som væsentligst genne Folkeregistrene or kommet til Vejviserens Kundskab efter Person- Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Réal-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

G ræ n aen m e llem d e tte R e g is te rs O m ra a d e og P ro v in s -R e g is tre ts e r v is t paa om staaend e P la n , „P e rs o n -R e g is tre ts O m ra a d e *.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1935 — 15. November 1930, med Angivelse af Dødsdagen.

A LLE FORRETNINGS-ADRESSER og PRIVAT-ADRÉSSER af almindelig Interesse optages i Kraks Vejviser. V e jv is e re n b rin g e r fle re A d re s s e r end nogen anden dansk H aan d b o g .

Made with