Kraks Vejviser 1937 personregister

Den, der vil drage mest mulig Nytte af KRAK 8 VEJVISER

skafter sig et Overblik over dens omfattende Indhold ved at gennemse Indholdsfortegnelsen, der findes foran i begge Bind. Vejviseren omfatter baade København og Provinsen — herunder Færøerne — samt tillige Island og en Række Oplysninger om Udlandet. En særlig Eksport-Vejviser for Danmark findes sidst i 2. Bind. Et mere vidtgaaende Kendskab til dens Ind­ hold faar man ved at studere Emnelisten — paa gule Blade foran i 2. Bind. Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af deres Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplys­ ningen skal søges.

bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog.

KRAK 8 VEJVISER findes overalt i Landet og benyttes daglig af Titu­ sinder til Besvarelse af alle Slags Spørgsmaal.

Made with