ניו-טק מגזין | אוגוסט 2019 | מהדורה דיגיטלית

התמודדותחברותטכנולוגיהעםחוקי איכות הסביבה

דולב חסיד, רו"ח

באה לידי ביטוי בשטח והמשרד להגנת הסביבה דורש גם מחברות כאלו דיווחים למיניהם. ומה עלי לעשות במסגרת החוק? ישנה דרישה לדווח על בחוק האריזות משקל האריזות בחלוקה לסוגים שונים זרמים: 2 ובחלוקה ל זרם ביתי - אריזה של מוצר שמיועד לצריכה ביתית והופך לפסולת בבית הצרכן. זרם מסחרי - מיועד לתעשייה\מסחר והופך לפסולת בבית העסק\מפעל. החוק דורש מהישויות לדווח, בין היתר, על: . מספר המוצרים הארוזים שמכרו 1 ומשקלם. . סוגי החומר ממנו עשויות האריזות של 2 המוצרים, קיבולתן וסוג האריזה (הוגדרו בחוק מספר סוגי אריזות: אריזות מכירה, אריזות קבוצתיות ואריזות הובלה, והאם הן חד או רב פעמיות). ישנה חובת בחוק הפסולת האלקטרונית

החוק קבע כי הישויות הן אלו שיישאו במימון "הגופים המוכרים", כל ישות בהתאם לכמות הפסולת שלה מסך הפסולת המדווחת. בחוק נקבעו יעדי מחזור. בכדי שהמדינה תעמוד ביעדי המחזור שקבעה, עליה לקבל את כמויות הפסולת שנכנסו לשוק ועל כן דיווחי החברות צריכים להיות מדויקים, ככל שניתן. כל סטיה, בין אם למעלה או בין אם למטה, לא רצויה. האם החוק חל על החברה שלי? החוק חל על כל יצרן או יבואן אשר מוכר סחורתו בישראל. בחוק האריזות מדובר על אריזה של המוצרים הנמכרים בישראל ואילו בחוק הפסולת האלקטרונית מדובר על המוצר עצמו שנמכר בישראל. החוק מאפשר הקלות אצל ישות שהפסולת טון בשנה. 1- שלה קטנה מ אך נכון לכתיבת שורות אלה, הקלה זו אינה

מה זה חוק הפסולת האלקטרונית והאריזות? נכנסו לתוקף חוק 2014 - ו 2012 בשנים האריזות וחוק הפסולת האלקטרונית (בהתאמה). מטרתם היא לקבוע הסדרים לטיפול בפסולת אריזות ופסולת אלקטרונית ולעודד את השימוש החוזר בהם וזאת בכדי לצמצמם את כמויות הפסולת ואת ההשפעה הרעה שיש להם על הסביבה. החוק עוסק בכל שלבי הטיפול בפסולת, החל מכניסתה או ייצורה בארץ, פינויה והפרדתה והטיפול בה. החוק קובע כי על כל יצרן או יבואן חלות חובות הקשורות לפסולת זו. מכיוון שמרבית הישויות אינן מסוגלות לבצע את כל החובות בעצמן נקבע כי יוקמו "גופים מוכרים" אשר ירכזו ויבצעו את החובות הללו, בשם הישויות החייבות בהן מכח החוק. על הישויות עצמן הוטלה חובת דיווח ל"גופים המוכרים" בדבר פריטי הציוד הרלוונטיים אותם הם מוכרים בישראל.

New-Tech Magazine l 42

Made with FlippingBook HTML5