Kwaliteitsrapport 2017

42

43

Ondernemingsraad (OR)

Raad van Toezicht (RvT)

Kwaliteit is van iedereen De Passerel bruist en borrelt! Het Kwaliteitsrapport 2017 laat zien wat er allemaal gaande is in de organisatie. Ver- antwoorden is ook oogsten. Het rapport laat met name zien dat de kwaliteit van de zorg en dienstverlening tot stand komt tussen mensen; in de relatie tussen de medewerker en de cliënt. De kwa- liteit van die relatie kun je niet zo goed meten. Als je de kwaliteit alleen in kaart zou brengen door te tellen, af te vinken en te beoordelen dan komt er maar een deel van de werkelijkheid in beeld. Daarom zijn alle verhalen en voorbeelden die we hier lezen zo belangrijk. Het Kwali- teitskader VGN past goed bij De Passerel. Verantwoorden begint met reflecteren. Het rapport maakt duidelijk dat er overal in de organisatie wordt gezocht, gehandeld en geleerd. Er moet tenslotte recht gedaan worden aan ieders belangen en zorgen; de belangen van cliënten en familie, medewerkers en teams, en externe belanghebbenden zoals de samenwerkingspartners, de gemeenten en het zorgkantoor. Dat vraagt om een open dialoog. Om het delen van ervaringen, successen en fou- ten. Om van elkaar te leren. Als je vervolgens kunt laten zien welke afwegingen je maakt in je werk dan is dat een heel krachtige vorm van verantwoorden. De Passerel heeft zich voorgenomen om hierin nog beter te worden. De zelfregulerende teams hebben in de afgelopen perio- de een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. De struc- tuur is verder ingericht. Een volgende fase dient zich aan waarbij het minder gaat om structuur maar om een pro- fessionele cultuur. De teamhoofden vervullen een belang- rijke ondersteunende rol. Het rapport is duidelijk over de

Op woensdag 16 mei is het kwaliteitsrapport 2017 bespro- ken in de overlegvergadering tussen de Ondernemings- raad (OR) en de bestuurder. De leden van de OR gaven de volgende reflectie op het kwaliteitsrapport. De OR heeft het rapport met plezier gelezen, het geeft op een levendige wijze inzicht in de organisatie. De verhalen geven kleur aan de cijfers en de regiokaart biedt een mooi overzicht van alle locaties. De Passerel is in beweging, de afgelopen periode was er één met veel veranderingen. De OR ziet een aandachts- punt in het goed blijven doorlopen van de organisatiepro- cessen, zoals de teamopdracht en de zelfreguleringstest. Het groeiproces van de zelfregulerende teams vraagt naast het constateren van de ontwikkelruimte en behoef- ten, ook een vertaling naar concrete acties en ondersteu- ning vanuit de organisatie. Daarnaast merkt de OR op dat de zichtbaarheid van De Passerel in de externe omgeving de aankomende periode aandacht vraagt. De OR ziet dat er in 2017 veel is geïnvesteerd in de scho- ling en ontwikkeling van medewerkers. Er is een toene- mende druk vanuit de arbeidsmarkt op het werven van goed personeel, op welke wijze anticipeert de organisatie hierop? Over deze onderwerpen had de OR graag meer gelezen in het rapport. Dat er in 2018 geïnvesteerd wordt in de vitaliteit van medewerkers stemt de OR positief. In de samenwerking tussen de woonvormen en dagbeste- dingslocaties ziet de OR nog winst te behalen. Met name rondom het schrijven van het ondersteuningsplan met de cliënt en familie, dat in gezamenlijkheid gebeurt. De commu- nicatie en het efficiënt werken verloopt nog niet altijd soepel.

De OR signaleert dat onder medewerkers de behoef- te leeft om elkaar te ontmoeten. Om ervaring en kennis met elkaar te delen. In de dagelijkse praktijk wordt hier echter moeilijk tijd voor gevonden. De OR ziet graag dat De Passerel medewerkers stimuleert en faciliteert in het met elkaar meekijken, van elkaar leren en een locatie overstijgende samenwerking. Wat betreft de incidentmeldingen merkt de OR op dat deze voor betrokkenen een grote impact kunnen hebben. Voor medewerkers kan dit een gevoel van onveiligheid geven of zelfs leiden tot verzuim. De OR had graag gezien dat in het rapport meer oog was geweest voor de gevol- gen van incidenten en wat er wordt ingezet om deze te voorkomen. De opvolging van meldingen vraagt enerzijds nazorg en anderzijds analyse. In het rapport wordt be- schreven dat er kritisch zal worden gekeken naar de wijze waarop de organisatie dit vormgeeft, de OR onderschrijft het belang van deze actie en zal deze met belangstelling volgen.

noodzakelijke koers: afspraken borgen en blijven leren. Zodat vastgesteld kan worden of meer eigenaarschap van medewerkers leidt tot betere dienstverlening aan cliën- ten. Kwaliteit gaat ook over de manier waarop we omgaan met ons (maatschappelijke) geld, over de inrichting en de staat van onze locaties, de samenwerking in de wijken en het professionele netwerk. Een gezonde (efficiënte, effectieve en duurzame) bedrijfsvoering is een voorwaar- de voor het bieden van een goede dienstverlening. Dat is best een spanningsveld. De maatschappij vraagt ons efficiënt maar ook effectief om te gaan met de gelden. Dat vraagt afwegingen en het bespreken van dilemma’s. De Raad van Toezicht van De Passerel is blij met dit kwa- liteitsrapport. Ons toezicht gaat in de kern over de vraag of De Passerel goed inspeelt op de ondersteuningsvraag van de cliënt en zijn familie. En of dat proces voldoende wordt gefaciliteerd. Maar hoe weten we dat? Daartoe voe- ren we, naast de gesprekken met bestuurder, gesprekken met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Ook horen en zien we graag hoe het toegaat op de locaties. Ook rap- porten zoals deze helpen ons beter te begrijpen en te vol- gen welke thema’s en kwesties er spelen bij De Passerel. Zodat we met elkaar waarmaken wat we beloven.

Stichting De Passerel

Kwaliteitsrapport 2017

Made with FlippingBook flipbook maker