Kraks Vejviser 1935 provinsregister

Animated publication

Vejviserens 1. Bind Indeholder: Aid. I: Kort og Planer — II: Gade- og Hus-Register — IH: Person-Register — IV : Provins-Register Vejviserens 2. IHnd indeholder: Aid. V: Real-Uegister — VI: Firma- og Aktieselskabs- Register — VII: Fag-Register —VIII: Island

Afdeling IV.

— IX: Udlandet F.xjiort Directory

of Denmark.

Provins-Register

A. Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (so Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivonde Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Storrelso, Formue og Indtægt, Skatteprocent, sted­ lige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, for Aarhus’s og Odcnse’s Vedk. med indlagte Sporvejs- og Omnibuslimer. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. P r iva t -Ad resse r. Alfabetisk Fortegnelse over 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Am t og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1932 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstaider. 2. Handelspladser og Flækker. 8. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Færøerne: Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register, j

| Se Tilla'g til Afdeling V I I i 2. Bind.

G røn la n d : Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd. )

OVERALT I LANDET FINDES

K R A K 8 V E J V I S E R Den sælges til Handel, Haandværk og Industri, Banker, Forsikringsselskaber og Assu­ rancekontorer, Sagførere, Læger og Tandlæger, Stats- og kommunale Kontorer.

Til Københavns Kommune alene ca. 300 Stk. Til Gesandtskaber og Konsulater ca. 400 Stk.

Med Forpligtelse til Udlaan tillige til over 2500 Hoteller, Restauranter og Butikshandlende, Postkontorer, Fær­ ger, Rutebaade og Biblioteker.

T

Vejledning i Brugen af Provins-Registret

A. Forretninger er opfort by vis. Byerne ( pc nedenstaacnde Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er forst meddelt et R ea l-R eg is te r, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den pan- gældcndc By, ramt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under F o rre tn in g e r er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anfort, under hvilke Overskrifter i Fag-Itegistret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Tif- fojclser. derangiver Virksomhedens særlige Specialiteter. F o rre tn in g er paa L an d et (uden for de i nærværende Register optagne Stat ionsbyer in. m.) findes i Afdeling V II Fag- Register hver onkelt Branche. B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III , Person-Register for Kobenhavn (se Bagsiden af don grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. I)e her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. ' Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Am t og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig or SædcgaardL (o: en Gaard, der for Regeringsforandringen i 1GG0 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle

Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstotvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den horer under et Gods. (Er dette Tilfældet, bor man opkoge Artiklen om det paagældendo Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig do Kendsgerninger, der er fadles for allo under et Gods horendo Gaarde, samlet under Hovedartiklen). d) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A ) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Jan. 1932 med eventuelle senoreÆndringer. G) om der horer Skov og Plantage (S) til .Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der horer Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlcdo Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning or opfort nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anfort Sogneraadets Post­ adresse, Amtot (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggcrtallet 1930. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen or indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbclt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til do benyttede Numre for Rets- og Politikredse. (Paa Kraks Forlag udkommer desuden „Kraks Landsby-For­ tegnelse", en Fortegnelse over 9000 Landsbyer o. lign. Bebyggelser samt stone Gaarde med Sogn, Kommune, Amt og Postadresse; ny Udgave udsendt i Foraaret 1931.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 169 Byer. Købstæderne er betegnet med en * Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Kalenderen sidst i 2. Bind. ♦Aabenraa Fakse Helsinge »Lemvig Ringe »Stege ♦Aakirkeby Fakse Ladeplads ♦Helsingør Lunderskov ♦Ringkøbing »Store Heddinge ♦Aalborg Fanø »Herning ♦Løgstør »Ringsted »Struer Aalestrnp Farsø »Hillerød Løgumkloster ♦Roskilde ♦Stubbekøbing ♦Aarhus Fjerritslev »Hjørring Løkken Roslev »Svaneke Aars Fredensborg ♦Hobro ♦Mariager ♦Rudkøbing »Svendborg Aarup ♦Fredericia »Holbæk »Maribo Ry »Sæby »Allinge »Frederikshavn ♦Holstebro Marstal »Rødby ♦Sønderborg Arden »Frederikssund Holsted »Middelfart Rødding Taastrup .Asnæs »Frederiksværk Hornbæk ♦Nakskov Røde Kro Tarm ♦Assens Gilleleje Hornslet ♦Neksø Rødkærsbro »Thisted Angustenborg Give »Horsens »Nibe Rønde Tinglev Ballerup Glamsbjærg Hnndested Nordborg »Rønne Toftlund Birkerød Glostrup Hurup ♦Nyborg »Sakskøbing Tølløse Bjerringbro Graasten Hvalsø »Nykøbing F. Samsø »Tønder ♦Bogense Gram Højer ♦Nykøbing M. ♦Sandvig Tørring Brabrand ♦Grenaa Høng ♦Nykøbing S. »Silkeborg Ulfborg Bramminge Grindsted Hørsholm ♦Nysted Sindal Vamdrnp Brande Gudhjem Ikast »Næstved »Skagen »Varde Broager Gørlev Jyderup Nørre Aaby »Skanderborg Vejen Brædstrup »Haderslev »Kalundborg ♦Nørre-Snndby »Skælskør »Vejle ♦Brønderslev Hadsten Kellerup Odder Skern »Viborg Brørup Hadsund ♦Kerteminde »Odense »Skive Vinderup Christiansfeld Hals ♦Kolding Otterup Skærbæk Vojens Dronninglund Hammel Korinth Padborg Skørping ♦Vordingborg »Ebeltoft ♦Hasle ♦Korsør »Præstø »Slagelse Vraa Ejby Haslev »Køge ♦Randers Slangerup »Ærøskøbing

»Esbjerg »Faaborg

Hedehusene

Ølgod

Langaa

»Sorø

»Ribe

Afdeling I V . Pr ovins-Register, A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse.

A . Forretninger. Forretninger i de 169 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er medtaget i dette Register, er tilligo optaget i Afdeling VII, Fag- Register for Danmark, hvor ogsaa Forretninger i den øvrige Del af Landet findes optaget. Aaben raa . (Oprindelig Opneraa, Aa ved den i Kong Valdemars Jordebog nævnte Opner, d. e. aaben ør, gruset Strandbred.! (Aabenraa Amtsraadskr.) Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane 8‘/4 Time. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld:27,M] Mili. Kr.; Formue: 22,^ Mill. Kr.; Indkomst: R,89 Mill. Kr. Skatteprocent 1934-35: 5,fl (Lig­ ningsprocent: 8,7). Socialkontoret f 349. Inspektør: W. Flecbtner. Statsbanerne : 10. Trafiksektion og 15. Banesektions Kontorer Nærmere se i Afd. V, Artiklen* Statsbaner. Statsskolen. Rektor: I Mogensen, R.

overalt paaHavnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand : Borg­ mester Holger Fink, R.DM. Havneingeniør: Cand. polyt. J Ramboj, R. Indbyggerantal 1930:8,817 (1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Jernbanestation $ 110. Stations­ forst.: A Vig-Nielsen. Kommunekontorerne (9-13) § 14,16 & 18. Konsuler: Litauen:J P Top,Vicekonsul $54. Norge: J M Hansen, Vicekonsul $ 244. Tyskland: II von Tiedemann, Generalkonsul $ 276. Kæmner: PV Fallésen$14,16&18. Købstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsarkivet for de senderjydske Landsdele $ 704, opført 1932-33. (Arkitekt :LebnPetersen,Odense.) Landsarkivar: Mag. art. Frode Gribsvad. Landsbibliotek, Det senderjydske (Centralbibliotek) $ 566, stiftet 1921. 25,096 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Mnsenm, Aabenraa Amts, stiftet 1901, indeholder Oldtidslevnin­ ger og Folkeminder fra Aaben­ raa Amt. Leder: Amtslæge, Dr. med. & chir. M Miehelsen, IL Mægler, statsautoriseret: P F Clcemann $ 182 & 482. Nordslesvigske Falkebank, Den, Akts. $ 6, 7 & 53, stiftet 8. Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder: Gene­ ralkonsul, II von Tiedemann Politimester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var- næsBirk (68 Politikr.): Fritz E Jacobsen, tillige L’olitiadjutant i de senderjydske Landsdele. $315. Postkontor $ 136. Postmester: P N Ellerbek. Set. Ansgar Klinik $ 730. Læger: Dr. med. L Abild og Dr. med. A Beyer. Skatteinspektør: H Fritsche $ 14, 16 & 18, priv. $ 536.

Sønderjyllands Højspændings­ værk $ 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Telegrafingeniør for Statstelegra­ fens 2. Ingeniørdistrikt: Di­ striktsingeniør: SA Petersen, R. $ 100 . Toldkamret $ 279. Toldforvalter: J S Hansen. Tuberkulosehospitalet $ 206, op­ ført 1910. Overlæge: Kai Ham­ mer. Turistforening, Aabenraa. For­ mand: Arkitekt Jep Fink $ 91. Bureau Kiosken, Nørretorv. Vagt: DFVS. Aabenraa Nattevagt, repr. af Overbetj. Tharning $ 315. Vandværket $ 75 (kommunalt). Vejer og fflaaler: N L Wissing $550.

Amtmand over Aabenraa-Sønder- borg Amt: Kr. Refslund Thom­ sen, R. DM. | 37 & 336. Amtsforvalter: C M Madsen, fg. $ 342. Amtslandinspektør: K H Krarup J 239. Amtslæge: Dr. med. & chir. Mads Miehelsen, R. $ 132. Amtsraadssekretær: Jes Cornett $ 42. Amtsskolekonsulent, se n. Sønder­ borg. Amtssygehuset $ 48. Overlæge: A Ipsen. Amtsvandløbsinspektør: NKlintø, Rødekro. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. Knud Strømming $ 568. Automobil Klub, Kongelig Dansk, Skibbroen 8, $ 82 & 83. Borgmester: Købmand Holger Fink, R. DM. (11-13) $ 14, 16& 18, priv. $ 19. Byraadssekretær: J Christensen J! 14, 16 & 18. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs Birk (92.Retskreds): CAndersen |)272. Elektricitetsforsyningen, (kom­ munal) D 90 sker fra Sønder­ jyllands Højspændingsværk (se dette). Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen: K Lyne Petersen,R . $ 166. Folkeregisterkontoret (9-13) f 16. Gasværket (kommunalt) $ 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kbhvns Handelsbank, (9-12, 2-4, Lord. 9-1) f 401& *02 Forretningsfører: P J Juhler. Kontorer i Bolderslev, Bovrup, , Felsted, Hellevad og Hjordkær. Handelstorenlngen. Formand: Borgmester Holger Fink R.DM. $ 19. Havnen har en Dybde af indtil 7,5 m. Balværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- . sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosseanlæg, en stor og en mindre Kornelevator. Jernbane­ spor, elektriskBelysningogVand­ ledninger fra Byens Vandværk 94

Sognepræster: E N J Juhler $ 151 (danske Menighed); C Lndvig- sen $ 502 (Set. Jøigens Menig­ hed); Provst H P M Bade $219 (tyske Menighed). Sparekassen for Aabenraa By og Amt $ 67 & 267, stiftet 1. Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister H P Hanssen, K. FM. Næstformand: Købmand Jessen, R., Rede Kro. Sekretær og Kasserer: Bibliote­ kar Jakob Petersen $ 566. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Jørgen Ramhej, R. $ 14, 16 & 18.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aabenraa Aktiebryggeri Selskab $ 11 . . . Bryggerier Aabenraa Andels-Svineslagteri $ 455 Post­ konto 14388 ........................................ Svineslagterier Aabenraa Auto-Service og Handel ved H Paulsen $ 562...................................... Automobilrep. Aabenraa Avis $ 259 Postkonto 35530 . . Aviser Aabenraa Badeanstalt $ 493 ................ Badeanstalter Aabenraa Brugsforening $ 368............... Brugsforeninger Aabenraa Central-Dampvaskeri, Holger Ja­ cobsen $ 461...................................... Vaskerier Aabenraa Dampvaskeri ved H Biermann $ 544.................................................. Vaskerier Aabenraa Eddikefabrik $ 60Postkonto7183 Eddikefabrikker Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, (Kreatur- og Kødeksport, Akts. $ 264& 265 ...............................{ Slagterier Aabenraa Hakkelse-& Halmvareforretning, C Thorning $ 560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. $ 143 Post­ konto 6768 .......................................... Kaffe en gr., Imp. & Ag. Aabenraa Kulkompagni, Akts. $ 218 & 220 Postkonto 15594 ................................. Kul, Kulitaportører Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen $ 742.................................................. Ladestationer Aabenraa Margarinefabrik ved Brødr. Thol- strup $ 469 ........................................ Margarinefabr. Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen $ 520 ................................................ Maskinfabrikker Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. $ 8 « ........................................ Motorer Aabenraa Motormølle, N Nielsen $ 194. . Møller Aabenraa Møbellager, M Christensen jun. Posikonto 12583 ................................. Møbeludsalg Aabenraa Nattevagt DF V S $ 315.........Nattevagt

94

IV — 1490

Provins-Register— Forretninger

Aabenraa

Forretningsnavn og Adresse Ehlcrs H fl 373 ..................................... Elborg L fij ;ti 7 ...................................... Erichsen August fl 498 ........................ Ericlisen Chr. P fl 526 .......................... Ewald Soren P fl 214 I’ostkonto 8832. . . Faaborg CJ fl 153 & 154 Postkonto 39718 Faber Kaj Lconhard (Love Apotek) fit225 Postkonto 6155.................................... Falck J N ............................................ Fink Holger & Comp. fl 19................... Fink Jep jp 91 Postkonto 5925 ................ Folilmann P D 749............................... Folkehjem fl 148 & 149........................ Forenede Dampskibsselskab,Det D182&482 Fredenshøj Teglværk ved C E Foste fl 127 Frey Hans P ...................................... Friis Adolf JP 589................................. Gilde’s C F Eftf., W Vollcrtsen fl 748 . . Goeg Anton JP 181............................... Grand Hotel jp 92 & 93........................ Gude C I | 324.................................... Gude P Hansen fl 761.......................... Gødnings Salgskontoret, Akis. Jp 80 . . . . HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns nandelsbank S 401 & 402 (9-12 og 2-4, Lord. 9-l).Telegr. „Han­ delsbank” l’ostkonto Nr. 6825 ............ Hansen Claus F D 172.......................... Hansen Hans fl 496 & 497 Postkonto 11092 Hansen lians........................................ Hansen Hans L 5152& 552 Postkonto 6417 Hansen Lorenz Jp 424............................ Hansen Lorenz jun. || 138 & 139......... Hansen Lytje fll 470............................... Hansen Marie jp 472............................... Hansen Max fl 434 Postkonto 15214. . . . Huisen Oscar fll 196 Postkonto 8560 . . . Hansen & l’ohlscn fl 371........................ Hansen Richard jl 224.......................... Hansen Rudolf |l 254............................. Hansen & Vcit £ 162 & 163 Postkonto 6369.................................................... Hartmann & Hanimericli Landsretssagf. || 565 Postkonto 6697............................... Hass Carl fl 104................................... Hcidemann C fil 82 & 83 Postkonto 6638 Hejmdal fl 32, 33, 330 & 430 Postkonto 36132 ............................................... Hejmdal’s Trykkeri £1 32 & 33.............. HorrellusCentral ved AndrcasPetorsenflnG Hoffgaard, Akts. fl 5 ............................ Hofmann W ......................................... notel Royal fl 2 ................................. Hotel Stadt Teater fl 353 ..................... IIulmer M fl 796 .................................... Høllner Fritz fl 269.............................. Hoffncr l’eter fl 413............................. Irma fl 129.......................................... Iskremfabriken fl 137 ........................ Itzke Johannes fl 786............................. Iverscn’s Carl Enke fl 122..................... Jacobsen Chr. fl 135 I’ostkonto 7059 . . . Jacobsen Chr. fl 356............................- Jacobsen J P, Tb. Jacobsen fl 362 Post­ konto 12064 ...................................... Jacobsen Paul fl 480 ............................ Jank Max fl 887 .................................... Janns B fl 539...................................... Japson G fl 389 ................................... Jenne Max fl 134 Postkonto 12884......... Jensen August fl 708 ............................ Jcnsen’s Brodr. Byggeforretning fl 369 &733 Postkonto 37884 ................................. Jensen J M fl 355 l’ostkonto 36342 . . . . Jensen Kai fl 68 .................................... Jensen Karsien fl 419 .......................... Jensen & Larsen fl 506 .......................... Jensen Peter fl 290 ............................... Jepsen Christian fl 446.......................... Jessen Peter JP 76& 77 Postkonto 6711 . Johannsen M F fl 167 .......................... Jolianson II fl 398................................. Johnson Eduard fl 253 .......................... Jubl N C fl 412 ................................... Jungermann II fl 415............................ Jydske Tidende fl 133 .......................... Jorgcnscn Jørgen fl 667 ........................ Jørgensen P E fl 179............................ Kebies Arthur fl 674 ............................ Kirkebye’s A W Filial fl 463 ................ Kjær’s Emil Eftf. fl 249 ....................... Kjær Johan fl 764................................. Klausen 11 P fl 489 ............................... Klingner Hans fl 532............................ Knaebel It fl 410................................. Knud-en .Torgen M fll 240........................ Knudsen M fl) 989.................................

Forretningsnavn og Adresso Aabenraa I'ælemuslinge Eksport, Andreas Nielsen $ 3-10..................................... Aabenraa Rederi-Aktiesolskab $ 182 l’ost- knnto 31 lit1........................................ Aabemaa Social-Dcmokrat fll 1G1 l’ostkonto •I37r»0 . . ........................................ Aabenraa Vulkaniseringsanstalt fl 131 . . . Aabemaa Ægeksport, Indehaver II J Chri- stotl'crsen fll 788................................... Aalling Carl fll 732................................. Agger J 1 ’ J 72................................... Andersen A. I* j§J 30S............................. Andersen & Meyer’sEftf., Otto Larsen fl 530 Andersen M I* fl 416............................. Andersen Niels fl 278 l’ostkonto 11264 . . Andersen S S fl 711.............................. Andersen & Zastrozny fl G63................. Andersen James £1 228 .......................... Andreasen Lorentz fll 150..................... Andresen Chr.fi} 332 & 333 I’ostkonto G20!) Andresen l’eter N jp <>9 I’ostkonto G250. . Antonsen M Riis fl) 304.......................... Apenrader Hank,Akts. 1)242 L'ostkontolllOO Asnnis9 • • ................... Brink Ingvardt 5 538 Postkonto 19G94. . Brink Johann........................................ Brink Rud fl 184................................. Callcsen C E J 5G1.............................. Carstens Friedrich |l 587........................ Carstens II fl 339 ................................. Caspersen Hans || 556 ......................... Caspcrsen Helga................................... Ceres Korn-

Se Fagregistret under

Se Fagregistret under Materialhdl. Bagere Agentur-ogKommissionsf.’ BræudseIsforretninger Isenkræmmere Kolonial en gros Apoteker Malermestre Jern Arkitekter Cykleudsalg Hoteller Dampskibsekspeditioner Teglværker Cykleudsalg Murermestre Læderhdl. Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Trikotage en gros Agentur- og Kommissionsf. Godning, kunstig Kolonial en gros Automobilforlidl. Kobmænd Elektr. Lysinstall. Isenkræmmere Kobmænd Kaffeudsalg Skot»j en gr. Bageri- Art. og.-Inventar Manufaktur1 1 and1 ere Elektr. Lysinstall. Arkitekter (Agentur- og Kommissions* ( forr., Foderstoffer, Korn Sagførere Gartnere, Blomsterhdl. (Agentur- og Kommis- (sionsforr. Aviser Bogtrykkerier Herrcekviperingslidl. Manufakturhdl. Lædervareudsalg Banker, Incasso Bagere

Muslinger Damp- og Motorskibsselsk. Aviser Vulkanisering .Eg llagere Købmænd Assuranccforr. Elektr. Lysinstall. Købmænd Cykleudsalg Gartnere Entreprenører Elektr. Lysinstall. Kolmwrnd Jern Boghandlere, Kogbimlere Maskinsnedkerier Banker l’apirhdl. Automohilreparation Guldsmede Smede Murermestre Assuranccforr. Maskinforhdl. Smede Sagførere Bogtrykkerier Boghandlere, Bogbindere Kobmænd Skomagere Kreatur- og Kødeksport Kaffeudsalg Mobeludsalg Skræddero Entreprenører Kobmænd Bagere Gartnere Agentur-ogKommiBsionsf. Modcforr. Korn Konfektureudsalg Assuranccforr. Maskinforhdl. Automobilkorsel 1 Ingeniorer Kobmænd Skomagere Kul, Kuliinportorer Trælast- og Tommerhdl., Bygningsart.,. Cement, Gulvfliser, Isolerings­ materiale, Jernbjælker, Kalk, brændt, Krydsliner, Støbegods, Tngpapforhdl., Vægfliser Automobilforlidl. Ejendomshdl.

Hoteller Hoteller

Kohmamd Frugt en gros Kobmænd Smorhaiidlero

Flode Is Snedkere Stenhuggerier Gartnere Het reokviperingshdl. Farverier Bagere (las- & Vandinstall. Malermestre Uldspinderier Kemikalier Gartnere Bygmestre Automobilforlidl. Kobmænd Smede Snedkere

Cimbria Tømmerhandel, Akts. fl 26 & 119 Postkonto 1084GTelegraniadr. „Cimbria".

Clausen Adolf 5 233.............................. Konditorier Clausen C 5 2l5................................... Malermestre, Farvehdl. Clausen E D 594................................... Bagere Clausen’s 1 Enke, C C Clausen jp 357. . . Kobmænd Clausen P ............................................. Urmagere Clausen Peter Jp 31.............................. Manufakturhdl. Clcemann Andr. fl 101 .......................... Skibsprovianteringsforr. Cleemann P F fl 182 & 482 ................... Mæglere, Speditører Cornett Knud J fl 231.......................... Skomagere Cramer N Chr. JP 495........................... Revision ,, . , n m /Kolonial cn gros, Mel Damelsen C |f 3 - ............................... J Agenturer & cn gros Danielscn I’ JP 421. . . .......................... Ilagere Dansk Glodelampefabrik, Akts. f 2G6. . . Glødelamper Dansk Kaffe- & Korn-Braimleri ved Hans L Hansen fl 52 & 552 ....................... Kaffebrænderier Dansk Kodekstrakt Compagni, Akts. $454 l’ostkonto 43338................................. Kodekstrakt Dansk Maskinoplag, Akts. fl 244Postkonto /Maskinforhdl., Landbrugs- 6980................................................... | mask. (Forhdl.) Dansk Paaliængsvogn-Fabrik, Akts. 5! 299 Postkonto 38810................................. I’aahængsvogne Danske Baptisters Forlag Danmarksg. 5 G I JWR 6 .......................................... ]lo-forlng Dethbff-æn Herm. G, Akts. fl 288 Post­ konto 8129 Vinhandlere Dethlefsen I> fl 292 .............................. Tømrermestre Diedcrichscn Fr. fl 585......................... Bagore DroWs l’oul fl 517.............................. Bygmestre

Malermcstro I’ianoforlidl. Manufakturhdl.

Farverier Gartnere Agentur- og Kommissionsf,

Malermestre Fajanceovne Aviser Kobmænd

Snedkere Kobmænd Sydfrugter on gr. (Kbhvn,) Kobmænd Kobmænd Bagere Automobilreparation

Bagere^' Kobmænd Kobmænd

Forretningsnavn cg Adresse Kraft Hans £ 432................................. Kraft’s 1* Enke £ ‘284.......................... Kragh-llaust M $ 173............................ Kristensen K K & 543.......................... Kurtzwcil C £ 130............................... Lauridsen 1’ £ 050.............................. I j (>i1><'rf>' .Jens £ 190.............................. LORENTZEN AA, Landsretssagf. (Forhen Aa. Brink Jensen & Aa. Lorentzen) £ 404 & 144 l’ostkonto 44.......................... Lund .J Tli. D 642................................. Lund’s M T Eftf., .T Bojsen £ 521 Post­ konto 35740 ..................................... Lutzlmft 1 D 428................................. Maaslxrl Heinrich J £ 2 Sli l’ostkonto 35453 Madsen C D 388................................... Madsen Hans Max j|l 283........................ Madsen N (Svane-Apotek) £ 199& 200Post­ konto 6208......................................... Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen £ 105 & 405 ............................ Marcussen & Son fl 350 ....................... Martesen Thomas £1 103........................ Matthies Hermann J) 310....................... Matthiesen Matthias £) 96..................... Meier Frieda |) 573............................... Missions-Hotellet £1 370 ....................... Missionshotellet Danmark £1 24.............. Moldt Chr. £f 156 .............................. Moldt Peter £1 563................................. Mortensen Chr. £ 504 .......................... Munck-Petersen K £1 747 ...................... Munkelt Karl £1 581............................ Muller August £1 347............................ Miinchow Ludwig Adler v. £1727 Postkonto 15729 ..................... ............................ Miinsted Peter . . . . : .......................... Møbelforretningen 1’honix, Aug. Hasmus­ sen £ 108........................................... Møker Ricli. £) 518............................... Møller Caroline £1 741........................ Møller P N £ 737 ................................. Merck Fritz £1 168............................... Nedell M £ 507 .................................... Nickels Jobs. £ 636 .............................. Nielsen’s Andreas Fiskeeksport £ 340&341 Postkonto 16417................................. Nielsen Anton £ 327 ............................ Nielsen Bernhard £ 632 ....................... Nielsen C Borregaard £ 595 Postkonto 15534................................................. Nielsen Chr. J £ 545.............................. Nielsen Ferd. £ 494 ............................ Nielsen II P £ 488 Postkonto 9978 . . . . Nielsen Lorentz P ................................. Nielsen Matth. £ 186............................ Nielsen Niels A £ 528 .......................... Nielsen Niels A jr. £ 665..................... Nissen Hans £ 559 ............................... Nissen J H £ 409 ................................. Nissen Jiirgen L £ 295 . . . , ................. Nordschleswigsche Zeitung, Akts. £ 20 , 553 & 554 'Postkonto 1G113......... Nordslesvigsk Eksportkompagni, Akts. £ 280 Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. £ 6 , 7 & 53 Postkonto 6201 ................ Nyemand 11 £ 222 ............................... Olesen’s Ole Fiskerøgeri........................ Paulsen Alfred £ 638............................. Paulsen Johs. £ 50 Postkonto 6400 . . . . Pedersen Axel £ 781............................ Pedersen Peter £ 510.......................... Petersen Asmus S £ 25 Postkonto 17410 Petersen Hans £ 377.............................. Petersen Johan...................................... Petersen Marcus................................... Petersen’s M C Bogtrykkeri £ 549 .......... Petersen Robert £ 202 .......................... Pott H Chr. £ 486. ............................. Poulsen Hans £ 586 ............................ Poulsen Peder Chr. £ 417..................... Preisler Arne £ 311.............................. Preuss Aug. £ 345................................. Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts. £ 62 & 63 ............................................ Rasmussen M Cåstenskjold £227 Post­ konto 15535 ...................................... Rederi M Jebsen, Akts. £ 9................... Ricken & Co. £ 281 Postkonto 12947 . . . . Riedel Carsten £ 477............................. Ries Hans £ 2 3 ................................... Rode C C £ 260 ................................... Rosenvold C F £ 116............................ Riidenaucr L £ 157.............................. \ Provins-Register— Forretninger

IV - 1491

Aabenraa

Forretningsnavn og Adresse

Købmænd Købmænd Købmænd Mckauikere Kakkelovne |og Komfurer Sagførere Købmænd Bygmestre Modeforretninger Symaskineuds. (Kblivn.) Bagere Se Fagregistret under

Gartnere Gartnere Arkitekter (Ingeniører, (Ingeniører, Haadg. Isenkræmmere Snedkere Mekanikere Se Fagregistret under

Schmidt Carl J £ 66 ............................. Schmidt Detlef £ 705 ............................ Schmidt J A £ 354 Postkonto 19754 . . . Schmidt Nis |t 580 Postkonto 37020 . . . . Schmidt Søren P £ 450.......................... Schmidt W Landsretssagf. & G Rosen­ stand £ 51 & 751 Postkonto 17002. . . . Schmidt \V P £ 360 ............................. Schultz F £ 512................................... Schultz M ............................................. Singer Co. SymaRkine Akts....................... Skov H £ 548 ...................................... Sohncmann Christine £ 170................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt £ 67 & 267 Postkonto 6227 ........................ Staugaard Christian £ 198..................... Stehr Kar] Friederich £ 606y................ Strandhotellet £ 188............................ Sonderborg Damp-kibsselsk. £ 2 8 ......... Sonderjydsk Blod- og Melassefoderfabrik ved Anthon Bundgaard £ 381& 391 Post­ konto 36781 ........................................ Sonderjydsk Elektro, Jensen & Hansen £ 475 Postkonto 18175 .......................... Sonderjydsk Fodcrnlandingsfabrik ved An- thoti Bundgaard £ 381 & 391 Postkonto 36781 ............................................... Sonderjydsk Frøforsyning, Akts. £47 Post­ konto 8324 Telegramadr. „Sonderfrou. . Sonderjydsk Mejerilorretning ved P Peter­ sen £ 87 Postkonto 42312 ................. Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. £ 381 &391 Postkonto 6769.......................... Sørensen Chr. Porcelænshdl. Sørensen Jolis. £ 540............................ Sørensen S M £ 466 ............................ Thaysen P£ 205 ................................... Thomscn’s Eftf., C A Lassen................. Thomsen Th. £ 152.............................. Thomsen Thomas £ 794........................ Thorsmark N........................................ Toft Jens £ 795................................... Toft Johan £ 648 ................................. Toft Thomas £ 791............................... Tondering P, Indeh. J M Mahler £ 3Post- konto 6292........................................... Top J P £ 54 Postkonto 7041 .............. Togesen H Chr..................................... Tøgesen J & Co. £ 82&83 Postkonto 6638 Union, Korn- og Foderstofimport, Akts. £ 85 & 86 Postkonto 6156..................... Walther Knud £ 208............................. Vandenhertz I £ 442 Postkonto 7194 . . . Wangsgaard M C £ 426........................ Warnecke C £ 509 ............................... Weber Fr. Landsretssagf. &Notar £ 57. . Weber H jun. £ 178............................ Weber Hans sen. £ 108...................... Weide A C £ 125................................. Westphal A £ 503................................. Viereck Peter £ 180.............................. Wicse Julius £ 793............................... Wilhelmsen Chr. £ 635.......................... Willroth’s Friedr. Enke £ 234 ............... Voetmann J J £ 1& 201 Postkonto 42791 Wohlenberg Ludwig £229 Postkonto13464 Wæver Svend £ 8 & 359 Postkonto 16988 Zettcrquist les £ 282............................ Zone Redningskorpset £ 8 & 359............ Østcrgaard A £ 728. .............................

Sagførere, Incasso Fiskehandlere Købmænd Patentbureauer Frø Røgerier Bagere Apoteker Manufakturhdl. Orgelbyggere Murermestre Elcktr. Lysinstall.

Kaffeudsalg Sparekasser Købmænd Gartnere

Bade- og Sommerhoteller Dampskibsekspeditioner

Blodfoder Elektromek.Værksteder

Malermestre Kaffeudsalg

Korn Fro { Mejerirekvisitter og -artikler,Smøreksportører Sodafabrikker (Elektr. Lysinstall., Blik- ( kenslagere Arkitekter Konditorier Urmagere Flytteforretninger Entreprenører Urmagerc Tømrermestre Gartnere Trikotagchdl. Læderhandlere Bygningsart., Jern Smede IFrø, Agentur- og Kommis- ( sionsforr. Korn Skomagere Agentur- ogKommissionsf. Giarmestre og Glarmagere Skræddere Sagførere, Incasso { Murermestre, Jernbeton­ konstruktioner,Bygmestre Entreprenører Huder og Skind Snedkere ( Jern, Trælast- og Tøm- merhdl. Boghandlere,Grainmofoncr Automobilforhdl. Købmænd Cykleudsalg { Vaabenhdl., Symaskineudsalg Bagere Trikotagchdl.

Hoteller Hoteller

Agentur- ogKommissionsf. Agentur- ogKommissionsf. Maskinfabr. Farvehdl. Murermestre Centralvarmeanlæg Materialhdl. Bogbindere Møbeludsalg Blikkenslagere Læderhdl. Kaffeudsalg Murermestre v Fisk en gros Manufakturhdl. Skihsprovianteringsforr. { Mejerirekvisitter og -artikler .Skræddere Købmænd Elektr. Lysinstall. Skræddere Olier, mineralske, Gross. Farvehdl., Malermestre Arkitekter Bagere Maskinsnedkerier Bagere Aviser Banker Bagere Røgerier Alaskinforhandlore Isenkræmmere Automobillakerere Bagere Agentur- & Kommissionsf. Skomagere Snedkere Smede Bogtrykkerier Malermestre Snedkere Købmænd

Redningskorps Entreprenører

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Smede Bagere Bygmestre Entreprenører Skomagere Kul, Kulimportører Møbeludsalg

A a k i rk e b y . (By ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa) (Bornholms Amt)

Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipson £ 139. Handclsforening, Aakirkeby, stifr tet 1 . Okt. 1923. Formand: Ma­ terialhdl. P Simonsen £ 10 . Indbyggerantal 1930:1,504 (1801: 455; 1901: 1,176). Jernbanestation £ 21. Stations­ forstander: Chr. Andersen.

Aakirkeby Bank, Akts. £ 46, st. 1901: Kontortid 10-i‘2 og 2-4, Lørd. endv. 4-5, Aktiekapital: 300,000 Kr. Reserve: 300,000 Kr. Direktion: N Nissen-Peter- sen; A P Henriksen. Borgmester: Bankdir. N Nissen- Petersen £ 2 . Dommer, se u. Neksø. Elektricitetsværket (kommunalt) £ 72, anl. 1909.

Damp- og Motorskibsselsk. Herrekonfektion en gros Gartnere Korn Guldsmede Sadelmagere 'Køkkenudstyrsforr., Elektr. Belysningsart., IPorcelæns- & Ulaslull.

Aakirkeby

IV — 1492

Provins-Register— Forretninger

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret tinder Nielsen Emil Jgp 160.............................. Vognfabr. og -l'orhdl. Nielsen U Chr. Il 2 9 ............................ Cvkleudsalg Nielsen .T £ 214 Postkonto 8123............ Biavlsredskaber Nielsen M L ........................................ Skræddere Ny Molle, O P Johnsen J|J 70................ Moller Nygaard A P { 89 . . . ........................ Snedkere Rasmussen Karl £ 90............................. Blikkenslagere Ridder P £ 220 .................................... Tapcthdl. Renne Jul. £ 6 1 ................................... Sadelmagere Sonne E £ 55 Postkonto 8174.............. Kobmænd Svendsen Axel £ 174............................. Bodkere Svendsen O Aaby £ 250 Postkonto 12683. Hcrreekviperingslidl. Svendsen Peter £ 5 6 ............................. Smede SorenscnS Sagforer Nekso £ 10Kontordag i Aakirkeby hver Fredag........................ Sagførere Tarp E 9,1 1 0 ........................................ Klektr. Lysiuslall. Thomsen Helen D 242 .......................... Modeforr. Østerby S B L |l 22 ............................... Bagere

Kommimekasserer: Ludv. Sas- scrson. Kæmner: .1 F Jensen. Købstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1346. Politimester, se u. Ronne. Postkontor £ 41. Postmester: II J Ilaascn. Skattemyndighedernes Vunle- dering: Ejendomsskyld: 5 >(5 Mili.

Kr.; Formue : :>,0b2 Mili.Kr.; Ind­ komst: l,o.-, Miil. Kr. Skatteprocent 1934-35: K )07 (Lig­ ningsprocent: 1.3,n). Socialkontoret $ 223 Sognepræst: II K Tliorsager£ 103. Sygehuset £73, La:ge: Vagn Nis­ sen. Valgmenighedspræst: Karl An­ dersen. Vandværket(kommunalt),anl.l907. Se Fagregistret under Hoteller Banker, Ineasso Boghandlere Bogtrykkerier Brugsforeninger Bryggerier • Cementvarer Manufakturhdl. Sygeplejcart., Materiallidl. _ „ (Savværker, Trælast-, og * (Tommerlidl., Bygningsart. Horreekvipcringsiidl. Savvierker, l’akkassefabr., Træuld Murermestre Tomrormestre Skræddere Automobilkorsel 1 Snedkere Snedkere Smede Sparekasser { Moller, Dampmøller, Mol, Agenturer & en gros

Forretningsnavn og Adresse Aakirkeby Afholdshjem f) 116.............. Aakirkeby Bank,Akts. J)46 Postkonto 17599 AakirkebyBoghandel vedHenryAndersen||5 Postkonto 7862 .................................. Aakirkeby Bogtrykkeri fl 5 ................... Aakirkeby Brugsforening f) 43.............. Aakirkeby Bryggeri, Jobs. Andersen fl 98. Aakirkeby Cementstoberi ved Niels An­ dersen £ 65........................................ AakirkebyManufakturhdl., JK Faarbæk f 24 Postkonto 8111.................■................. Aakirkeby Materiallidl. v. P Simonsen fl 10 Postkonlo 8190.......................... Aakirkeby Skæreri ved E Andersen Aakirkeby Tojhus ved Carl Lind fl 94 Almindingen Savværk, Akts. £ 48......... Andersen Albert £ 6 5 .......................... Andersen E fl 9.................................... Andersen J fl 109............................ ; . Andersen Otto £ 140............................ Andreasen M £ 131............................. Bech II J £ 186................................... Becher V fl 38 ...................................... Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse ft 1 8 ................................................ Bornholms Valscmolle, Akts. fl 39 Postkonto 19195 ............................... Brondum Osvald fl 47.......................... Dahl I 1> £ 104................................... Dam II £ 34........................................ Dam Johannes £ 200 Postkonto 8480. . . Engel Niels £ 60 Postkonto 8215............ Eriksen A £ 8 ...................................... Frostegaard Skæreri, Julius Andersen £78x Funcli Jobs. fl 128.......................... ... . Gjessing C A £ 19............................... Hammer N .......................................... Hansen E £ 262.................................... Hansen Eivind £ 195............................ Hansen Janus £ 44............................... Hansen Johs. £ 76 Postkonto 8303......... Hansen Julius £ 91............................... Hansen Jorgine Blomsterhdl. £ 120 Hansen N £ 3 ...................................... Hansen Otto Møllebygger £ 195............... Ilenriksen’s A P Eftf., Rasmus Vibe £ 87 Henriksen M £ 102.............................. Holm Peter £ 225 ............................... Ipsen Matbea £ 212 .............................. Ipsen Sigurd £ 139............................... Irma.................................................... Jacobsen M Postkonto 16711................. Jensen Aage £ 121............................... Jensen C F | 249 ............................... Jensen Chr. £ 100............................... Jensen H I £ 26 Postkonto 6535.......... Jensen Ove £ 272................................. Jensen Villiam £ 129............................ Johansen C ........................................... Kann’s Hotel £ 12 ............................... Kittelfabrikken Aakirkeby, II Ronne £ 63 Kofoed Carl £ 30 Postkonto 38547......... Kofoed Hans £ 122.............................. Kofoed P M £ 58 Postkonto 8086.......... Larsen A x e l........................................ Larsen Chr. £ 267................................. Larsen Chr. & Son £ 118..................... Lind V £ 99........................................ Lund J £ 57 ....................................... Lundberg V £ 185............................... Madsen Andr. £ 130.............................. Madsen Niels £ 218.............................. Mejdahl L L £ 224 Postkonto 38441 . . . Mogensen H C £ 144............................. Mortensen Carlo L £ 37 Moller Johs................. . . . * * Moller Johs. £92 . . . * . ’ ** Moller Peter £ 232 . . . ..........

Indregistrerede Firmaer. So 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktioselskabs-Itegister for .Danmark.

A a lb o rg . (Aalborg Amt)

Aalborg Diskontobank, Akts. GI. Torv 10 , stiftet 6 .Sept. 1854.Kon­ tortid 10-3 og 5-6 I) 2530, 2531, 2532, 2553 & 1231, Stats £ 56. Aktiekapital: 2 Miil. Kr. Reserver 1,917,910 Kr. Bankraadets Formand: Direktor A Boeck-IIanscn, R. Direktion: Olaf Nielsen, R.; Robert Lund, R. Filialer: Diskontobanken i Dron­ ninglund £ 30 Kontortid 10-12 og 2-5; Diskontobanken i Had­ sund I) 48. Kontortid 10-12 og 2 - 1 ; Diskonto og Landbo­ banken i Hobro £ 464. Kontor­ tid 10-12 og 2-4; Diskontoban­ ken i Logstor £ 158. Kontortid 10-1 og 3-4; Skørping Bank |l 11 , Kontortid 9V-.-12 og 2-4. Aalborg Oaandværkørforenlng, stiftet 1848, Østeraag.27 £ 2 For­ mand: Fabrikant L Morch, It.£26. Aalborg llandolsforening af 1879. Formand: Købmand Cbr. II Ole­ sen, R. | 5s25. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som c» Fortsættelse af det gamle Kobmandslaug af 1431.Adr.Bispensg. 1 J) 2.35.For­ mand: Konsul, Grosserer A Abel, R., Næstformand: Konsul Magnus Muller, Kasserer: Kob- mand Knud Engsig. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, østerbro, op­ fort 1898—99 af Kommunen. Overdyrlæge: E Aagerup £ 575, priv. D 95. Aalborg Portland • Cement - Fa­ brik, £ 2173, Stats £ 10, Tele- gramadr. nCementfab.u stiftet 1889 somAktieselskab. Virksom­ heden paabegyndt 1891.Aktiekar pitalen, der oprindelig ud­ gjorde 800,000 Kr., er nu 4,800,000 Kr. Den aarlige Pro­ duktion af Cement, der oprindelig var beregnet til ca. 12«),000Ten­ der, udgor nu ca .2 Miil. Tonder. F’abrikken producerer ogsaa Velo Cement, Moler-Cement, Hvid Ce­ mentogFarvetCement.Fabrikken har eget Vandværk, egen elektr. Kraft- ogLysstation,egenUdskib­ ningshavn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 400 Arbej­ dere. Adm.Direktør:ABoeck-lIan- sen, R. Aalborg Portland-Cement- Fabrik’s Havn har en Dybde ved Broerne af5-7 ,6 m. Ved Eksport­ broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Lys. Losning af Kul fore- gaar med elektrisk Kulkran med Griber. Til Fabrikken horer et Anlæg for Slcmning og Torring af Kridt til teknisk Brug med en Produktion paa ' ca. 10000 Tons tort Kridt om Aaret.

Afstand fra Kblivn. pr. Jernbane: (o. Kalundborg) 9'H Time, (o. Fredericia) 11 Timer. Amtmand (Stiftamtmand) overAal­ borg Amt og Stift: J Berner, R. DM. | 423 & 429. Amtsforvalter: NP Jensen,R.f|120. Anitslæge: II Bendix Poulsen £ 353. Amtsrandssekretær: Cand. jur. K Baclic' | 429. Amtssygehuset, Hobrov. |) 1484. Overlæger: Dr. med. Tb. Eiken (kir. Afd.) £ 919; Dr. med. Cai Ilolten (med. Afd.) |i 5721. Inspektor: Kapt U G Wagner,R- Amtsvandinspektor: Distrikts­ bestyrer V Mertz Nielsen £ 1703. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. M I, Troelsen £ 2670. Arbejdsaiivisningskontorct, 0- steraag. 16 |l 2782. Automobil Klub, Kongelig Dansk, Boulevarden 22 fl 374. Biskop over Aalborg Stift: Paul Oldenburg, li. |l 3176. Borgmester: Postbudformand M Jørgensen £ 1322, T a:ff. tid 10- 13, priv. £ 2204. ltorgin-ster- kontoret, Administrationsbygn. (9-16) £ 5623. Brand- og Boliginspektør: Arki­ tekt Gunnar .'stampe fl 550S. Broingcnlørcns Kontor f) 1355. Hygningslnspektorat,Statcns.Kgl Bygningsinspektor: Arkitekt Ei­ nar Paekness, R. |l I 5 S 1 . Bygningsinspektor: Arkitekt E L Poulsen £ 332. Ilyraadssekretær: E Schiøler £ 3348 & 5623. Domkirken (Budolfi Kirke) næv­ nes forste Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn.,opfortes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Ste«l 1899— 1900 (11 Kampmann). Dommere i Aalborg Kebstad med Aalborg Birk og Fleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer:....................... Kont. £ 1171. Kriminaldommer: Aage Lund- steen, Kont. f| 3680. Elektricitetsværket (kommunalt), £ 298 er anlagt 1909. Bestyrer: K Reinholdtsen. Fabrikinspektør for Aalborgkred- sen: K W Galle £ 848. Fodfolket. Af 3. Regiment (se Viborg): 9. Bntaillon (Linie), f2l67 (8-15) og 3277 (15 8 ). Chef: Oberst- lojtn. II Bcnnike, R.DM. Folkeregistret, Administrations­ bygningen fl 4881 (9— 16). Fremtiden, gensidig dansk Livsfor­ sikringsforening, oprettet 1886, Bispcnsg. 16 Aalborg £ 1247

Urmagere Kohiniend Bagere Bagere, Biscuitfabr. Manufakturhdl. Smedo Savværker Sadelmagere Kobmænd, Kul Malermestre

Skomagere Mekanikere Murermestre

Manufakturhdl. Isenkræmmere Kobmænd, Trælast- og Tommerhdl., Kul Møllerimask. og -anlæg Foderstoffer Urmagere (Hårmestre og Glarmagcre Manufakturhdl. Malermestre Smorhandlere Skomagere Bagere

Snedkere Snedkere Maskinfabrikker Malermestre Murermestre Snedkere Hoteller Kitler Kobmænd Skomagere Isenkræmmere Bogtrykkerier Snedkere

Stenhuggerier Blikkenslagere Kobmænd Malermestre CykleudBalg, Automobil- rop. Skræddere Maskinforlidl. Snedkere Manufakturhdl. Malermestre Savværker Snedkere Malermestre Modeforr.

Nielsen Andr. £ 85 Nielsen Asta £ 59..............’

I V — 1493

Aalborg

Provins-Register— Forretninger

& 5247, Stats $ 38. Postgiro- Konto Nr. 5113. Den 31. Dec. 1933 var Forenin­ gens samlede Aktiver 23,371,730 Kr.63 0 . ogForsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 99,272,969 Kr. 63 0 . Overretssagfører II Repsdorph, R., Kobenhavn, Formand for Foreningen. Direktion: A C Chri­ stensen,adm. Kontorchef: A V Schaarup. Aktuar: J A V Hartvig. Akkvisitionschef: OJ Thomsen. Garnisonssygehus, Skovbakken g 325. Chef: Overlæge E Oliva- rius, R. Gasværket, D 59 anl. 1853 af Det danske (iaskompagni, udvidet og ombygget i 1928, i 1911 over­ Ravnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværker5,5til 7 ,6 m, i det østre Havnebassin 6 ,;, m, i Teglgaardshavn 4 ,7 m, i Skibsbyggerhavnen 4 m, i Baa- dehavnen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakte Havnesporanlæg langs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdam- per med Dykkerapparat (tillige Isbryder), Vandpaafy 1 dningsste- der, rigelige Proviantbeholdnin­ ger, Maskinværksted, Ophalings- beddinger for Skibe indtil 70m og 1000 Tons Egenvægt, 1 Tør­ dok for Skibe indtil 110 m Længde, 20 Tons Svingkran. Los­ ning og Lastning besørges ved Havnearbejderne efter faste, mo­ derate Takster. I Havnens Nær­ hed Post- og Telegrafstation. 5 Lodser. Over Hals Barre er der uddybet et Løb med 7,R m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- taarn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barreu og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr. Havneingenior: Cand. polyt. Povl Mygind, Kontor Nyhavnsg. 12 | 2093, priv. g 3169. Havnefoged: PCMelbach, Kontor Nyliavnsg. 12g 2767, priv. g 2750. Historisk Samfund for Aalborg Amt. Formand: Bankdir. (flir. Jørgensen, Osterang. 19 g 1286. ,Hypotekforeningen forLaan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg, Nytorv l|l 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udlaau pr. */4 1931: 9,770,372 Kr. 900. Reservefond:867,702Kr. 11 0. Kontrolkomitéens Formd.: Over- retssagf. Jacob Hasselbalcb, R.; adm. Direktør: Overretssagf. Knud Griinwald. Indbyggerantal 1934: 46,519(1801: 5,579; 1901: 31,457) med For­ stæder: 64,446 (Aalborg er ved Broer over Limfjorden forbundet med Købstaden Nørre-Sundby, se denne). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. P'ormand: Byraadsmedl. M C Willumscn. Driftsbestyrer: Cand. polyt. K M Kjær. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Byraadsmedl. M C Willumsen. Driftsbestyrer: Cand. polyt. K M Kjær. * Fjerritslev—Nørresundby—Fre­ derikshavn. Formand: Byraads- medl. MC Willumsen. Driftsbe­ styrer: Cand. polyt. K M Kjær. Banernes |j 4203 & 4204. Jernbanestationer: D. S B. g 206. Stationsforst.: J P Jcnsen-Ege- berg, li Privatbanerne |1 4203& 4204 Stationsforst.: JeanDupont. Kamilllanerklinik, Kastetv. 1 g 728. Overlæge: E Olivarius, R. taget af Kommunen. Bestyrer: II Hansen.

Katedralskolen, Saxog., g 3211, stiftet 1554; Rektor: Tb. C Tbors. Kommnnale Kontorer: Admini­ strationsbygn., Boulevarden 13 (9-16); Kommunaldirektør: 'flis. Thomsen g 1714, priv. D 190. Kommunehospitalet, Urbansg. 36 | 2478, 2479& 1911. Overlæger: Harald Moller (kirurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Schwcnsen (me­ dicinsk Afd.). Forvalter: N P Pedersen. Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, R., Vice- konsul g 1177 (10—12, 2—4). Estland: K E M Marcussen, Vi­ erkonsul |1 27. Finland: EBKjeldsen,Nørre-Sund- by, Vicekonsul § 30. Frankrig: Ckr. Cloos, K. DM., Fre­ derikshavn D 150, Konsular- agent. Grækenland : Henning Jensen, Vicekonsul g 76 & 2076. Letland: O Klingenberg, Vice­ konsul D 51 & 52. Lithauen: Chr. Faber, Vicekonsul |1 Nørre-Sumlby 2848. Nederlandene: F Madsen, Vice­ konsul D 27. Norge: P E Riitzebeck, Vicekon­ sul g 67. Polen: Kaj Kragelund, Konsul g 2300, Stats g 52. Portugal: N Ravukilde-Larsen, Vicekonsul g 200 & 291. Spanien: Magnus Muller, Vice­ konsul g 97. Storbritannien: NormanIIHansen Vicekonsul |l 4120. Sverrig: A F Olsen, Vicekonsul |! 24. fl'jekoBlovakict: Alb. Abel, R., Vicekonsul g 53. Tyskland: Ckr. Sommer Larsen, Konsul g 20. Østrig: G Brcmmer, IL, Konsul g 2317 (10—2, 3—4). Kreditforeningen af Ejere af min­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland, Boulevarden 43, stiftet 1880 g 3870 & 3871, Kontortid 9—4. Postgiro-Konto Nr. 5102. Pr. 31.Marts 1934: 115,805 Laan; Hovedstol: 461,444,100 Kr.; Rest­ gæld: 426,059,889 Kr. 89 0.; Reserve- ogAdministrationsfond: 17,498,635 Kr. 36 0.; indskrevne Kasseobligationer:115,639,700Kr. Repræsentantskabets Formand : Hypotekbankdir. N Fisker, MF., Kbhvn.; Direktion: Landsrets­ sagf. Aa. Brink Jensen, adm.; Knud P Jensen, Ry, P'ormand : G Chr. Gregersen, Brovst, Næst­ formand; Antlion Nielsen. No- rup; N 1’ Markinann, Arden. Kontorchefer: Joh. Christensen, R. og Einar Larsen. Kasserer: P Lauritsen; Bogholder: C Chr. Christensen. Købstadrettigheder: Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i det 11 . Aarh. Landbosparekassen i Aalborg, Nytorv 10 g 217 & 218, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 —1 og 4— 6 , Tirsd., Lørd. og Markedsdage 10 —l 1/« og 4— 6 . Sparernes indskudte Kapital: ca. 27 Mili. Kr. Reservefond: ca. 2,066,000 Kr. Garantikapital: ca. 557,000 Kr. Bestyrelse: Direktør P Bisgaard, P'ormand, Partikulier Chr. A Thorn, I)M., Næstformand, samt Gaardejerne 1 Laursen, PoulSø- Landmandsbanken 0-Aagadel9,21 g 25, 389, 809, 1358 & 2925, Stats g 14. Landsbibliotek, Det nordjydske (Centralbibliotek) g 2349, stif­ tet 1895. 42,0,00 Bind. Bibliotekar: Age Petersson. gaard og Jens Jensen. Bogholder: E Madsen.

Ligningskommissionen: g 4880. P'ormand: Murerm. (! Christensen. Limfjordsbroen. 'I'aget i Brug 1. April 1933 (635 m lang, 14l/am bred). Brofoged: N Nielseng4480. Museet, g 310 Algade 48, er opført 1878—79 og 1893 og indeholder en Kunstafd. og en historisk Afd. Mæglere, statsautoriserede: - Johan Balle Hansen, Kongcnsg. 10 g 2256 & 2257, Stats g 40. - H Norman Hansen, Skibsmæg­ ler, Nyliavnsg. 4 g 4120, Stats g 16. - Chr. Jensen, Kongcnsg. 10g 2256 & 2257, Stats g 40. - Jobs Utzon, Nyliavnsg. 9g 2075& 2200 , Stats g 2 . Nationalbankens Filial,Jernbaneg. 4, aabon 10—3 g 11 & 3063. P'iliahlirekter: O C J Anker­ stjerne Sørensen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fabiansen. Revisor: Kontorchef Mølbak Kri- stensen. Nordjysk Bank, Akts., Hj. af GI. Torv og østeraagade g 3301, 3302 & 3303, Stats g 42, Tcle- gramadr. „Nordbank“, stiftet 1916. Nævningekred8, Nordjydske. Hertil henhører: Aalborg Amt, Hjørring Amt samt Ketterup- Gotterup, Kollerup, Hjortdal, Klim-Torup, Vust, Tommerby- Lild og Øsløs-Veslos-Arup Sogne- raadskredse af Thisted Amt. Tingsted: Aalborg. Aarsliste-UdvalgetsFormd.:Stift­ amtmand J A Berner, R.DM. Politigaarden, Slotsgade g 6200- Politimester i Aalborg Købstad samt Aalborg Birk og P'leskuin Herred (48. Politikr.): C L Bach g 3223, priv. g 5524. Portland-Cementfabrikken Dan­ mark, Akts. g 1922 & 1942, Stats g 49, Tclegramadr. „Ce­ mentau.P'abrikkenanlagt 1896-97, Virksomheden begyndt 1897-98. Overgik til Aktieselskab 11. Febr. 1899. Aktiekapital: 1 Miil. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Dr. techn. Poul Larsen, K. DM., Kbhvn. Adm. Direktør: Ingeniør F Smidth. Portland-Cementfabriken Nor­ den g 560 & 561, Stats g 22, stif­ tet som Aktieselskab Nov. 1898, Virksomheden paabegyndt 1901. Aktiekapital: 2,000,000 Kr. Aarl. Produktion: ca.900,000Tdr. FortrinligEksportbeliggenhed, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens P'ormand: Ingeniør Dr. techn. Poul Larsen, K. DM., Kbhvn. Adm. Direktør: Cand. polyt. Axel V Jensen. Prokurister: N Fredskilde og Ingeniør Cand. polyt. H Steen- strup. Postkontor g 1340 & 1360.•Post­ mester: J P P Gottlieb, R. Post-og Telegrafvæsenets4. Over­ inspektorat (Nordjylland), Nord f. 3. Distrikt (se u. Aarhus). Kontor Aalborg g 2895. Overpostinspektor: Cand. jur. N P Teisen, R. DM. Retshjælp for ubemidlede, llaad- . huset. Aabent fl'irsd. Kl. 19 /2. Ritzaus Bnreau’s Filial g 1260 & 2567, Stats g 33. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 183 ,167 Mili. Kr.; Formue: 62,M Miil. Kr.; Indkomst: 44,., Miil. Kr.

Skatteprocent 1931—35: 9 ,27 (Lig­ ningsprocent: 16,8). Skattcraad. Formand: Sagfører N Chr. Larsen, R. Slottet, en, Rest af det gamle Aal- borghus, der var opført af Chri­ stian III, er nu Bolig for Stift­ amtmanden. Socialkontoret, Rantzausg. 4 (10- 13) g 5315. P'ormand: M Wil­ lumsen. Inspektør: M Daugaard. Sognepræster: - Stiftsprovst P F Horstmann, R. g 2358 (Domkirken). - P L Schou g 1476 (Vor Frue K.). - 'Ili. O Poulsen g 1772 (Vor Frel­ sers K.). - A S P Bang g 3600 (Ansgars K.). - Wm, Larsen g 3116 (Set. Mar­ kus K.). Sparekasse,AalborgBys ogOmegns, stiftet 12 .Maj 1824, Østeraag. 12, g 57 & 1157, Direktion g 3508. Kontortid 10—1, Tirsd,, Lørd. og Markedsd. til Kl. l 1,^ samt hver Efterm. 4-6. Stadsingeniør: Cand. polyt. H Ko­ fod. Østersøg. 19 (9-16). g 78 & 3235, priv. g 4692. Statsadvokatnr, 1.jydske, Fjordg. 19 g 2772 & 1923. Hertil henhører: Aalborg, Hjør­ ring, Thisted og Randers Amter samt en Del af Viborg Amt. Statsadvokat: Svenné Schmidt,R. Medhjælper for Statsadvokaten: C E Skouby, kst. Fuldmægtig: I’ M T Engberg. Statsbanerne: 6 . Trafiksektions og 10. Banesektions Kontorer. Nær­ mere, se Afd. V., Artiklen Statsb. Stiftskasserer: Amtsfuldm. P Jels- bo, kst. Teatret, Jernbaneg. 9, ll,opf. 1878. Teknisk Skole,Danmarksg.llg961 Aftenskole for alle Haandvær- kerfag. Aftenlige Kursus for Installatører, Kedelpassere, Ma­ skin- og Motorpassere. Dagsko­ ler for Bygningshaandv., Malere, Møbel-Snedkere og Maskinkon- struktorer. Maskinistskole. Sær­ lig Klasse med Forberedelse til Svendeprøve (Tegning m. m ) for Haandværkere uden teknisk Sko­ leuddannelse. BestyrelsensFormand: Snedkerm. J Nielsen. Forstander: Oberstløjtn. O C Rosted-Løvgreen, R. DM. Teknisk Skoles Elevforening, op­ rettet 4/s 1933, omfatter Dag­ skolens Elevor. Adresse: Dan- marksgade 11 . Toldkamret g 3215. Toldinspek­ tør: E II F Sihm, R. Udskrivningsvæsenet. 5. Kreds. (Viborg Amt, med Undt. af de Delo af Amtet, der henhører n. 4. Udskrivningskr. (se Aarhus), Ringkøbing, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter samt Købstaden Hobro). Kontor:Nyhavnsg.9g638. Udskrivningschef samt. Møn­ stringsbestyrer for Aalborg Køb­ stad: Oberstløjtn. O Bølck, R. DM. Vagt: D F V S. Aalborg Natte­ vagt. Centralstation for Nørrejyl­ land. Tilsynsførende: Politifuldm. A Carstensen;Direktør SMayntz- husen g 4838. ltepr. af Inge­ niør C G Madsen. Vandværket (kommunalt), g 85, anlagt 1854. Bestyrer: A Jensen. Vejer, Maaler og Vrager: C G Andersen g 387. Vejgaard Apotek g 4413, opr. 1923. Indehaver: II C A Kløeker.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker