DetSuhrskeHusKøbenhavn_1749-1899

K ^ J m . •JNra|

-Ï ;'V;■ ';; ../ '■•■.■ jS ïiï Â v !>■ :. ■ • Ç. • ' S î î : ? B ’

- Avv.yi*- •>

y

m

591949403

...

I6BENHAYNS RAADHUS BIBLIO» \TH ER / ¡íLi “ BRIS

J. P SUHR & SØN

DET SUHR SKE HUS I KJØBENHAVN

1 7 4 9 • 1 8 9 9

;i

• 'H * - , 11; HISTORISKE MEDDELELSER rf ari _ iHf*

C. NYROP

a f

K JØBENHAVN

-----------

M D C C C I C

TR

YKTSOMMANUSKRIPT

FORORD D e t er ikke almindeligt, at et dansk Handelshus bliver et Hun­ drede, endsige halvandet Hundrede Aar gammelt. Huset Rgberg, med hvilket J. P. Sulir S: Son s Stifter synes at have staaet i Forbin­ delse, erforlængstforsvundet. Paa samme Maadeforholder det sig med det Hemmertske Hus, der en Tid fo r J. P. Suhr & Son ejede Brede, og saaledes kunde der nævnes det ene store Handelshus efter det andet, der ikke bestod saa lamge. Ja J. P. Suhr & Son bekræfter selv paa en vis Maade Sætningen. Den Dag, detfy lder halvandet HundredeAar, ophører det. Nærværende Skrift er da paa een Gang saavel et Jubilæumsskrift som et Mindeskrift. Ved dets Udarbejdelse maatte det være m in Opgave at faa Rede først paa Slægten og derefter paa Husets forskjellige Indehavere, hvad der krævede en Række Undersøgelser, ved hvilke jeg i hoj Grad savnede den Tradition, der indtil fo r fa a Aar siden skal have været saa levende. Kun een a f Husets Indehavere, Etatsraad Theo­ dor Suhr, var ved Fru Heibergs betydelige Værk „Et Liv gjenop- levet i Erindringen“ bleven en kjendt Skikkelse. Men ogsaa her maatte der lignende Undersøgelser til, da jeg velvilligt f ik Raadig- hed over en Række a f hans Hustru skrevne Breve, der indeholdt gode Bidrag til en Suplering a f det Billede, Fru Heiberg har gi­ vet a f Ægteparret.

Retningen, hvori m it Arbejde kom til al gaa, bestemtes i ikke uvæsentlig Grad herved, hvad der overfor den begrænsede Tid, der stod til Raadighed, har ha ft sin ikke ringe Betydning. Men derfor har jeg — selvfølgelig — ikke undladt at raadspdrge ogsaa J. P. SuhrSc Sons fra 1799 bevarede Handelsbøger, der med tilhørende Korrespondance nu ville overgaa til Kjøbenhavns Raadhusarkiv. Hvad de nedenfor meddelte Fotogravurer ang aar, ere Etatsraad O. B. Suhr og Hustrus udførte efter Fotografier, men de andre efter Malerier. Hvem der har malet Etatsraad J. P. Suhr og hans Son, Grosserer O. B. Suhr, vides ikke; Fru Dorothea Suhrs Billede er m a ­ let a f Gertner, Etatsraad Theodor Suhrs a f Marstrand, Generalkon­ sul Julius Holm blads og Etatsraad S. V. Isbergs afProf. H. C. Jensen.

C. NYROP

I November 1899

F O R F Æ D R E

HOFFURER OG RRYGHUSSKRIVER O p p e p a a R o s e n b o r g f i n d e s e t M a l e r i a f e n m æ r k e l i g H e s t , d e n a b i l d g r a a H i n g s t C r a n ic h . D e n s M a n k e e r s a a l a n g , a t d e n s l æ b e r p a a J o r d e n , o g d e n s H a l e h a r e n t i l s v a r e n d e L æ n g d e . D e n e r i k k e m i n d r e e n d n i A l e n . E n H a a n d h o l d e r d e n o p , o g d e r s y n e s a t v æ r e e n T r a d i t i o n f o r , a t H a a n d e n t i l h ø r e r d e n S u h r s k e F a m i l i e s S t a m f a d e r h e r i L a n d e t . W o r s a a e s k a l o f t e r e h a v e a n t y ­ d e t d e t . O g f o r s a a v i d t k a n d e t v æ r e r i g t i g t , s o m d e n n e S t a m f a d e r , d e r h e d B E R N T S u H R , v a r i F r e d e r i k l l f s T j e n e s t e , o g F r e d e r i k I I I v a r A r v i n g e f t e r O l d e n b o r g s s i d s t e G r e v e , A n t o n G i i n t h e r , d e r e j e d e d e n m æ r k e l i g e H e s t . N o g e n T v i v l k a n d e r j o n o k r e j s e s . C r a n i c h o p h ø r t e a t l e v e f o r 1 6 6 3 , m e n G r e v G i i n t h e r d ø r f ø r s t 1 6 6 7 . C r a n i c h h a r m e d a n d r e O r d a l d r i g v æ r e t i F r e d e r i k I I F s E j e , o g B e r n t S u h r v i d e s i k k e a t h a v e t j e n t A n t o n G i i n t h e r ; a l l e r e d e 1 6 3 5 k o m h a n t i l F r e d e r i k I I I , d a d e n n e e n d n u v a r » Æ r k e b i s k o p « ( d . v . s . H e r r e ) i B r e m e n . M e n d e r f o r k a n H a a n d e n m a a s k e d o g v æ r e B e r n t S u h r s . I a l t F a l d t o G a n g e h a r F r e d e r i k I I I v æ r e t s a m m e n m e d d e n o l d e n b o r g s k e G r e v e v e d L e j l i g h e d e r , h v o r d e n n e r e d C r a n i c h , n e m l i g v e d G r e v e n s B r y l ­ l u p 1 6 3 5 o g v e d h a n s B e s ø g i K j ø b e n h a v n 1 6 4 7 . D e n c e l e b r e H e s t k a n a l t s a a v æ r e b l e v e n m a l e t m e d B e r n t S u h r v e d s i n S i d e , m e n n o ­ g e t B e v i s h e r f o r s y n e s i k k e b e v a r e t . O m T r a d i t i o n e n e r s a n d e l l e r i k k e , m a a s t a a h e n . S a g e n h a r i k k e s t o r B e t y d n i n g . M e n d e r i m o d e r d e t s i k k e r t , a t B e r n t S u h r i e n l a n g A a r r æ k k e h a r v æ r e t F r e d e r i k I I I e n t r o T j e n e r , s k j o n d t L o n f o r h o l - d e n e h o s d e n n e F y r s t e j u s t i k k e v a r e g o d e . F r e d e r i k I I I v a r i k k e K r i s t i a n I V ’s æ l d s t e S o n . H a n v o x e d e i k k e o p m e d U d s i g t t i l a t b l i v e D a n m a r k s K o n g e . O g s a a e r h v e r v e d e s

12

HOFFURER OG BR YGHUS S KR I VER

B i s p e d o m m e t B r e m e n t i l h a m . D e t s k e t e 1 6 3 4 , o g A a r e t e f t e r k o m B e r n t S u h r i h a n s T j e n e s t e , v i s t n o k s o m F u r e r e l l e r m u l i g v i s s o m L i v k a r l . D e n u n g e M a n d h a r s i k k e r t v æ r e t g l a d v e d d e n o p n a a e d e T j e n e s t e , h v i l k e n d e t n u v a r , m e n d e t e r e t S p o r g s m a a l , o m G l æ ­ d e n h a r h o l d t s i g , d a d e t v i s t e s i g , a t d e n G a g e , h a n s k u l d e h a v e — o f t e u d e b l e v . » Æ r k e b i s k o p « F r e d e r i k l e v e d e v æ s e n t l i g a f s i n F a ­ d e r s U n d e r s t ø t t e l s e , o g d e n f l ø d i k k e j æ v n t . K a r a k t e r i s t i s k f o r F o r ­ h o l d e n e e r d e t , a t d a B r e m e n v e d F r e d e n i B r o m s e b r o 1 6 4 5 t a b t e s t i l S v e r i g e , s i g e r K r i s t i a n I V , a t S o n n e n k o m s a a f a t t i g d e r f r a , » a t h a n b e h o l d t i c k e e t t p a a r l a g e n « . S u h r t i k i k k e a l t i d s i n G a g e , m e n d e t a f s k r æ k k e d e h a m i k k e f r a a t f ø l g e s i n H e r r e t i l D a n m a r k , h v a d d e r i o g f o r s i g v a r n a t u r l i g t n o k . I D a n m a r k v a r H e r t u g F r e d e r i k s i n F a d e r n æ r m e r e , o g d e n æ l d r e B r o d e r , d e n b a r n l ø s e T r o n f ø l g e r P r i n s K r i s t i a n , m a a t t e e f t e r A l t a t d o m m e d ø t i d l i g t . M e n — G a g e f o r h o l d e n e b e d r e d e s a l l i g e v e l i k k e . J a d a H e r t u g e n i 1 6 4 8 b l e v K o n g F r e d e r i k I I I a f D a n m a r k , h a v d e d e n n e B e g i v e n h e d m æ r k e l i g t n o k d e n I n d f l y d e l s e , a t B e r n t S u h r s G a g e — b l e v n e d s a t . D e t k a n s e s a f e t K o n g e b r e v f r a 1 6 5 1 . I d e t t e B r e v u d t a l e r F r e d e r i k I I I , a t » B e r n t S u h r , V o r r i s H o f f u r e r « , u n d e r d a n i g s t h a r a n d r a g e t , a t h a n » O s « p a a s e x t e n A a r s T i d s k a l h a v e t j e n t o g , d e n G a n g » V i « v a r u d i S t i f t B r e m e n , h a f t t i l a a r l i g L o n 5 0 D a l e r , m e n n u , s i d e n » V i « e r e k o m n e t i l B e g i m e n t e t h e r u d i R i g e t , a l e n e h a r 3 4 K u r a n t d a l e r , e f t e r s o m d e n f o r r i g e H o f f u r e r i k k e h a v d e m e r e t i l a a r l i g L o n . O g R e s u l t a t e t b l i v e r d a , a t K o n g e n i O v e r e n s s t e m m e l s e m e d S u h r s A n s ø g n i n g , » e f t e r d i h a n o s s a a l æ n g e t j e n t h a v e r « , t i l l a d e r , a t h a n m a a b e h o l d e s i n f o r r i g e G a g e 5 0 D a l e r o m A a r e t o g d e t f r a d e n 6 J u l i 1 6 4 8 a t r e g n e , d e n D a g » V o r i s H y l - d i n g s t o d « . F o r s i g t i g t n o k , f o j e r B r e v e t e n d n u t i l , a t d e t B e v i l g e d e k u n e r p e r s o n l i g t f o r B e r n t S u h r o g » t i l i n g e n K o n s e k v e n s f o r h a n s E f t e r k o m m e r e u d i s a m m e B e s t i l l i n g « . D e s k u l d e l a d e s i g n o j e m e d d e n a a r l i g e B e s o l d i n g , s o m f o r r i g e H o f f u r e r h a f t h a v e r « . D e t o m t a l e s s l e t i k k e , h v o r v i d t S u h r i V i r k e l i g h e d e n h a r f a a e t d e n h a m t i l l a g t e L o n . M e n S p o r g s m a a l e t h e r o m o p l y s e s k l a r t a f K a m ­ m e r s k r i v e r K r i s t o f f e r G a b e l s R e g n s k a b e r . F ø r s t d e n 5 J u l i 1 6 5 6 f i k B e r n t S u h r u d b e t a l t e t R e s t - T i l g o d e h a v e n d e f o r d e n T i d , h a n t j e n t e i B r e m e n , o g d e n p a a g j æ l d e n d e R e s t v a r i k k e m i n d r e e n d 2 1 8 R d . 3 6 p, h v a d d e r b e t y d e r n o g e t f o r e n T j e n e s t e t i d p a a t i A a r ( 1 6 3 5 —

13

LONN I NGSV ANS KEL I GHEDER

1 6 4 5 ) m e d e n M a x i m a l g a g e a f 5 0 R d . o m A a r e t . S u h r h a v d e m e d a n d r e O r d k u n f a a e t l i d t o v e r H a l v d e l e n a f d e n h a m t i l s a g t e L o n . M e n s o m v i n e d e n f o r s k u l l e s e , e r B e r n t S u h r s L i v o g s a a e t g o d t E x e m p e l p a a , h v o r h e n s y n s l ø s t m a n i D a t i d e n s r e g e r e n d e K r e d s e o p t r a a d t e m o d E m b e d s - o g B e s t i l l i n g s m æ n d . D e b l e v e s a a g o d t s o m u d p l y n d r e d e . D e r e s V i r k s o m h e d s k u l d e d e p a s s e , m e n a f d e ­ r e s L o n n i n g f i k d e k u n n u o g d a , o g d e t s o m e n s æ r N a a d e , e n r i n g e D e l u d b e t a l t . H v o r l i d t B e r n t S u h r f i k a f d e n h a m i 1 6 5 1 t i l s a g t e f o r h o j e d e L o n l i g e s o m a f d e h a m s e n e r e t i l l a g t e G a g e r , s k a l d e r n e d e n f o r b l i v e g j o r t R e d e f o r . H e r s k a l d e t k u n m e d d e l e s , a t d e r f o r e l i g g e r n o g l e K v i t ­ t e r i n g e r f r a h a m f o r m o d t a g n e S m a a b e l ø b . 1 6 6 6 g i v e r h a n s a a l e d e s H o f - M a r s k a l S e h e s t e d K v i t t e r i n g f o r M o d t a g e l s e n a f 1 0 R d . » e f t e r B e g i æ r i n g u d i m i n T r a n g « . F o r s a a v i d t s k u l d e m a n t r o , a t d e t v æ s e n t l i g k u n d e v æ r e d e t S a m ­ m e , o m e n G a g e l ø d p a a 3 4 e l l e r 5 0 R d . a a r l i g . M e n s e l v f ø l g e l i g h a v d e d e t n o m i n e l l e P a a l y d e n d e d o g s i n B e t y d n i n g , o g f o r ø v r i g t k a n d e t o p l y s e s , a t H o f f u r e r S u h r f o r u d e n s i n G a g e h a v d e K r a v p a a K o s t p e n g e f o r s i g o g e n T j e n e r s a m t e n a a r l i g H o f k l æ d n i n g . O g d e t h a r s i k k e r t v æ r e t e n M a a d e a t k o m m e h a m t i l H j æ l p p a a , n a a r F r e ­ d e r i k I I I i 1 6 6 6 g a v h a m » F o r v a l t n i n g e n o g I n s p e k t i o n e n o v e r V o ­ r e s G a a r d i G j e n t o f t e « . E n F o r f r e m m e l s e h a r d e t v æ r e t , n a a r h a n u n d e r K r i s t i a n V 1 6 7 3 s o m » F o d e r m a r s k a l « b l e v o p t a g e n i H o f r u l ­ l e n m e d d e n V i r k n i n g , a t h a n s G a g e , d e r n u s t e g t i l 3 0 0 R d . a a r l i g , s k u l d e u d b e t a l e s h a m » l i g e m e d a n d r e B e t j e n t e « a f O b e r m a r s k a l l e n . D e t l ø d o v e r m a a d e g o d t , m e n h a v d e i k k e f u l d V i r k n i n g m e d H e n ­ s y n t i l G a g e n s v i r k e l i g e U d b e t a l i n g . I S l u t n i n g e n a f 1 6 7 5 e l l e r B e ­ g y n d e l s e n a f 1 6 7 6 a n s ø g t e h a n » u d i s i n h o j e T r a n g « , f o r a t k u n n e » c o n t e n t e r e « s i n e K r e d i t o r e r , o m s o m B e t a l i n g f o r , h v a d d e r s k y l d ­ t e s h a m i G a g e , a t m a a t t e f a a D r o n n i n g e m o d e n m e l l e m H o r n b æ k o g G i l l e l e j e b e v i l g e t s o m E j e n d o m . H a n s A n s ø g n i n g b l e v i m i d l e r t i d a f S k a t k a m m e r e t i A p r i l 1 6 7 6 i n d s t i l l e t t i l A f s l a g , o g d e r m e d v a r d e n s S k j æ b n e a f g j o r t , m e n u m i d d e l b a r t e f t e r b l e v B e r n t S u h r u d

14

HOFFURER OG R RYG HUS SKR I VE R

n æ v n t t i l B r y g h u s s k r i v e r » v e d B r y g g e r s e t « i K j ø b e n h a v n , o g h e r s t o d h a n m e d e n a a r l i g L o n p a a 3 6 0 R d . f o r s i g , e n K j æ l d e r s v e n d o g e n D r e n g . D e t t e , s k u l d e m a n t r o , v a r e n v æ s e n t l i g F r e m g a n g . M e n a l l e r e d e i J u n i 1 6 7 6 f o r e l i g g e r d e r e n A n s ø g n i n g f r a h a m , h v o r h a n s U d g a n g s p u n k t e r » d e n m i g t i l l a g t e L o n s R i n g h e d « . S a g e n v a r d e n , a t h a n n a t u r l i g v i s s t r a x k o m u n d e r V e j r m e d , a t e n D e l S p o r t ­ l e r , s o m h a n s F o r m a n d h a v d e h a f t , u n d d r o g e s h a m ; d e r s k u l d e f o r d e m g j o r e s » k o n g e l i g M a j e s t æ t s æ r l i g R e g n s k a b « . H a n a n s ø g t e d a o m , a t K o n g e n v i l d e b e v i l g e h a m s o m h a n s F o r g æ n g e r » s a m m e U d g j æ r e l l e r O v e r m a a l a f M a l t e t s a a o g M a s k e n « , h v i l k e t — s k r i v e r h a n — » k a n v æ r e E d e r s k o n g e l i g e M a j e s t æ t t i l r i n g e S k a d e , m e n m i g t i l n o g e n H j æ l p i s t e d e n f o r h v i s U n d e r m a a l m i g p a a B y g o g M a l t f o r m e d e l s t T a g e t s o g L o f t e r n e s B r ø s t f æ l d i g h e d a f R e g n o g S n e s a m t a n d e t U t o j t i l f o j e r « . D e r f o r l y d e r i m i d l e r t i d I n t e t o m , a t d e n n y i n d f ø r t e O r d n i n g f o r S u h r s S k y l d b l e v f o r a n d r e t . P a a d e n n e T i d b e g y n d t e h a n a t b l i v e t i l a a r s . N a a r o g h v o r h a n e r f ø d t , v i d e s i k k e . M e n d a h a n s æ l d s t e S o n s a a D a g e n s L y s 1 6 4 2 o g h a n s e l v k o m i F r e d e r i k I I I ’s T j e n e s t e 1 6 3 5 , e r h a n v e l f ø d t o m ­ t r e n t 1 6 1 5 . H a n v a r a l t s a a f o r m e n t l i g n o g e t o v e r 6 0 A a r , d a h a n 1 6 7 6 b l e v B r y g h u s s k r i v e r , o g o m t r e n t 7 0 A a r , d a h a n i 1 6 8 5 b l e v a f s k e d i g e t . H e r s t a n d s e v i i m i d l e r t i d v e d e t u o p l y s t P u n k t . I K r i s t i a n V ’s S k r i v e l s e t i l O b e r - R e n t e m e s t e r P e t e r B r a n d t a n - g a a e n d e A f s k e d i g e l s e n , v e d h v i l k e n d e r t i l l æ g g e s S u h r 2 0 0 R d . i a a r l i g P e n s i o n , h e d d e r d e t , a t P e n s i o n e n k u n e r t i l s t a a e t a f s æ r k o n ­ g e l i g N a a d e . D e t v a r a l e n e i B e t r a g t n i n g a f S u h r s » a l l e r u n d e r d a ­ n i g s t e l a n g e T j e n e s t e « , a t K o n g e n e f t e r l o d h a m » h v i s F o r s e e l s e h a n f o r n y l i g u d i h a n s B r y g g e r t j e n e s t e k a n h a v e b e g a a e t « . H v o r i d e n n e F o r s e e l s e h a r b e s t a a e t , s i g e s i m i d l e r t i d i k k e . M e n d e t e r m u l i g v i s e n A n t y d n i n g , n a a r d e t l æ n g e r e n e d e i S k r i v e l s e n h e d d e r , a t » h v a d h a n n e m h o s O s a f r e s t e r e n d e L o n o g B e s o l d i n g a l l e r u n d e r d a n i g s t k a n t i l k o m m e , m a a h a n n e m g o d t g j o r e s o g b e t a l e s u d i h v i s h a n f o r M a s k a l l e r u n d e r d a n i g s t k a n s k y l d i g b l i v e . « S o m v i n e d e n f o r s k u l l e s e , t i l k o m d e r h a m e t s a a b e t y d e l i g t B e l ø b i r e s t e r e n d e L o n , a t d e t i k k e k a n f o r u n d r e , o m h a n , m u l i g v i s l i d t e g e n m æ g t i g t , h a r d i s p o ­ n e r e t o v e r d e n M a s k , d e r t i d l i g e r e h a v d e v æ r e t e n l o v l i g S p o r t e l v e d E m b e d e t . M e n n o g e n O p g j o r e l s e o v e r F o r h o l d e t o p l e v e d e h a n i k k e . D e t v a r i A p r i l 1 6 8 5 , a t h a n b l e v a f s k e d i g e t , o g i O k t b r . s . A . d ø d e h a n .

AR V OG GJÆLD FRAGAAS

1 5

B r y g g e r s e t i K j ø b e n h a v n h ø r t e p a a d e n T i d u n d e r S ø e t a t e n . B e r n t S u h r s G a g e s o m B r y g h u s s k r i v e r s k u l d e e f t e r h a n s B e s t a l l i n g u d ­ r e d e s a f » d e t i l S ø e t a t e n l a g t e M i d l e r « , o g d e t v a r d a o g s a a d e n n e E t a t , d e r t o g s i g a f h a n s B o . R e n t e s k r i v e r H a n s C a r s t e n s e n o g S ø - f i s k a l e n H a n s H o l l æ n d e r f o r s e g l e d e d e t d e n 2 8 . O k t o b e r 1 6 8 5 , m e n e f t e r B e g r a v e l s e n d e n 3 . N o v e m b e r g i k d e t o v e r t i l A s s e s s o r i A d m i ­ r a l i t e t s - K o l l e g i e t o g V i c e p r æ s i d e n t i A d m i r a l i t e t s r e t t e n C h r i s t e n S c h o n n i n g , d e r u d s t æ d t e P r o k l a m a o g l o d A l t r e g i s t r e r e o g v u r d e r e . A f R e g i s t r e r i n g e n s e s , a t H u s e t v a r g o d t f o r s y n e t m e d S ø l v , T i n , K o b b e r , L i n t o j o g G a n g k l æ d e r . D e r v a r » S c h i l d e r i e r « a f B e r n t S u h r , o g h a n s » s a l i g Q u i n d e « l i g e s o m a f » d e s a l i g F o l c h i s B o r n « . J a d e r v a r o g s a a n o g l e f a a B ø g e r , d e r f o r ø v r i g t v i s e , a t H u s e t — s o m n a t u r ­ l i g t e r — v a r t y s k ; d e r e r A n t y d n i n g e r a f , a t d e n A f d ø d e i k k e a l e n e e r b l e v e n k a l d e t » S u h r « , m e n o g s a a » S a u e r « e l l e r » S a u r « . B ø g e r n e v a r e e n t y s k B i b e l , e n t y s k H u s p o s t i l o g t r e t y s k e B o n n e b ø g e r . D e t I n t e r e s s a n t e s t e e r i m i d l e r t i d a t s e O p g j o r e l s e r n e o v e r , h v a d d e r s k y l d t e s d e n A f d ø d e i G a g e . F o r T i d e n f r a 1 6 4 9 t i l 1 6 7 2 , s o m o m h a n d l e s i e e n O p g j ø r e l s e , s k u l d e h a n h a v e h a f t i A l t 4 2 1 9 R d . 3 ^ 3 p; i d e f l e s t e A a r r e g n e d e s a a r l i g f o r u d e n 5 0 R d . i L o n e n d n u 2 0 0 R d . i K o s t p e n g e f o r h a m o g e n T j e n e r s a m t 1 4 x/ 2 R d . f o r e n H o f k l æ d n i n g . A f d i s s e 4 2 1 9 R d . 3 $ 3 p h a v d e h a n k u n m o d t a g e t 8 8 2 R d . 3 m e n d e t r e g n e d e s d o g , s o m o m h a n d e s u d e n h a v d e m o d t a g e t 2 5 2 R d . 3 t i d e t t e B e l ø b v a r s o m P r i n s e s s e s t y r p a a F o r h a a n d a f d r a g e t h a n s G a g e ! B o e t s F o r ­ d r i n g b l e v h e r e f t e r 3 0 8 4 R d . 3 $ 3 p. O g e f t e r t r e a n d r e O p g j o r e l s e r f o r T i d e n e f t e r 1 6 7 2 s k y l d t e s d e r B e r n t S u h r e n d n u 1 6 4 5 R d . * , s a a - l e d e s a t B o e t s s a m l e d e F o r d r i n g b l e v i k k e m i n d r e e n d 4 7 2 9 R d . 3 $ 3 p e l l e r o m s a t i S i e t d a l e r , i h v i l k e n M ø n t s o r t B o e t o p g j o r d e s , 7 0 9 4 D a l e r 1 M a r k 3 S k . , d . v . s . e n h e l F o r m u e . M e n d e s u a g t e t f r a s i g e B o r n e n e s i g A r v o g G j æ l d . D e s k r i v e , a t e n d s k j o n d t d e f o r m o d e , » a t h v a d h a n n e m [ h a v e r ] v æ r e t b e t r o e t , n a a r d e t e f t e r s e s , s k a l f i n ­ d e s , o g [ h a n ] e j h e l l e r [ h a v e r ] g j o r t s t o r r e K r e d i t , e n d j o a f B o e t k a n s v a r e s « , t o r d e i k k e b e f a t t e s i g m e d B o e t , » f o r d i v i e r e s a a l a n g t * H an sk u ld e i den T id som F o d e rm a rsk a lk og B ry g h u ssk riv e r h av e h a ft i Alt 3118 Rd. 3 m en a f d isse Penge h av d e h a n ku n faaet 1210 Rd.; d e r re s te re d e a ltsa a l9 0 8 Rd. 3 som dog k u n reg n ed es fo r 1645 Rd., da 263 Rd. 3 ^ v a re m edg aaed e til P rin se sse sty r.

16

HOFFURER OG BR YGHU S S KR I V ER

b o r t e o g t i l R e g n s k a b e r n e s K l a r e r i n g o g a n d e n R i g t i g h e d e n t e m ­ m e l i g T i d e r f o r d r e r , d e t , v i f o r m e d e l s t a n d r e , h v e r i s æ r p a a l i g g e n d e F o r r e t n i n g e r i k k e k a n a f v e n t e a t f ø r e t i l E n d e l i g h e d u d e n v o r e s s t o r s t e S k a d e o g R u i n « . S a n d t e r d e t , a t A r v i n g e r n e v a r e b o r t e f r a B y e n , D a t t e r e n s a d s o m P r æ s t e k o n e i H v e d s t r u p l i d t n o r d f o r H o j e - T a a s t r u p , o g i P r æ s t e - g a a r d e n d é r v a r d e n y n g s t e S o n t i l h u s e , m e d e n s d e ø v r i g e t r e S o n - n e r v a r e e n t e n i J y l l a n d e l l e r p a a L o l l a n d . D e n æ l d s t e v a r P r æ s t i S a x i l d s y d f o r A a r h u s , i h v i l k e n B y d e n t r e d j e v a r T o l d e r , m e d e n s d e n a n d e n i R æ k k e n v a r A m t s s k r i v e r i N y s t e d . M e n d e t t e , a t d e b o e d e b o r t e f r a K j ø b e n h a v n o g i k k e k u n d e f o r l a d e d e r e s F o r r e t n i n ­ g e r , v a r s e l v f ø l g e l i g , s o m d e t l e t v i l s e s , k u n e n S k i n g r u n d . D e n v i r k e l i g e G r u n d v a r n a t u r l i g v i s , a t s a a s i k k e r t s o m d e v i d s t e , a t d e r I n t e t v i l d e b l i v e a t f a a a f B o e t s s t o r e T i l g o d e h a v e n d e h o s S t a t e n , s a a s i k k e r t v i l d e S t a t e n m e d S t r æ n g h e d k r æ v e e n h v e r S m u l e , s o m d e n p a a e n e l l e r a n d e n M a a d e t r o e d e a t k u n n e f o r d r e . A r v i n g e r n e v i l d e i k k e u d s æ t t e s i g f o r a t s k u l l e s v a r e t i l , h v a d d e r k u n d e g j o r e s u d a f F a d e r e n s o v e n f o r n æ v n t e s a a k a l d t e » F o r s e e l s e « . . T i l O p l y s n i n g o m T i d e n s k a l d e r h e r e x e m p e l v i s e r i n d r e s o m , a t d a d e n b e k j e n d t e J u r i s t P e d e r L a s s e n , e n a f D a n s k e L o v s v æ s e n t ­ l i g s t e F o r f a t t e r e , d ø d e 1 6 8 1 , h a v d e h a n i 2 1 E m b e d s a a r i k k e m o d ­ t a g e t » d e n r i n g e s t e S k i l l i n g « a f s i n L o n , d e r t i l s a m m e n u d g j o r d e 1 5 , 4 4 6 R d . ! M e n , h e d d e r d e t h o s e n k y n d i g F o r f a t t e r : » f o r a t f o r s t a a a t h a n d o g h a v d e N o g e t a t l e v e a f , m a a m a n m i n d e s , a t G a g e n v a r d e n m i n d s t e D e l a f I n d t æ g t e r n e f o r d e n T i d s E m b e d s m æ n d ; d e b e ­ s t o d f o r e n v æ s e n t l i g D e l a f S p o r t l e r , o g i s a a d a n n e f i k P . L a s s e n s o m H o j e s t e r e t s a s s e s s o r o g J u s t i t i a r i u s n æ p p e s m a a S u m m e r « . D e t e r f o r ø v r i g t i k k e u d e n I n t e r e s s e a t s e , h v o r l e d e s B e r n t S u h r s B o s l u t t e d e . D a A r v i n g e r n e h a v d e f r a g a a e t A r v o g G j æ l d , s y n e s S t a t e n s F o r d r i n g a l d r i g a t v æ r e k o m m e n f r e m . U d e n M e d r e g n i n g a f d e n s k y l d i g e G a g e o p g j o r d e s B o e t s A k t i v e r t i l 3 7 4 7 S i e t d a l e r 2 M k . 6 S k . T i l B e g r a v e l s e , S k i f t e o m k o s t n i n g e r , F o l k e l ø n o g a n d e n p r i o r i t e r e t G j æ l d m e d g i k 3 3 4 0 S l d l . 1 M k . 1 3 S k . , h v o r e f t e r d e r b l e v e n B e h o l d n i n g p a a 4 0 7 S l d l . 9 S k . e l l e r 2 7 1 R d . 2 y 9 p. O g n u e r d e t m o r s o m t a t s e , h v o r l e d e s d e t g i k m e d d e n n e B e h o l d n i n g . I J u n i 1 6 8 7 r e s o l v e r e r R e n t e k a m m e r e t , a t B o e t s k a l b e t a l e B e r n t S u h r s F u l d m æ g t i g P e d e r P e d e r s e n 9 6 R d . 3 0 p f o r a t h a v e b e s o r g e t f o r -

17

BOETS SLUTNI NG. EJENDOMSFORHOLD

s k j e l l i g e F o r r e t n i n g e r i B r y g h u s e t , m e n — d e t k a n B o e t i k k e . G h r . S c h o n n i n g t i l s k r i v e r d e n 2 1 . J u n i 1 6 8 7 K a m r e t s a a l e d e s : » A l l e r y d - m y g e l i g s t s v a r e s , a t j e g g j æ r n e s k u l d e h a v e s t r a x b e t a l t d i s s e 9 6 R d . 3 0 p, d e r s o m m i g i k k e e f t e r H r . O b e r - R e n t e m e s t e r e n s b e h a g e l i g m u n d t l i g T i l s i g e l s e v a r b e v i l g e t s a a d a n n e M i d l e r p a a m i n a l l e r n a a - d i g s t f o r u n d t e o g r e s t e r e n d e G a g e a t m a a t t e n y d e , h v o r p a a m i g e n d n u l a n g t m e r e r e s t e r e r « . O g s a a P r æ s i d e n t e n i U n d e r - A d m i r a l i ­ t e t s r e t t e n l e d u n d e r d e n a l m i n d e l i g e L o n n i n g s m i s é r e , B o e t s B e ­ h o l d n i n g h a v d e v æ r e t h a m e n u v e n t e t , k j æ r k o m m e n F a n g s t ; h a n u d l e v e r e d e d e n i k k e . E n d n u s k a l d e t h e r o p l y s e s , a t B e r n t S u h r d e s i d s t e A a r , h a n l e ­ v e d e , b o e d e i s i t e g e t H u s l i g e f o r H o l m e n s P o r t i S k i p p e r b o d e r n e ( s e n e r e S t o r r e s t r æ d e , n u H o l m e n s K a n a l ) . E f t e r P a p i r e r n e e j e d e s d e t d o g i k k e a f h a m , m e n a f S o n n e n F r e d e r i k S u h r , A m t s s k r i v e r i N y s t e d . B o e t h e n v e n d t e s i g d e r f o r t i l d e n n e f o r a t f a a f o r n ø d e n O p ­ l y s n i n g , o g h a n m e d d e l t e i e t B r e v a f 3 . F e b r u a r 1 6 8 6 , h v o r l e d e s S a g e n h a n g s a m m e n . D a F a d e r e n i 1 6 8 1 v i l d e k j ø b e H u s e t , h a v d e h a n i k k e M i d l e r n o k t i l a t p r æ s t e r e , h v a d d e r s k u l d e u d b e t a l e s p a a d e t . P e n g e n e b l e v e d a l a a n t e h o s » R i g e n s M a r s k a l v o n K o r b i t z « . M e n d e n n e , s k r i v e r F r e d e r i k S u h r , » v i l d e e j s e p a a m i n H r . F a d e r , m e n p a a m i g « , d e r h a v d e t j e n t h a m i n o g l e A a r . P a p i r e r n e b l e v e d e r f o r u d f æ r d i g e d e i S o n n e n s N a v n , m e n d a F a d e r e n e f t e r h a a n d e n r i g t i g t a f b e t a l t e L a a n e t , v a r o g b l e v H u s e t h a n s . B o e t s o l g t e d e t f o r 2 7 2 2 S l d r . ( 1 8 1 5 R d . ) . I n i A a r v a r B e r n t S u h r B r y g h u s s k r i v e r , m e n i 4 1 A a r h a v d e h a n t j e n t f ø r s t F r e d e r i k I I I o g d e r p a a K r i s t i a n V s o m H o f f u r e r o g F o ­ d e r m a r s k a l , o g n a v n l i g t i l F r e d e r i k I I I s k a l h a n h a v e s t a a e t i e t g a n ­ s k e n æ r t F o r h o l d u d e n n o g e n s i n d e a t m i s b r u g e d e t . T r a d i t i o n e n b e r e t t e r , a t h a n o f t e v a r m e d h a m p a a J a g t , o g a t K o n g e n e n G a n g p a a e n s a a d a n i o p r o m t S t e m n i n g u d b r ø d : » H a n m a a i d a g u d b e d e

s i g e n N a a d e « . M e n h e l e R e s u l t a t e t h e r a f b l e v , a t h a n b a d K o n g e n o m a l l e r n a a d i g s t a t v i l l e b e s t e m m e , h v a d h a n s k u l d e s æ t t e i e t S i g n e t , s o m h a n h a v d e i S i n d e a t a n -

^

s k a f f e s i g . D e t l o v e d e K o n g e n , o g d a d e t s a m m e D a g l e d u d p a a A f t e n e n , v e n d t e h a n s i g t i l F u r e r e n o g s a g ­ d e : » B e r n t ! k a n h a n r a m m e d e n U g l e , d e r h i s t h e n n e s i d d e r p a a

18

HOFFURER OG BR YGHUS S KR I VER

P l o v j e r n e t u d f o r B o n d e n s H u s ? « S u h r l a g d e a n o g t r a f U g l e n , h v o r - p a a K o n g e n s a g d e : >D e t v a r b r a v t , n u k a n h a n i s i t S i g n e t a n b r i n g e e n U g l e p a a e t P l o v j e r n « . O g s a a l e d e s k o m d a B e r n t S u h r o g d e n S u h r s k e F a m i l i e e f t e r h a m t i l d e t h e r a f b i l d e d e M æ r k e , D e t k a n i m i d l e r t i d i k k e p a a v i s e s , a t B e r n t S u h r s e l v h a r b r u g t e t s a a d a n t S i g n e t , o g — m æ r k e l i g t n o k — h a n s S o n F r . S u h r s y n e s a t h a v e b r u g t e t S i g n e t m e d e n H j o r t i. T r a d i t i o n e n e r h e r , s o m s a a o f t e , e n a n g r i b e l i g V a r e . — H e r m e d h a v e v i u d t o m t , h v a d d e r v i d e s o m S l æ g t e n s f ø r s t e M a n d h e r i L a n d e t . V i s k u l l e n u g a a o v e r t i l h a n s o v e n n æ v n t e S o n , A m t s s k r i v e r e n p a a L o l l a n d F r e d e r i k S u h r .

AMTSFORVALTER M e d A m t s s k r i v e r e n F r e d e r i k S u h r k o m m e v i t i l L o l l a n d , d e t ­ t e r i g e L a n d , h v i s N a v n 1 6 5 4 p a a e n a l d e l e s u m u l i g M a a d e f o r k l a r e s s o m » L o e r n e s L a n d « . F o r m e d e l s t d e t s » m e g e n o g m a n g ­ f o l d i g e S æ d o g J o r d e n s g o d e G r ø d e « m a a t t e d e r a l t i d o p s æ t t e s » s t o r e v i d e L a d e r o g L o e r « . L a n d e t v a r a l t s a a f r u g t b a r t , o g n a v n l i g v a r d e t b e r o m t f o r s i n e Æ r t e r . D e r » v i d e s i c k e b e d r e E r t e r a t n e f f n i s e l l e r b e g i e r i s e n d L o l l a n d s E r t e r « . O g s a a v a r d e t , d a F r e d e r i k S u h r k o m d e r t i l , e n d n u b e k j e n d t f o r i n g e n R o t t e r a t h a v e . D e s k u l l e f ø r s t 1 7 0 2 v æ r e b r a g t t i l L a n d e t a f o m v a n k e n d e T a t e r e . A t L o l l a n d t r o d s S v e n s k e k r i g e n v a r e t g o d t L a n d , s a n d e d e s a f d e n G r e n a f d e n S u h r s k e S l æ g t , d e r f r a 1 6 7 0 t i k s i t H j e m d é r . I d e t n æ v n t e A a r k o m F r e d e r i k S u h r s o m S k r i v e r t i l A a l h o l m . D a B r y g h u s s k r i v e r B e r n t S u h r i 1 6 8 5 d ø d e , l e v e d e d e r f e m B o r n e f t e r h a m , o g F a m i l i e n t e n d e r e d e a b s o l u t i g e j s t l i g R e t n i n g . D e t æ l d s t e a f h a n s B o r n , d e n 1 6 4 2 i B r e m e n f ø d t e C a s p a r S u h r , s a d s o m P r æ s t i S a x i l d o g N o l e v s y d f o r A a r h u s l i g e o v e r f o r N o r d s p i d s e n a f S a m s ø * , o g d e t n æ s t y n g s t e B a r n , D a t t e r e n A n n e L i s b e t h S u h r (f. 1 6 5 6 ) v a r P r æ s t e k o n e i H v e d s t r u p o g F l ø n g l i d t n o r d o s t f o r R o s ­ k i l d e , h e n d e s M a n d v a r v e l æ r v æ r d i g e H r . H a n s T h o m s e n B o r c h . S ø s k e n d e f l o k k e n s y n g s t e L e d , S o n n e n J o h a n C h r i s t o p h e r S u h r (f. 1 6 6 1 ) , b o e d e e n d e l i g h o s d e n n e s i n S v o g e r , m e n o m d e t t e s t o d i F o r b i n d e l s e m e d n o g e n » g e j s t l i g « I n t e n t i o n , k a n d e r I n t e t u d t a l e s o m . H v a d J o h a n C h r i s t o p h e r S u h r t o g s i g f o r i L i v e t , e r h e l t u b e - k j e n d t . D e t v i d e s k u n a f S k i f t e t e f t e r F a d e r e n , a t B e r i d e r J o r g e n H e n d r i c h h a v d e 5 2 S l d l r . 2 M k . t i l g o d e f o r J o h a n C h r i s t o p h e r s K o s t , * Da han 1663 blev Student fra Skolen i Kjøbenhavn, indførtes han i Universitets­ matriklen som »Casparus Bernhardi Saurius«. 3*

20

AMTSFORVALTER

» i m i d l e r t i d h a n h o s h a n n e m u d i L æ r e v a r « . H a n h a r a l t s a a i e n u n g A l d e r l æ r t f a g m æ s s i g t a t r i d e o g d e r f o r v e l n æ p p e v æ r e t i n d e p a a d e n s t u d e r e n d e V e j . I s a a H e n s e e n d e s t o d h a n d a s i n e t o a n d r e B r ø d r e n æ r m e r e , n e m l i g J oha n S u h r , d e r , e f t e r a t h a v e v æ r e t H s . M a j e s t æ t s F y r b ø d e r , i 1 6 7 6 b l e v u d n æ v n t t i l T o l d e r i A a r h u s , o g F r i e d e r ic h S u h r , d e r — s o m o v e n f o r n æ v n t — 1 6 7 0 b l e v S k r i v e r p a a L o l l a n d . D e n n e s i d s t e S u h r , d e n n æ s t æ l d s t e a f d e f e m S ø s k e n d e , v a r f ø d t d e n 2 0 . O k t o b e r 1 6 4 4 i B r e m e n , o g h a n s L i v s g j e r n i n g s y n e s f ø r s t a t v æ r e g a a e t i R e t n i n g a f d e t M i l i t æ r e . I d e n p a a V e r s a f f a t t e d e G r a v s k r i f t o v e r h a m h e d d e r d e t : » I K r i g e n u d e n l a n d s h a n d o t t e A a r o m s v e f d e « , o g d i s s e o t t e A a r m a a s æ t t e s m e l l e m 1 6 5 9 o g 1 6 6 7 , s a a l e d e s a t h a n a l t s a a k u n f e m t e n A a r g a m m e l m a a v æ r e s l a a e t i n d p a a d e n k r i g e r s k e L ø b e b a n e . M e n n o g e t n æ r m e r e o m , h v o r o g h v o r l e d e s h a n f æ r d e d e s i d e n n e T i d , v i d e s i k k e . T i l b a g e t i l D a n ­ m a r k k o m h a n i m i d l e r t i d , t j e n t e i t r e A a r ( 1 6 6 7 — 7 0 ) i R i g s m a r s k a l J o h . C h r i s t o p h v o n K o r b i t z ’ G a a r d , o g a t h a n v a n d t d e n n e M a n d s V e l v i l j e , k a n f o r m e n t l i g s e s a f , h v a d d e r o v e n f o r e r f o r t a l t o m d e t P e n g e l a a n , h a n o p n a a e d e h o s h a m , d a F a d e r e n ø n s k e d e a t k j ø b e H u s e t i S k i p p e r b o d e r n e . D e t e r d a m u l i g v i s o g s a a v e d d e n m æ g ­ t i g e R i g s m a r s k a l s H j æ l p , a t h a n 1 6 7 0 o p n a a e d e a t b l i v e b e f o r d r e t t i l L o l l a n d . D e n o m f l a k k e n d e K r i g s m a n d f o r a n d r e d e s t i l e n r o l i g E m b e d s m a n d m e d v o x e n d e I n d f l y d e l s e . F o r E n e v æ l d e n s I n d f ø r e l s e s a d L e n s m æ n d e n e m e d e n u m a a d e - l i g M a g t . D e h a v d e b l . A . A l t , h v a d d e r v e d r o r t e d e n c i v i l e S t y r e l s e , o g h e r i m e l l e m o g s a a a l l e O p p e b ø r s l e r u n d e r s i g ; o m n o g e n K o n t r o l o v e r f o r d e m v a r d e r s a a g o d t s o m i k k e T a l e . D e t t e p a s s e d e p a a i n ­ g e n M a a d e E n e v o l d s m a g t e n . L e n s m æ n d e n e m a a t t e f o r s v i n d e . L a n ­ d e t b l e v d e l t i A m t e r m e d A m t m æ n d o g S t i f t a m t m æ n d , o g O p p e b ø r - s e l s v æ s e n e t h e n l a g d e s t i l s æ r l i g e A m t s s k r i v e r e ( d e s e n e r e A m t s f o r ­ v a l t e r e ) , d e r s t o d u n d e r R e n t e k a m m e r e t , o g h v i s V i r k s o m h e d b l e v g a n s k e b e t y d e l i g . D e t v a r e n s a a d a n S t i l l i n g , F r e d e r i k S u h r f i k . 1 6 7 0 k o m h a n t i l L o l l a n d , f o r m e n t l i g f o r a t o v e r t a g e A m t s s k r i v e r s t i l l i n ­ g e n i A a l h o l m A m t , m e n f ø r s t d e n 2 3 . M a r t s 1 6 7 1 f o r e l i g g e r E n k e - d r o n n i n g S o f i e A m a l i e s B e s t a l l i n g f o r h a m ; h a n f i k f r i B o l i g p a a A a l - h o l m , d e t f o r n ø d n e B r æ n d e s a m t 1 4 0 R d . a a r l i g t i l s i g , e n S k r i v e r , e n K o r n m a a l e r o . s . v . A a l h o l m h ø r t e t i l d e n n æ v n t e D r o n n i n g s L i v -

21

AN SÆT T EL SE OG EMBEDSFORHOLD

g e d i n g . — N a a r F r . S u h r s A n s æ t t e l s e s k e t e l i g e s o m i t o T a g , s k y l d ­ t e s d e t s i k k e r t d e n O m s t æ n d i g h e d , a t h a n s F o r g æ n g e r i S t i l l i n g e n J ohan R a a d e r , d e r i J u n i 1 6 7 0 s k u l d e a f g j o r e s i n S k y l d t i l » H e n d e s M a j e s t æ t s I n s p e k t ø r o v e r L o l l a n d o g F a l s t e r « m e d i k k e m i n d r e e n d 2 3 7 2 R d . 4 T 1 3 p, s k j o n d t h a n i k k e k u n d e b e t a l e d e n n e S u m , f ø r s t b l e v a f s a t i 1 6 7 1 . N u u d g a a r d e r f r a A a l h o l m s S l o t s s k r i v e r s t u e e n R æ k k e S k r i v e l ­

s e r m e d F r e d e r i k S u h r s s i r l i g e U n d e r s k r i f t ; h a n h a r t o , d e n e n e p y n t e l i g e r e e n d d e n a n d e n * . M e n S o f i e A m a l i e r a a d e d e o v e r M e ­ r e e n d A a l h o l m . F r . S u h r o p t r æ d e r i k k e a l t i d a l e n e . D e r f o r e ­ l i g g e r s a a l e d e s e t B r e v f r a F r e d e r i k S u h r f o r A a l h o l m s V e d k o m ­ m e n d e o g A m t s s k r i v e r e n C lau s H artv ig sen o g R i d e f o g e d I v e r R a s ­ mu ss en B ru n f o r H a l s t e d K l o s t e r - A m t s V e g n e , o m a t d e f o r b e d r e a t k u n n e u d f ø r e d e r e s G j e r n i n g h v e r m a a k u n n e r a a d e o v e r t o

H e s t e . B ø n d e r n e s k u l d e n o k b e f o r d r e d e m , m e n d e l s v a r d e t o f t e h a a r d t f o r d i s s e a t o p f } d d e d e n n e P l i g t , d e l s v a r d e n B e f o r d r i n g , d e h e r v e d f i k , k u n d a a r l i g o g l a n g s o m . D e v i l d e a n d e r l e d e s h u r t i g t k u n n e k o m m e o m k r i n g , n a a r d e h a v d e e g e n B e f o r d r i n g . O g d e t v a r i k k e a l e n e m e d d e n æ v n t e M æ n d , a t F r . S u h r s a m m e n a r b e j d e d e . D e r f o r e l i g g e r o g s a a S k r i v e l s e r t i l D r o n n i n g e n f r a h a m o g A m t s ­ s k r i v e r e n i N y k j ø b i n g H an s R o s e n f e l d t . D e » a n n a m m e « p a a h e n - * Ovfr. S. 18 ses et af ham oftere benyttet Segl.

2 2

AMTSFORVALTER

d e s V e g n e M a r i b o K l o s t e r s A m t a f t o k o n g e l i g e K o m m i s s a r i e r o g h a v e m e d S a l g e t a f d e t h e n d e t i l k o m m e n d e K o r n a t g j o r e . D e s y n e s f o r ø v r i g t o f t e a t h a v e o v e r t a g e t d e t t e f o r e g e n R e g n i n g . I e t B r e v f r a 1 6 8 0 b e d e d e o m a t f a a d e t o v e r d r a g e t f o r e n b i l l i g P r i s o g s a a - l e d e s , a t d e f a a D i l a t i o n m e d B e t a l i n g e n : D e t v a r v a n s k e l i g t a t f a a S k i b e t i l d e t o g i d e t H e l e a t f a a d e t s o l g t ; d e t l a a i N y k j ø b i n g o g b l e v v a r m t . I e t a n d e t , u d a t e r e t B r e v e r e d e i s t æ r k B e v æ g e l s e o v e r , a t d e f r a S t i f t a m t m a n d e n h a v d e m o d t a g e t M e d d e l e l s e o m , a t d e s k u l d e b e t a l e f o r r i g e A a r s K o r n t i l M i k k e l s d a g o g o v e r t a g e d e t n y e K o r n t i l s i d s t e e l l e v t e J u n i ’s K a p i t e l s t a x t . D e e r k l æ r e d e t f o r u m u l i g t a t s k a f f e K j ø b m æ n d t i l d e n n e P r i s . T i d e r n e v a r e s l e t t e o g K o r n e t k u n d a a r l i g t . O g s a a b e d e d e e n d e l i g i d e r e s p a a T y s k a f f a t t e d e B r e v o m , a t d e r m a a b e v i l g e s d e m e t P a r H u n d r e d e » F a a d e n n H o l t z « ( T ø n ­ d e r ? ) t i l a t o p b e v a r e K o r n e t i ; d e t v a r l a g r e t i N y k j ø b i n g . F r . S u h r v e d b l e v i m i d l e r t i d i k k e k u n a t v æ r e E m b e d s m a n d h o s E n k e d r o n n i n g S o f i e A m a l i e . D e n 2 . N o v e m b e r 1 6 8 0 f i k h a n B e s t a l ­ l i n g s o m k o n g e l i g A m t s s k r i v e r o v e r A a l h o l m s A m t m e d d e n L o n , » s o m h a n n e m u d i v o r i s K a m m e r r e g l e m e n t t i l l a g t e r e l l e r v o r d e r « , o g a f K a m m e r r e g l e m e n t e t f o r 1 6 8 8 s e s , a t h a n f o r K o n t r i b u t i o n s - R e g n s k a b e t f i k 2 0 0 R d . o m A a r e t , f o r J o r d e b o g s - R e g n s k a b e t 1 8 0 R d . o g t i l S k r i v e m a t e r i a l e r o g P a p i r 8 0 R d l . e l l e r i A l t 4 6 0 R d . D e n G a n g v a r h a n i m i d l e r t i d i k k e a l e n e A m t s s k r i v e r o v e r A a l h o l m s A m t , m e n o g s a a o v e r M a r i b o K l o s t e r s A m t , o g i 1 6 9 6 f i k h a n m e d e t a a r l i g t G a g e t i l l æ g a f 1 0 0 R d . o g s a a H a l s t e d A m t a t b e s t r i d e , h a n f i k d e t e f t e r s i n S v i g e r s o n J okum B o l t . N u h a v d e h a n h e l e L o l l a n d u n d e r s i g . 1 1 6 8 9 b l e v h a n s T i t e l f o r a n d r e t f r a A m t s s k r i v e r t i l A m t s ­ f o r v a l t e r , o g e n d e l i g i 1 7 0 3 f i k h a n B e s t a l l i n g s o m K a m m e r r a a d . F r . S u h r s V i r k s o m h e d p a a s k j o n n e d e s . V i l m a n k j e n d e N o g e t t i l h a n s E m b e d s f ø r e l s e , m a a m a n s ø g e t i l R e n t e k a m m e r e t s f y n s k e K o n t o r , t i L o l l a n d h ø r t e d e n G a n g u n d e r F y n s S t i f t , o g h a n s K o l l e g e r h e r v a r e ( 1 6 8 3 ) : J en s G r e g e r se n i N y ­ b o r g A m t , J en s E r ik sen i O d e n s e , D a l u m , S t . K n u d s o g R u g a a r d s A m t , E rik N iel sen i H i n d s g a v l o g A s s e n s ’ A m t , H an s R avn i N y k j ø ­ b i n g A m t o g C lau s H artv igsen i H a l s t e d K l o s t e r s A m t . D e r v a r a l t - s a a s e x A m t s s k r i v e r e d e n G a n g i S t i f t e t , o g t i l O p l y s n i n g o m , a t d e ­ r e s V i r k s o m h e d b e s t o d i m e r e e n d s l e t o g r e t a t i n d k r æ v e d e a l m i n ­ d e l i g e S k a t t e r o g O p p e b ø r s l e r , s k a l d e r h e n t e s n o g l e E x e m p l e r f r a

EMBEDS VIRKSOMHED. OMGÅ N GSKREDS 23 d e t n æ v n t e K o n t o r s S k r i v e l s e r t i l F r . S u h r . H a n f a a r O r d r e o m a t s o r g e f o r , a t t r e B ø n d e r g j o r e f u l d t H o v e r i t i l F o r p a g t e r e n a f H o j b y - g a a r d ; R e p a r a t i o n e n a f A a l h o l m S l o t s V a n d m ø l l e o g N y s t e d s S k i b s ­ b r o l æ g g e s i h a n s H æ n d e r ; h a n s k a l g j e n n e m g a a P r æ s t e r n e s O p g i ­ v e l s e r a n g a a e n d e d e r e s B i d r a g t i l M i l i t i e n s M u n d e r i n g ; h a n s k a l f o r s y n e k o n g e l i g M a j e s t æ t s B ø n d e r m e d L a a n e k o r n t i l d e r e s V a a r - s æ d ; h a n s k a l e r k l æ r e s i g o v e r d e n i e n S t o r m b e s k a d i g e d e D r a x - m i n d e T o l d b o d v e d R ø d b y ; h a n s k a l l a d e S ø l l e s t e d G a a r d b e s i g t i g e , d a d e n s F o r p a g t e r h a r k l a g e t o v e r , a t d e n e r b y g f æ l d i g , o g h a n s k a l y d e d e m , d e r v i l l e o v e r t a g e ø d e G a a r d e , d e n i L o v g i v n i n g e n b e ­ s t e m t e H j æ l p o . s . v . P a a d e n m e s t l e v e n d e M a a d e k o m h a n i F o r b i n d e l s e m e d B e f o l k ­ n i n g e n p a a L o l l a n d , o g d e t b a a d e n e d a d o g o p a d . A f N y s t e d s K i r k e ­ b o g k a n d e t s e s , a t h a n i 1 6 7 1 o g 1 6 7 2 e r F a d d e r i m i n d s t f e m f o r - s k j e l l i g e F a m i l i e r , o g d a h a n s e l v f a a r B o r n , d e r s k u l l e d ø b e s — h a n s æ l d s t e B a r n f ø d e s 1 6 7 2 — f i n d e s s o m F a d d e r e f o r d e m i k k e a l e n e s a a d a n n e l o k a l e V e n n e r s o m B y f o g d e n M ikael T r o e l s e n , T o l d e r e n H en r ik S kull erman o g R i d e f o g d e n p a a A a l h o l m G yn te r G y n t e r s e n , m e n o g s a a A m t s s k r i v e r e n i N y k j ø b i n g H an s R o s e n f e l d t , j a A m t s ­ s k r i v e r e n o v e r A n t v o r s k o v o g K o r s ø r L e n P e t e r B r u n , i k k e a t t a l e o m e n R æ k k e l o l l a n d s k e P r æ s t e r : C hr ist e n M or t e n se n i H e r r i d s l e v , C hristian H e r fo r t i H e l l e s t e d , P o u l D an ch e l l i K j ø b e l e v o g d e n n e s S o n n e r Z acharia s D an ch e l l i Ø s t e r U l s l e v o g C lau s D an ch el l i T a a r s . S æ r l i g s k a l n æ v n e s , a t f o r s k j e l l i g e M e d l e m m e r a f P r æ s t e f a m i l i e n i N y s t e d o g s a a v a r e F a d d e r e , t i d e n b e t ø d d e n G a n g N o g e t . P r æ s t e n O l u f L er ch e v a r B r o d e r s o n a f S t i f t a m t m a n d e n ; m e l l e m F a d d e r n e f i n d e s s a a v e l d e n n e s o m h a n s F r u e . D e r e r h e r e f t e r a l G r u n d t i l a t a n t a g e , a t F r . S u h r k o m g o d t u d a f d e t m e d L o l l a n d - F a l s t e r s f ø r s t e S t i f t a m t m a n d C o rn e l iu s L er ch e t i l N i e l s t r u p o g A a s m a r k e , d e r t i l l i g e v a r A m t m a n d o v e r D r o n n i n g S o f i e A m a l i e s L i v g e d i n g , o g d e t S a m ­ m e m a a a n t a g e s o v e r f o r A m t m a n d e n o v e r A a l h o l m o g M a r i b o A m ­ t e r J orgen E rn st v . R e i c h a u . D e n n e h a v d e i s i t Æ g t e s k a b m e d G r e v ­ i n d e S o p h i e A m a l i e H o l c k t r e D ø t r e o g f i r e S o n n e r . S o m S k i k o g B r u g v a r , s k u l d e d i s s e s i d s t e i e n u n g A l d e r r e j s e u d e n l a n d s , o g L e d ­ s a g e r f o r v i s t n o k d e n æ l d s t e a f d e m C h r i s t i a n F r e d e r i k v . R e i c h a u (f. 1 6 8 6 ) b l e v e n a f F r e d e r i k S u h r s S o n n e r , n e m l i g d e n i 1 6 7 7 f ø d t e B e r n t S u h r . H a n b l e v S t u d e n t 1 6 9 6 o g P r æ s t i K j ø b e l e v 1 7 0 6 . I m e l

24

AMTSFORVALTER

l e m d e n æ v n t e A a r m a a R e j s e n h a v e f u n d e t S t e d . F o r ø v r i g t s k a l d e t a l l e r e d e h e r n æ v n e s , a t d e r e r d e t a t m æ r k e v e d d e n n e K j ø b e l e v P r æ s t , a t i k k e a l e n e h a n s S o n m e n h a n s S o n n e s o n t o g G j e r n i n g e n o p e f t e r h a m s o m P r æ s t i K j ø b e l e v . I o v e r H u n d r e d e A a r f o r t s a t t e S l æ g t e n d e L o l l a n d s k e T r a d i t i o n e r . D e r v a r , s o m d e t h e r a f f r e m g a a r , B o r n e f t e r A m t s f o r v a l t e r , K a m - m e r r a a d F r e d e r i k S u h r . 1 6 7 0 f i k h a n , s o m o v e n f o r n æ v n t , E m b e d e

p a a L o l l a n d , o g s i k - k e r t A a r e t e f t e r g i f t e ­ d e h a n s i g . H a n æ g ­ t e d e K a t r in e P e d e r s - d a t t e r , d e r f ø d t 1 6 3 9 i S v e n d b o r g v a r f e m A a r æ l d r e e n d h a n , m e n m e d h e n d e f ø r t e h a n e t l y k k e l i g t S a m - l i v . I d e r e s Æ g t e s k a b f ø d t e s d e r o t t e B o r n . I B e g y n d e l s e n b o e d e Æ g t e f o l k e n e v i s t n o k p a a A a l h o l m S l o t , m e n s e n e r e f l y t t e d e d e t i l d e r e s e g e t H u s i N y s t e d . I d e t b o e d e d e , d a d e d ø d e , b e g g e i 1 7 0 6 , h u n d e n 3 . M a j o g h a n d e n 2 8 . N o ­ v e m b e r . Æ g t e f æ l l e r ­ n e f u l g t e s a d i D ø d e n s o m i L i v e t .

Kammeiraad Friederich Suhr

D e r e r i n g e n T v i v l o m , a t F r . S u h r e f t e r h a a n d e n v a r b l e v e n e n v e l s t a a e n d e M a n d . A f N y s t e d T i n g b o g s e s d e t , a t h a n h a v d e P e n g e i e n G a a r d d e r i B y e n , d e r 1 6 8 5 e f t e r E j e r e n s D ø d u d l æ g g e s h a m , a t h a n 1 6 9 0 f a a r A d k o m s t p a a n o g l e J o r d s t y k k e r , o g a t h a n 1 6 9 3 s æ t t e r P e n g e i e n n e d b r æ n d t G a a r d , d e r s k a l o p b y g g e s i g j e n . D e t k a n o g s a a o p l y s e s , a t h a n i 1 6 9 4 f i k e t k o n g e l i g t G j æ l d s b r e v , h v o r ­

25

GODE FORMUEFORHOLD

e f t e r h a n h a v d e » u d l a g t o g f o r s t r a k t i v o r e s Z a h l k a m m e r t i l v o r e s U d g i f t e r « 3 0 0 R d . , h v a d d e r f ø r t e t i l , a t h a n 1 6 9 9 f i k S k j ø d e p a a f i r e G a a r d e i E g h o l m i H e r r i d s l e v S o g n . D e t e r h e r e f t e r g a n s k e n a t u r ­ l i g t , a t h a n v i l o f r e N o g e t f o r a t s k a f f e s i g o g H u s t r u e t a n s e l i g t G r a v s t e d . A l l e r e d e 1 6 9 1 b l i v e r h a n e n i g m e d P a t r o n e r n e f o r N y ­ s t e d K i r k e o m , a t h a n m a a o p m u r e e n B e g r a v e l s e u n d e r K i r k e n s K o r m o d a t b e t a l e K i r k e n 5 0 R d . o g g i v e d e n e n n y A l t e r t a v l e . 1 6 9 3 b e ­

t a l e r h a n P e n g e n e o g 1 6 9 4 l a d e r h a n o p s æ t ­ t e e n u d s k a a r e n s t a f - f e r e t T a v l e , d e r v i s e r N a d v e r e n s I n d s t i f ­ t e l s e , m e n S k j ø d e p a a G r a v e n f i k h a n f ø r s t 1 6 9 7 . D e n m a a t t e h a n i m i d l e r t i d o p g i v e , t i e n d s k j o n t h a n k o s t e ­ d e d o b b e l t e M u r e i d e n , v a r d e t i k k e m u ­ l i g t a t f a a d e n t o r . D e n f y l d t e s m e d V a n d , o g s a a f i k h a n L o v t i l i S t e d e t a t m u r e e n a n d e n G r a v p a a d e n s ø n d r e S i d e a f K i r ­ k e n , o g p a a d e t , a t h a n s » d ø d e B e n i k ­ k e n o g e n T i d d e r f r a s k u l d e f o r r y k k e s « , t e s t a m e n t e r e d e h a n

Katrine Pedersdatter Fr. Suhrs

N y s t e d K i r k e t r e J o r d e r i B y e n s M a r k e r . E f t e r h a n s D ø d t i l - s k r e v h a n s A r v i n g e r K i r k e n s P a t r o n e r h e r o m o g f i k d i s s e s B r e v m e d e n o f f i c i e l P a a t e g n i n g » t i l B e g r a v e l s e n s K o n s e r v a t i o n « i n d f ø r t i K i r k e n s R e g n s k a b s b o g f o r 1 7 1 0 . D e E f t e r l e v e n d e d r o g o g s a a O m ­ s o r g f o r , a t d e r i K i r k e n a n b r a g t e s e t E p i t a f i u m o v e r K a m m e r r a a - d e n o g h a n s H u s t r u , o g p a a d e t f a n d t e s f ø l g e n d e I n d s k r i f t e r :

Made with