591169521

S. (J515: Meiiem Kredsen oR i den indsættes: , henholdsvis naar Indtegning1 til Præstegang har fundet Sted og S. 955: Efter ellers indsættes: paa Indstilling gjennem Kredsen S. ICO5: Efter ellers indsættes: paa Indstilling gjennem Kredsen S. 101G: Efter Indsendelsen indsættes: eller, om fornødent, samme Dag S. 1024: eller aandssvagt udgaaer. S. 1029: Tiiføieise: Begjæres Nogen indlagt i en Aåndssvage­ anstalt, hvad enten det er en Voxen eller et Barn, bør der efter Indhentelse af Kommunelægens Er­ klæring og eventuelt mundtlig Forhandling med Denne skjønnes over, om Indlæggelse i en egentlig Aandssvageanstalt virkelig er nødvendig, eller om der mulig kan ydes forsvarlig Hjælp paa anden Maade, saasom ved Tilstaaelse af Hjælp i Hjemmet, ved Indlæggelse i Johannes Stiftelsen eller ved Anbringelse i privat Pleie.

Kjøbenhavns Magistrats 3die Afdeling i Februar 1897.

H. A. Jacobi.

Made with FlippingBook flipbook maker