Utdanning nr. 13 - 2016

Med entusiasmedelteDanosa sine insektfunnmedoss…

spesialpedagogikk 02 16

en tydeligere tverrfaglighetmedelementer fradramafaget i vårdidaktiskeplan.Meduttrykksmidler som stemmebruk, mimikk, kroppsspråkog stoffbaserte kostymer,ønsket vi å tøye og berike vårt dramatiske repertoar av detektivrollen (Sæbø2003:82). Jeg vil hevde at lekenhet er nøkkelen til å «tune» seg inn i barneperspektivet (Navarro Fica, 2015, s. 19), derfor ønsket jeg å skape en ramme som lotpersonalet komme i kontaktmedsitt indrebarnogbliettmeddenfiktiverollen. Meddettevillevikunne la lekensplattformvære rammene forDanosas språklige utvikling, utvidelse av hennes ord- forråd og læringen av grunnleggende begreper og over- begreper. På dennemåten ville ikke læringen være pre- stasjonsbelagt,men underlagt rollelekens dramaturgiske spenningsutvikling. Antropomorfismensdilemma Ved benyttelsen av dramatisk formspråk erfarte alle voksne en enklere tilnærming for å kunne styrkeDanosas intuitive evne til å trekke egne slutninger om de ulike «insektfunnene». Et tydelig tegn på at vi ble detVygotsky betegner som stillasetbarnet trengte forånå sinnærmeste utviklingssone (her iNordahl&Misund 2009, s. 32). Som eksempel på dette vil jeg trekke frem skrukketrollet. Ved hjelpav forstørrelsesglasset taltehun seg frem tilat skruk- ketrollethadde syvparbein, to ihvert ledd, toantennerog at skrukketrollenekrøller seg sammennårde ligger idvale i lufthulerunderdetøverste laget i jorden. «Hankrøller seg sammen når han blir redd» konkluderer «Younes» på 4,10 år.Vi finner ut at skrukketrollet er en nedbryter og hører til blant etmindretall av krepsdyr som kan leve på land (Hilmo&Langholm2012, s.26). « Denbæsjer jord sommei- temarken!» sier «Lars» på 5,8 år, «Men han har skikkelig hard kropp, ikke sommeitemarken!» svarer «Kathrine» på 5,3 år. «Ikke gjør det, han får vondt!» påpekerDanosa når noen tarpå skrukketrollet. Eksemplene viser at barna samhandletmens de sam- menlignet ulike nedbrytere og dermed viste til en begyn- nende forståelse for systematiseringogklassifiseringavde ulike insektene (Langholmmfl., 2011, s. 46).Videre fant vi utatskrukketrolleteret leddyrogatderesmorfologibestår avmykedeler innioghardedelerutenpå, ikke sompatte-

dyrenesomharethardtskjelettogmykerevevutenpå(Hov, 2012, s. 27). I trådmedKvammen& Synes (2012, s. 33) vil jeghevde atdeovennevntebarnafikkutviklet sinobserva- sjonsevne,fikk tilspisset fokusogdermedmettetnysgjerrig- heten. Jegvilogsåpåpeke,medstøtte fraEik (2008,s.210),at ved å følge lekensdramaturgi,dvs. være «insektdetektiver», fikkbåde voksneogbarnøktoppmerksomhetom skrukke- trolletogdermedvevd lekog læring tetteresammen. Danosas og Younes beskrivelse av skrukketrollet beveger segogsåmotenantropomorfismeav insektet,ved åbesjele leddyretoggidetegenskaper som fryktog smerte (Langholm 2012, s. 46).Under drøftingen i etterkant dis- kuterte viutfordringen ved antropomorfismen, som retter fokusetmotdetmenneskeligeogpsykologiskeaspektetog ikke det naturvitenskapelige (Foyn-Bruun og Østreborge 2008:109). Igjen vil jeg løfte frem et av dramafagets ele- menter for å gi rom for en antropomorfistisk tilnærming som ikke svekker det naturfaglige aspektet.Ved å benytte seg av en fiksjonskontrakt i forkantmed barnegruppen, opprettetvien inngangsport tilfiksjonensuendeligesfære. En fiksjonskontrakt er en kontrakt voksne og barn, eller barnogbarn, skaper i forkant ellerunderveis idramaleken foråmeddeleatnoeer «på lat»,ellerfiktivt (Herner,Horn& Reistad,2009,s.85). Jeg vil hevde at benyttelsen av fiksjonen gir rom for antropomorfismen. Insekter får følelser og egenskaper fordidet er «på liksom».Med støtte fraLangholm (2012, s. 46)mener jegdette er enmåteåbenytte segav enopplyst antropomorfisme som anerkjenner barneperspektivet, og gjenspeiler respekt og forståelse av barnets verbale fanta- sifulleuttrykksmiddel.Anerkjennelse avbarnetsutsagn er spesielt viktig forbarn somhar språk-og taleutfordringer, daderesmedvirkningogverbaleutsagnerbrobyggeren for deresvidere språkutvikling. «Deterviktigatbarnablir for- ståttog fårmuligheter tilåuttrykke seg» (KD,2011, s.35). Ved å legge til rette for et slikt insektdetektiv-pro- sjektarbeid kunne vi undersøke det som var fremmed og ukjent for både personalet og barnegruppen. Østrem (2008,s.37)kallerdetteå«se isammeretning»medet felles fokus.Gjennom å fokusere på det tredje gjennom et rela- sjonelt samarbeid utvikletDanosa seg under denne pro- sessen tildetkompetentebarnet somvisteveien forandre

04

skjulte talenter

Skogensmagi lokker frem

Artikkel

S P E S I A L P E D A G O G I K K Ø K E R ! Nå har vi 69.000 lesere! (TNS 2015)

12

Detpasseuvanlige

ÅRSABONNEMENTKR450,–

Spesialpedagogikk 0216

Spesialpedagogikk 0216

17

Atferdsvansker

kan forebygges

8

9

2015 årsabonnementkr450,– 0 5 spesial pedagogikk

2015 årsabonnementkr450,– 0 3 spesial pedagogikk

2015 årsabonnementkr450,– 0 6 spesial pedagogikk

2015 årsabonnementkr450,– 0 4 spesial pedagogikk

04 Forvaltningsregimetkring spesialundervisning–eingaranti forkvalitet? 20 Kulekrabatar leikar ibarnehagen 34 «Vil ikkeellerkan ikke?» 42 Arbeidsminneterbegrenset.Menhvorfor?

04 Overgangog skolestart forbarnmed spesialpedagogiskebehov

24 BarnogungemedADHD

04 Når taushet ikkeergull 12 «Jeg får ikke sove!» 22 «Kartleggingavkunnskap om sosialangst i skolen» 44 Normalitetogavvik– studentersbeskrivelseav seg selv

04 «Med rom foralle»Kvalitetssikringav spesialundervisning iLillehammerskolen 16 Tidlig innsats forbarnehagebarn i risiko 65 «Hun forstårathunmådele seg i to»

–medisineringog tiltak 46 Autismespekterforstyrrelserogpsykiske tilleggsvansker

Tegn abonnement nå! Kr 150,– for medlem/studentmedlem av Utdanningsforbundet for årsabonnement. Kr 450,– for ordinært abonnement. Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt og inneholder fag- artikler, forskningsartikler, kronikker, debattstoff og bokmeldinger. Bladet kommer ut med 6 nummer i året. La ikke sjansen gå fra deg til å holde deg orientert om hva som skjer på de e feltet!

SPESIALPEDAGOGIKKS NETTSIDER: • du kan bestille enkeltblader • du kan abonnere på bladet • på nettsiden ligger kortfattet omtale av alle artikler fra 1999 • finn bestemte temaer og forfattere ved å bruke søkerfunksjonen • du kan få opplysninger om hvordan vi ønsker at artiklene skal utformes • du kan finne stillingsannonser

Du kan bruke epost: redaksjonen@spesialpedagogikk.no

www.spesialpedagogikk.no

Made with