NyeDanskeBrandforsikringsSelskab_1864-1914

INDHOLDSFORTEGNELSE.

Side. B randfo rsik ring sfo rho ld i Danmark for 50 Aar sid e n .................... 2 Nye danske B randforsikrings-Selskabs S tif te r ................................. 12 O prettelsen af Nye danske B rand fo rsik ring s-S elsk ab .................... 16 De første A a r................................................................... 30 P erioden 1864-1886 ....................................................................................... 53 D irektørskiftet i 1886 ................................................................................... 63 A ktieudvidelsen af 1887............................................................................... 68 Udvidelser af den indenlandske V irk som h ed .................................... 72 Den udenland ske V irk som h ed ................................................................. 86 A ktieudvidelsen af 1911 ............................................................................. 98

Made with