האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2017-2018

.

Š† ƒ‡ƒ ‹ƒ•‡— ‚Ž•„ ‡~—ƒŽ ƒ”•Œ ‡—Ž~Šƒ ˜–€ƒŒ‚ ‚‡‡ƒŠ‰ƒ~Š

ƒ”•Œ ‡—Ž~ƒ ‹‡‡Š~‡”ƒ ‹‡ƒ ‡‡ Š –ƒ‡”Š ˜ƒ–‡—‰ ‹ƒŠ—˜ ~ŠŠ ˜‡Ž ‡Œ‚ ˜‡Œƒ•‡—‚ƒ ˜‡–†~‡–€‚ ‚~ƒ’–‚ ‚Ž•„‚ ‹ƒ…˜ ‹‡…ŒƒŒ infocenter@reuth.org.il www.eshelnet.org.il †Ž–†Ž‡~‚ –˜~

‚–‡€‚‚ƒ ‡ƒŠ‰ƒ~‚ ˜ƒ—– ˜ƒ”Œ~ ƒ‡ ~—ƒŽ ‹‡–„ ‹‡ƒŠ ˜ƒ—• ˜—€‚Š 87 œŒ ‚~– ‹‡Ž’‚ –—Œ

†– ‡Šƒ…Š Š ƒ…Š ‚‡Ž…ƒ†‡ ˜‡Šƒ’ ‚—’ƒ…Š ‹‡~”ƒ‡‚

˜ƒ‡‚Š ‹‡Šƒ‰‡ ‹‚‡–…~Š –”• Œ„ ƒ~ ‹‡Šƒ’‡† ˆŠ‚Œ ‚—’ƒ…Š Š ƒ…Š ‹‡ƒŽ‚ †– ‡Šƒ… ƒŽ Š‰Š ‹‡”‡ŠŒŒ ƒŽ~ ˜ƒŽƒ—…ƒ†‡ ˜ƒ–… Š ƒ…Š ˜ƒ‡Ž…ƒ†‡ ˜‡Šƒ’ ‹‡…†ƒŒ ‡…ƒ†‡ ‡~ƒ’– ‡ƒ‡‰ƒ ‹‡–‡…Œ ˜ƒƒ—‚Š ˜ŽŒ Š ˜ƒŽƒ— ˜ƒ–… ‚‡Šƒ’‚ ‡~Ž˜ ˜~ •ƒŠ Œ …ƒ†‡Š ‚–…•‡Ž’‚ ‘ƒ˜‡— †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ‚Œ„‡ Š ƒ…Š ‹‡ƒŽ‚ †– ‡Šƒ…Š Š•‚Š ˜ŽŒ Š ‡Šƒ…˜~ ˜…†Œ‚ ˜‡ƒ…‡‡ ‚‡Šƒ’ –ƒ”‡Š ‡‰ Œ …ƒ†‡Š ˜ƒŽ‰ƒ —ƒ‡…‹ ‚Šƒ’ ‡~ƒ’– ’ƒ† ~ŠŒŠ —‡ ‹‚‡–…~Šƒ ‹‡Šƒ’‡†‚ ˆŠ‚Œ ‚—’ƒ…Š ˜~”Š ‹‡”ƒ– –—~ †–‚ ‹‡˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒ‡ƒ‰„ ~—ƒŽ www.cancer.org.il †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ –˜~ ‡’ƒŒ‚ 65797 ‡~ Š˜ 95 ‡ƒŠ‚ ‚ƒ‚‡ œ…–…ƒ†‡Š ‚–…•‡Ž’‚ ‹‡†–’Š †– ‡Šƒ…Š . •’ Š†

†– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚

20

Made with FlippingBook - Online magazine maker