Momen-Constitutional Movement 20150416

"دشمن داخلی"

جنبش مشروطه و بهائیان ایران: آفرینش یک

موژان مومن برگردان: عرفان ثابتی

چکیده

عمده را مطرح

یه سه نظر ‌

پردازد و

ایران، می ، 6091 - 1191

این مقاله به نقش بهائیان در انقلاب مشروط ه ‌

ی

ی

کند. نخست اینکه هرگاه سلطنت ‌ طلب ان و روحانیون مشروطه ستیز، مشروطه ‎ خواه ان را به متهم بودن " بابی"

می

در واقع اشاره ‌ ی آنها به جامع ه ‌ بهائی ی بود پیچیده ‌ ای با جنبش مشروطه داشتند : گاهی از آن حمایت می کردند و گاهی ا ز سیاست دوری می گزیدند اما به هر حال، ا کثر نویسندگان ، تأثیر بهائیان بر اصلاح ‌ ِطلب ان و انقلاب مشروطه را دست کم گرفت ه ‌ سوم . اند اینکه به ‌ نزدیکی آرای ایران شد. مجموع این تحولات به آفرینش یک "دشمن داخلی" انجامید. به بعضی از پیامدهای این امر برای بهائیان و ایران خواهیم پرداخت. و نه بابیان ازلی. اینکه بهائیان رابط ه ‌ بهائیان و مشروطه ‎ خواه ان در باب اصلاحات اجتماعی، دشمنی ازلی ‌ و روحانیون با بهائیان منجر به حذف از قانون اصلاح ‌ هانطلب ‌ حاصل از انقلاب مشروطه و حذف عملی آنان از جامع ه ‌

ی

دوم

می کردند

رغم

ها

ی

ی

آنها

ایران منتشر شده است. 1 اما ا ین مطالعات ، در کل،

انقلاب مشروط ه ‌

در سال ‌ ها ی اخیر، چند کتاب دربار ه ‌

ی

ی

بهائی را نادیده گرفت ه ‌ اند . ژانت آفاری به نقش دو بهائی، شیخ الرئیس ( ) و 8481 حدود - 8191

نقش جامع ه ‌

ی

طائره خانم ( 1911 - مشروطه ‎ خواهی و مدرنیزاسیونِ ایران اشاره کرده است. 2 مَنگُل بیات هرچند توجه خاصی به نقش مهم بابیان ازلی در انقلاب مشروطه دارد ، غیر از اشاره به نقش شیخ الرئیس از بهائیان سخن نمی ‌ گوید. 3 ا کثر نویسندگان، از جمله بیات و مارتین، فقط می ‌ گویند که بهائیان در انقلاب مشروطه نقشی "منفعل" یا "غیرسیاسی" داشتند. 4 برخی از این هم فراتر رفته و این ایده را مطرح کرد ه ‌ که بهائیان حامی محمدعلی شاه و مشروطه ‌ بودند. 5 نویسندگان سا کن ایران از بهائیان سخن جعلی پرداخت ه ‌ . اند 6 "بابی ‌ ها " که بودند؟ در دوران انقلاب مشروطه، مخالفان مشروطه ‎ خواهان آنان را "بابی" می ‌ خواندند. در اواخر قرن نوزدهم، بابی ‌ 2781 حدود )، در گفتمان این دوره دربار ه ‌ ه نگفت ‌ یا، اند شاید به خاطر حفظ شغل و مقام خود، به بازگویی نظریه ‌ ه ی توطئ ها ‌ اثبات ی نشده و ارائه ‌ اسناد

ی

ستیز

اند

ی

ها

ثبات اجتماعی به شمار می ‌ رفتند، و نسبت به آنها ترس و سوءظنی در جامعه پیدا شده بود .

ملحد و برهم ه زنند

ی

‌ ها " همسان پنداشته شوند تا

برای شاه و سلطنت ‌ طلبان بسیار مناسب بود که در اذهان عمومی اصلاح ‌ "بابی با ان طلب

Made with