​ناسخ التواریخ​

‌ و ‌ پلیدی ‌ تنها ‌ نه ‌ حال ‌ شد

می ‌ سرکوب ‌ بیشتر ‌ ه ‌

چ ‌ هر ‌ شدّت ‌ با ‌ مجتهدان ‌ و ‌ آخوندها ‌ ط

‌ّ توس ‌ و ‌ شد

می ‌ تلقّی ‌ زشتی ‌ و ‌ پلیدی ‌ بزرگترین ‌

‌ بخاطر ‌ که ‌ آخوندها

، درجه ‌

١٨٠ ‌

‌ واژگونی ‌ یک ‌ در ‌ بنابراین ‌‌. شود

هم ‌ افتخار ‌ و ‌ فضیلت ‌ تبدیل ‌ می ‌

‌ بلکه ‌ شود به ‌

‌ قلمداد ‌ زشتی نمی ‌

‌ خود ‌ حال ‌ کردند ‌ کشتار ‌ و ‌ غارت ‌ جهت ‌ همین ‌ به ‌ را ‌ بهائی ‌ هزاران ‌ و ‌ ند

می ‌ القتل شمرد

واجب ‌ را ‌ بهائیان ‌ قاجار ‌ براندازی ‌ به ‌ اتّهام ‌

‌ شاهی ‌ سلطنت ‌ مخالف ‌ و ‌ بارز

م ‌ که ‌ شود

می ‌ بدان ‌ افتخارشان ‌ و ‌ یابند ‌

سلطنتی ‌ و ‌ شاهی ‌ نظام ‌ با ‌ کم ‌ ستیز ‌ می ‌

کم ‌ و ‌ قاجار ‌ شاهان ‌ با ‌

‌ دروغ ‌ و ‌ داستان ‌ باید ‌ بلکه ‌ نمود ‌ متّهم ‌ و ‌ قلمداد ‌ جرم ‌ این ‌ به ‌ بیستم ‌ قرن ‌ در ‌ توان

نمی ‌ را ‌ بهائیان ‌ دیگر ‌ که ‌ آشکارست ‌

می ‌ باش ند! ‌‌

پرداخت. ‌ آنها ‌ مورد ‌ در ‌ نوینی ‌‌ ‌‌ بتدریج ‌ بیستم ‌ قرن ‌ در ،‌ ‌ و

‌ گری

گفتار ‌ نیز ‌ و ‌ مذهبی ‌ گفتار ‌ یعنی ‌ اوّلیّه ‌ گفتار ‌ اباحه ‌

دو ‌ اگرچه ‌

١٩٣٠ ‌‌ ،

‌ دهۀ ‌ آغاز ‌ با ‌ بویژه

‌ سوّم ‌ گفتمان ‌ این ‌‌. گردید ‌ بهائیان ‌ دگرپردازی ‌ محور ‌ سوّم ‌ ظهور ‌ نو ‌ از ‌ نوینی ‌ً کاملا ‌ تصویر ‌ ناگاه ‌ به ‌‌. بود ‌ استعماری ‌ سیاستهای ‌ تۀ ‌ اکنون ‌‌. نداشت ‌ سابقه ‌ نوزدهم ‌ قرن ‌ در ‌ بهائی ‌ّ ضد ‌ های بحث ‌

گفت ‌ آن ‌ بجای ‌ و ‌ د ا ‌ ر ‌

ش ‌ کمتر ‌ دو ‌ هر ‌ اهمّیّت ‌ امّا ‌ یافت

‌ ادامه

ساخ ‌ و ‌ خائن ‌ بیگانۀ ‌ ا

تع ی ‌ خارجی ‌ جاسوس ‌ بعنوان ‌ بهائیان ‌ ریف

گفتار ‌ از ‌ هیچیک ‌ در ‌ و ‌ً مطلقا ‌ که

ش ‌ پرداخته ‌ بهائیان تصویری ‌ د ‌

‌ بودن ‌ جاسوس ‌ را ‌ ی

دگر ‌ این ‌ محور ‌ و ‌ داده ‌ قرار ‌ تأکید ‌ مورد ‌ کمتر ‌ را ‌ اجتماعی پرداز

اخلاقی ‌ حتّی ‌ و ‌ مذهبی ‌ جنبۀ ‌ دگرپردازی -

‌ و ‌ مخترعه

‌ آئینی ‌ را ‌ بهائی ‌ آئین ‌ آخوندها ‌ همۀ ‌ و "

الصّفا ‌ روضة ‌ و ‌ التّواریخ ‌ ناسخ ‌ نوزدهم ‌ قرن ‌ در ‌ اگر ‌ ‌ . داند ء ‌

می ‌ بهائیان ‌ موضوعه "‌

‌ آئینی ‌ تنها ‌ نه ‌ بهائیان ‌ که ‌ معنی ‌ این ‌ به ‌ گیرد

می ‌ بخود ‌ نوینی ‌ معنای ‌ واژه ‌ این ‌ حال ‌ دیدند ‌

می ‌ ساختگی ‌ آئینی ‌ یعنی ‌

است. ‌ خارجی ‌ سیاستهای ‌ ساختۀ ‌ آئین ‌ ین ‌

ا ‌ بلکه ‌ دارند ‌ ساختگی

‌‌‌ ‌ دهۀ ‌ از ‌ بویژه ‌ و ‌ بیستم ‌ قرن ‌ در ‌ ایران ‌ آخوندهای ‌ آنکه ‌ علّت ‌ که ‌ بود ‌ این ‌ کردند ‌ مطرح ‌ خارجی ‌ّ ضد ‌ و ‌ استعماری ‌ّ ضد ‌ گفتمانی

‌ بعنوان ‌ را ‌ بهائیان ‌ پردازی

نوزدهم ‌ قرن ‌ عکس ‌ به ،‌ دگر ‌

١٩٣٠ ‌

‌ نخست ‌‌. ‌ بسیاری

آم ‌ بوجود ‌ ایران ‌ در ‌ نوینی ‌ شرایط بود د ‌ ه

‌ زمان ‌ این ‌ در

‌ جانبۀ ‌ همه ‌ تأکید ‌ بخاطر ‌ آنکه ‌ دوم ‌‌. گرفتند ‌ کناره ‌ آن ‌ از ‌ً اکثرا ‌ نیز

‌ میان ‌ در ‌ مشروطیّت ‌ طرفداران ‌ حتّی ‌ آنکه روحانیان ‌

‌ بسیاری ‌ حتّی ‌ و ‌ ایران ‌ روشنفکران ‌ به ‌ روشنفکران ‌ احترام ‌ اینکه ‌ سوّم

‌ برخی ‌ برای

‌ است ‌ بهائی

آرمان ‌ دمکراسی ‌ و ‌ برابری ‌ و ‌ آزادی ‌ آرمان ‌ اینکه ‌ بر ی ‌

از ‌ روحانیان ‌

هما ‌ تمدّن ‌ و ‌ تجدّد نند ‌ دش ‌.‌

‌ مفهوم

‌ مثبت ‌ ای ‌ بگونه با ‌

‌ بهائی ‌ آئین ‌ ار

ب ‌ اوّل ‌ برای ‌ مردم ‌ تودۀ ‌ از ی ‌ کاهش ‌ً شدیدا ‌ آخوندها

‌ میانۀ ‌ هم ‌ رضاشاه ‌ دولت ‌ آنکه ‌ بالاخره ‌ و ‌ دیدند ‌ ناهماهنگ ‌ مذهبی

ارتجاع ‌ با ‌ را ‌ ترقّی ‌ و ‌ تجدّد ‌ و ‌ افت ‌

١٩٣٠ ‌ ‌ خود ‌ قدرت ‌ و ‌ نفوذ ‌ طرفی ‌ از ‌ شیعه ‌ روحانیّت

‌ دهۀ ‌ آغاز ‌ با ‌ جه

نتی ‌ در ‌ و ‌ نداشت ‌ جامعه ‌ در ‌ آنان ‌ قدرت ‌ و ‌ آخوندها ‌ با ‌ خوبی

بود. ‌ رشد ‌ به ‌ رو ‌ روشنفکران ‌ و ‌ مردم ‌ میان ‌ در ‌ بهائی ‌ آئین ‌ به ‌ جذب ‌ و ‌ توجّه ‌ دیگر ‌ طرف ‌ از ‌ و ‌ دید ‌

می ‌ تنزّل ‌ حال ‌ در ‌ را ‌

‌‌‌ این ‌ در ‌

دوا ‌ که ‌ شدند ‌ متوجّه ‌ آخوندها ‌ که ‌ است ‌ زمان م ‌ ‌ و ‌ ارتجاعی ‌ سیاستهای ‌ از ‌ را ‌ مردم ‌ و ‌ جوانان ‌ میان ‌ در ‌ نوظهور ‌ ناسیونالیزم ‌ از ‌ استفاده ‌ با ‌ بالعکس ‌ و ‌ گردانند ‌ منحرف ‌ جامعه ‌ ادارۀ ‌ در ‌ خود ‌ وسطائی ‌ قرون قلمد ‌ خارجی ‌ استعمار ‌ با ‌ مبارزه ‌ نمایندۀ ‌ را ‌ خود ‌ ایرانی ‌ روشنفکران ‌ّ مترق ‌ نیروئی ‌ ترتیب ‌ بدین ‌ و ‌ نمایند ‌ اد ‌ شمار ‌ به ‌ مبارز ‌ و ‌ ی آی ک ‌ ‌ . ند موفق ‌ این ‌ لید ‌ یادداشتهای ‌ مثال ‌ بعنوان ‌ که ‌ است ‌ زمان ‌ این ‌ در ‌ ‌ . بود ‌ خارجی ‌ جاسوس ‌ بعنوان ‌ بهائیان ‌ نوین ‌ تعریف ‌ یّت ‌ جعلی کینیاز ‌ می ‌ پرداخته ‌ ایران ‌ در ‌ دالغورکی ‌ بهاء ‌ و ‌ باب ‌ آن ‌ طبق ‌ بر ‌ که ‌ شود ‌ ‌ همۀ ‌ و ‌ شده ‌ فریفته ‌ ایران ‌ در ‌ روس ‌ سفیر ‌ توسّط ‌ الله نوشته ‌ ‌ و ‌ روسها ‌ توسّط ‌ حقیقت ‌ در ‌ ایشان ‌ های ‌ و ‌ قاجار ‌ رژیم ‌ برانداختن ‌ نه ‌ بهائیان ‌ هدف ‌ و ‌ است ‌ شده ‌ نوشته ‌ روس ‌ سفیر ‌ بویژه استعمار ‌ پیروزی ‌ و ‌ ایران ‌ براندازی ‌ بلکه ‌ سلطنتی ‌ نظام ‌ ‌ روسیه می ‌ ایران ‌ بر ‌ ‌ بطور ‌ آنچنان ‌ نوین ‌ دگرپردازی ‌ این ‌ ‌ . باشد دسته ‌ کاشان ‌ نظیر ‌ افرادی ‌ جمله ‌ از ‌ شیعه ‌ روحانیّت ‌ تمامی ‌ توسّط ‌ جمعی ی طالقان ‌، خمینی ‌، ،ی ‌ بر وجر ‌ و ‌ دی دیگران ‌ ‌ تکرار ‌ و ‌ تلقین که ‌ گردید ‌ بهائی ‌ و ‌ بهائی ‌ آئین ‌ از ‌ ایران ‌ مردم ‌ خیالی ‌ تصویر ‌ بزودی روش ‌ اکنون ‌ امّا ‌‌. گردید ‌ دگرگون ‌ ان ‌ نفکران مذهبی ‌ غیر ‌ ‌ حتّی ‌ دانسته ‌ پلید ‌ و ‌ منفور ‌ را ‌ بهائیان ‌ نیز ‌ مارکسیستها ‌ برعکس و ،‌ ر ‌ آخوندها ‌ یعنی ‌ بهائیان ‌ دشمن ‌ بیشتر ‌ چه ‌ هر ‌ ا ‌ نیروئی ‌ و ‌ مثبت کردند. ‌ تصور ‌ مترقّی ‌ و ‌ مبارز 1 ‌ ‌ نتیج بهائی ‌ که ‌ همانگونه ‌ که ‌ شد ‌ آن ‌ سیاسی ‌ بازی ‌ این ‌ ۀ و ‌ سیاسی ‌ گروهی ‌ بعنوان ‌ً اساسا ‌ ان ‌ ‌ استعماری شدند ‌ تصویر ‌ ‌ دهۀ ‌ در ‌ بویژه ‌ نیز ‌ روحانیّت ١٩6٠ ‌‌ و ١٩٧٠ ‌ ‌ بعنوان نیرویی ‌ ‌ و سیاسی ‌ استعماری ‌ّ ضد تعریف ‌ ‌ گردیده اندیشه ‌ مثابۀ ‌ به ‌ و ‌ و ‌ آزادی ‌ خواهان ‌ و ‌ مترقّی ‌ ای ‌ ‌ آخرین ‌ البتّه ‌ و ‌‌. شدند ‌ تصوّر ‌ کارگران ‌ و ‌ زنان ‌ حقوق ‌ و ‌ دمکراسی ‌ و ‌ برابری ‌ دهۀ ‌ در ‌ بویژه ‌ که ‌ بود ‌ این ‌ بهائیان ‌ نوین ‌ دگرپردازی ‌ این ‌ حلقۀ ١٩6٠ ‌ ‌ و ١٩٧٠ ‌ ‌ و ‌ پهلوی ‌ سلطنت ‌ هواداران ‌ بعنوان ‌ بهائیان عهده ‌ و ‌ شاهنشاهی ‌ نظام ‌ حامیان ‌ دولت ‌ کلیدی ‌ پستهای ‌ دار ‌‌ ‌. گردیدند ‌ قلمداد ‌ شاه ‌‌ ‌ 2. ‌ ناسخ تاریخ ‌ و ‌ التّواریخ ‌ آن ‌ نویسی ‌ ‌ کتاب ‌ دو ‌ این ‌ کلی ‌ لغزشهای ‌ به ‌ باید ‌ نخست ‌ قاجار ‌ تاریخ ‌ زمینۀ ‌ در بشود ‌ ای ‌ اشاره صرف ‌ ‌ . ‌ نوآوری ‌ مورد ‌ در ‌ بحث ‌ از ‌ نظر مذهبی ‌ و ‌ التّواریخ ‌ ناسخ ‌، ‌ الصّفاء ‌ روضة نمی ‌ هرگز ‌ را ‌ بی ‌ تاریخی ‌ کتاب ‌ دو ‌ عنوان ‌ به ‌ توان ‌ ‌ علمی ‌ و ‌ طرف تصور ‌ ‌ هر ‌‌. نمود تبا ‌ و ‌ نادانیها ‌ و ‌ ستمها ‌ توجیه ‌ و ‌ قاجار ‌ استبداد ‌ ستایش ‌ و ‌ مدح ‌ بمنظور ‌ و ‌ دربار ‌ دستور ‌ به ‌ کتاب ‌ دو ه ‌ قاجار ‌ پادشاهان ‌ کاریهای حواس ‌ که ‌ آنست ‌ نیازمند ‌ آنها ‌ قدرت ‌

2

Made with