Relekta Pur7 Pro byggskum - Tettemiddel

PRO BYGGSKUM 750 ml

Side 15 av 15

R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R20 Farlig ved innånding.

R40 Mulig fare for kreft R22 Farlig ved svelging. R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H400 Meget giftig for liv i vann. H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H362 Kan skade barn som ammes. H315 Irriterer huden. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H302 Farlig ved svelging. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. EAL-kode: kode fra EUs felles klassifiseringssystem for avfall (EWC = European Waste Code) PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt VOC: Flyktige organiske forbindelser (Volatile Organic Compounds) ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail ICAO: The International Civil Aviation Organisation IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code IATA: The International Air Transport Association H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H220 Ekstremt brannfarlig gass. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Brukte forkortelser og akronymer

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen

Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: 23.09.2014

Versjon: 8. Endrede punkter: 1-16. Tidligere utgitt i annet format.

Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008.

Versjon

8

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad

Relekta AS

Utarbeidet av

Teknologisk Institutt as v/ Bente Frogner

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 04.02.2015

Made with FlippingBook flipbook maker