باب و تجدد

ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﻞ ﺳﺒﯿﻞ وﺻﻮل از ﺑﺮای آن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ واﻻّ اﻣﺮوز ھﻢ ﭼﺎﭘﺎر ھﺴﺖ در ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﮑﻢ. وﻟﯽ ﭼﮫ ﺛﻤﺮ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ را ﺳﺒﯿﻠﯽ ﺑﺮ اون }آن{ ﻧﯿﺴﺖ. ) ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎب 16 از واﺣﺪ ﭼﮭﺎرم( .

Made with