Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  48 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 48 / 54 Previous Page
Page Background

מתמטיקה 108-708

308 מאת שחר יהל כולל קישורים

לפתרונות מלאים בסרטוני וידיאו

חוברות תרגול לפי

נושא לשאלון 20853

חוברות תרגול לפי

נושא לשאלון 10853

שאלונים 108 - 708 בני גורן

כולל קישורים לפתרונות מלאים

בסרטוני וידיאו

תנ"ך, שאלונים 131, 5021

אזרחות

אזרחות

אזרחות אקסטרני

אזרחות -

בחינות מתכונת

פלורהויניצקי

פלורהויניצקי

ספר תרגול לקראתבגרותבתנ"ך

סרטוני וידיאו

*

שלתשובותמלאותלשלושהמבחנים.

לרכישהבנפרד

מבחניםותשובותמלאות, תקצירי פרקים, טיפים, אנסינים

בגרות בתנ"ך

שאלונים:

אינטרני 6021, אקסטרני 631

ספר תרגול לקראת

הספרכוללקישורי

*

ספרתרגוללקראת

בגרות בתנ"ך

שאלון

136/1206

ספר התרגול לקראת בחינת בגרות בתנ"ך מותאם לתוכנית הלימודים החדשה והמעודכנת

שפורסמהלקראתתשע"ג. ספר התרגול מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתייםוהאקסטרניים,

הניגשיםלבחינתהבגרותבתנ"ךבהיקףשל2 יח"ל, שאלון 6021, אקסטרניים631.

ספרהתרגולכולל:

הנחיותוטיפיםלקראתבחינתהבגרותבתנ"ךהנוגעיםלשלביםהשוניםשלהלמידהועד פתרון הבחינה.

תקציר הנושאיםהמרכזייםבתוכניתהלימודים: היסטוריוגרפיהונבואה, תגובותלחורבן ושיבת-ציון, וכן כל

פרקי ספר בראשית.

טיפיםלפתרון קטעשלאנלמד/אנסין ותרגולאנסינים.

ששהמבחניםמלאיםעלפי המתכונתוהמבנהשלמבחן הבגרותבתנ"ך2 יח"ל.

תשובותמלאותלכלהמבחנים.

רשימתהפרקים/ הקטעיםשהופיעו במבחניםלפי מראהמקום.

נוסףעלכך, לשאלותשלשלושהמבחניםנלוויתהמחשהגרפית

בסרטוני וידאו

הכולליםהסברמפורטומקיףשלתהליךפתרון השאלה.

עלהמחברת:

, בעלתתאריםאקדמייםבמקרא, בספרותובפילוסופיה, בעלתניסיון רבשניםבהוראהבמסגרות

פלורהויניצקי

לימודשונותובכתיבתספרי לימודהן בספרותוהן בתנ"ך. כתבהאתהספרים"תנ"ךלקראתבגרות"; "לקראת

בגרותבתנ"ך"; "תנ"ך לחטיבה עליונה" – בהתאם לתכניתהלימודים החדשה והמעודכנת; "ספרותלקראת

בגרות" וספרי מיקוד בספרותובתנ"ךבהוצאת"רכספרויקטיםחינוכייםבע"מ".

טלפון: 0000552-370

www.mikudim.co.il

הלינק הישיר שלך למיקודים

תשובותמלאותבסרטוני וידיאו לשאלותנבחרותבספרי המיקוד.

, סירקו אתהקודבסמארטפון

QR

לצדכלשאלהבעלתתשובהמלאהבוידיאו ישנו קוד

או בטאבלטוצפו בתשובה.

המתאים לספר

לצפייה בסרטונים ישלרכושאת כרטיס הגישה ל-

בכניסה הראשונה (כדי

www.mikudim.co.il

המבוקש ולהפעילו באתר מיקודים

לראותדוגמאשלתשובהבוידיאו היכנסו לאתרהמיקודים).

תנ"ך - חוברת תרגול

שאלונים 631, 6021

ספרי תרגול והכנה

לקראת בגרות חורף תשע"ה

הכנה ותרגול לבגרות

מיקוד

ד

*

הנחות מיוחדות

ברכישות מרוכזות

הספרים מותאמים בתכניהם לתוכנית ההלימה שפרסם

משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ד ולחורף תשע"ה

חדש

* לא כל הספרים המופיעים בפרסום זה הם ספרים אינטרנטיים

לרכישה גם במהדורה אינטרנטית*

סרטוני וידיאו

*

שלתשובותמלאותלשאלותנבחרות.

לרכישהבנפרד

הכנה ותרגול לבגרות קיץ תשע"ד

שאלון א

שאלונים:

אינטרני 701110, אקסטרני 012

הספרכוללקישורי

מאיהדלל

#

ד"רדולי לוי

מיקודקיץתשע"ד

לשון - שאלון א

שאלון

210/011107

ספר הכנה לבחינתהבגרותבלשון - שאלון א, מותאם לתוכניתההלימה שפרסם משרד החינוך

לקראתמבחן בגרותמועדקיץתשע"ד.

הספרמיועדלתלמידי בתי הספרהממלכתיים, ממלכתיים-דתייםואקסטרניים, הניגשיםלבחינת

הבגרותבעברית: הבנה, הבעהולשון —שאלון א, שאלון 701110/012.

הספרכולל:

מבחניםחדשים

שאלותחדשותועדכניות

טיפיםלפתירתהשאלות

הסבריםברוריםלכלהנושאיםהנדרשיםבבחינתהבגרותבצירוףטיפיםשיקלו עלהבנתהחומר

מבחניםבמבנהשאלון בחינתהבגרותהמזמניםשאלותמסדרחשיבהגבוה, שאלותבשלושתממדי ההבנה:

איתור מידע, פרשנותוהיסק, הערכהוביקורת, שאלותעלהיצגיםגרפיים

תשובותמלאותלכלהשאלותלרבותשאלותהערכהוביקורת

נוסףעלכך, לשאלותנבחרותנלוויתהמחשהגרפיתבסרטוני וידאו

הכולליםהסברמפורטומקיףשלתהליךפתרון השאלה.

עלהמחברת:

, דוקטורללשון עבריתמאוניברסיטתבר-אילן, מרצהבקורסים: "אוריינותאקדמית", "לשון ותקשורת",

ד"רדולי לוי

"לשון-משפט-חברה" ו"רטוריקה" באוניברסיטההפתוחהובמכללתלוינסקי. מורהבעלתניסיון רבשניםבהכנה

לבחינותהבגרותבלשון ובהבעהבבתי ספראינטרנייםואקסטרניים.

, בוגרתתוארראשון בהצטיינותבלשון עבריתמאוניברסיטתבר-אילן. רכזתלשון ומורהללשון בעלת

מאיהדלל

ניסיון רבבהגשתתלמידיםבכלרמותהלימודלבחינותהבגרותבלשון.

ים—שלבב", "לשון ומלואהא", "חוט"ביםלשון

ּ

ִ

ל

ּ

ִ

מ

ַ

רל

ֶ

ב

ֵ

ע

ֵ

ים—שלבא", "מ

ּ

ִ

ל

ּ

ִ

מ

ַ

רל

ֶ

ב

ֵ

ע

ֵ

מחברותספרי לימודבלשון: "מ

- כתהט", "חוט"ביםלשון - כתהח", "מיקודבלשון —שאלון ב" ו"מיקודבלשון —שאלון במותאם" בהוצאת"רכס

פרויקטיםחינוכיים".

טלפון: 0000552-370

www.mikudim.co.il

הלינק הישיר שלך למיקודים

לשון - שאלון א

מיקוד קיץתשע"ד

מאיהדלל

#

ד"רדולי לוי

לשון

תשובותמלאותבסרטוני וידיאו לשאלותנבחרותבספרי המיקוד.

, סירקו אתהקודבסמארטפון

QR

לצדכלשאלהבעלתתשובהמלאהבוידיאו ישנו קוד

או בטאבלטוצפו בתשובה.

המתאיםלספר

לצפייהבסרטוניםישלרכושאתכרטיסהגישהל-

בכניסה הראשונה (כדי

www.mikudim.co.il

המבוקשולהפעילו באתר מיקודים

לראותדוגמאשלתשובהבוידיאו היכנסו לאתרהמיקודים).

*

מיקודקיץתשע"ד

לשון - שאלון ב

שאלון 801110

לתלמידיםאינטרניים

שאלון 112

לתלמידיםאקסטרניים

עידו אליהו

#

יפיתדרור

הכנה ותרגול לבגרות

קיץ תשע"ד

*הספרמותאםבתכניו לתוכניתההלימהשפרסםמשרדהחינוך

לקראתמועדקיץתשע"ד

מיקוד

י

*

לשון - שאלון ב

ספרזההואספרהכנהלקראתהבגרותבעברית, שאלון ב, מותאםלמיקודהחומר

שפרסםמשרדהחינוךלקראתמועדקיץתשע"ד. הספרמיועדלתלמידי בתי הספר

הממלכתיים, ממלכתיים- דתייםואקסטרניים, הניגשיםלבחינתהבגרותבעברית:

הבנה, הבעהולשון שאלון ב, 801110/112.

הספרמכילשני חלקים:

חלקא: טיפיםתיאורטייםלהתמודדותעםפרקי הבחינה.

חלק ב: מבחנים במתכונת בחינת הבגרות, בהתאמה מלאה למיקוד ובהתאם לדרכי

התשאולהאחרונות, המופיעותבבחינתהבגרות.

לכלמבחן מצורףתשובון לכלשאלותהבחינה.

תרגולמתוךהספר יכין אתכםהיטבלקראתבחינתהבגרות, ויסייעלכםלהצליחבה.

עלהמחברים:

בוגרתתוארראשון בלשון עברית. בעלתניסיון רבבהגשתתלמידיםברמותשונות

יפיתדרור:

לבחינותהבגרותבעברית.

בעל תואר שני בלשון עברית. מגיש תלמידים בבתי ספר אינטרניים ואקסטרניים

עידו לוי:

לבחינותהבגרותבעברית.

חיוג חינם: 06-03-06-008-1

טלפון: 0000552-370

www.reches.co.il

רכסבאינטרנט:

www.mikudim.co.il

הלינק הישיר שלך למיקודים

עידו אליהו

#

יפיתדרור

לשון - שאלון ב

מיקוד קיץתשע"ד

הכנה ותרגול לבגרות קיץ תשע"ד

מאיהדלל

#

ד"רדולי לוי

מיקודקיץתשע"ד

לשון - שאלון ב

שאלון

211/011108

לשון - שאלון ב

מיקוד קיץתשע"ד

מאיהדלל

#

ד"רדולי לוי

סרטוני וידיאו

*

שלתשובותמלאותלשאלותנבחרות.

לרכישהבנפרד

הכנה ותרגול לבגרות קיץ תשע"ד

שאלון ב

שאלונים:

אינטרני 801110, אקסטרני 112

הספרכוללקישורי

לשון

*

טלפון: 0000552-370

www.mikudim.co.il

הלינק הישיר שלך למיקודים

תשובותמלאותבסרטוני וידיאו לשאלותנבחרותבספרי המיקוד.

, סירקו אתהקודבסמארטפון

QR

לצדכלשאלהבעלתתשובהמלאהבוידיאו ישנו קוד

או בטאבלטוצפו בתשובה.

המתאיםלספר

לצפייהבסרטוניםישלרכושאתכרטיסהגישהל-

בכניסה הראשונה (כדי

www.mikudim.co.il

המבוקשולהפעילו באתר מיקודים

לראותדוגמאשלתשובהבוידיאו היכנסו לאתרהמיקודים).

ספר הכנה לבחינתהבגרותבשון - אלן ב, מותאםלתוכניתההלימה שפרסם משרד החינוך

לקראתמבחן בגרותמועדקיץתשע"ד.

הספרמיועדלתלמידי בתי הספרהממלכתיים, ממלכתיים-דתייםואקסטרניים, הניגשיםלבחינת

הבגרותבעברית: הבנה, הבעהולשון —שאלון ב, שאלון 801110/112.

הספרכולל:

מבחניםחדשים

שאלותחדשותועדכניות

טיפיםלהתמודדותעםשאלות

הסבריםברוריםלכלהנושאיםהנדרשיםבבחינתהבגרותבצירוףטיפיםשיקלו עלהבנתהחומר

מבחנים במבנה שאלון בחינת הבגרות המזמנים שאלות מסדר חשיבה גבוה, שאלות הערכה ובקורת,

כתיבתטיעון, פרגמאטיקהועוד

תשובותמלאותלרבותשאלותהערכהוביקורתוחיבורים(בנוסףלכךמצורףלכלחיבורמחוון לבדיקהאישית)

נוסףעלכך, לשאלותנבחרותנלוויתהמחשהגרפיתבסרטוני וידאו

הכולליםהסברמפורטומקיףשלתהליךפתרון השאלה.

עלהמחברת:

, דוקטורללשון עבריתמאוניברסיטתבר-אילן, מרצהבקורסים: "אוריינותאקדמית", "לשון ותקשורת",

ד"רדולי לוי

"לשון-משפט-חברה" ו"רטוריקה" באוניברסיטההפתוחהובמכללתלוינסקי. מורהבעלתניסיון רבשניםבהכנה

לבחינותהבגרותבלשון ובהבעהבבתי ספראינטרנייםואקסטרניים.

, בוגרתתוארראשון בהצטיינותבלשון עבריתמאוניברסיטתבר-אילן. רכזתלשון ומורהללשון בעלת

מאיהדלל

ניסיון רבבהגשתתלמידיםבכלרמותהלימודלבחינותהבגרותבלשון.

ים—שלבב", "לשון ומלואהא", "חוט"ביםלשון

ּ

ִ

ל

ּ

ִ

מ

ַ

רל

ֶ

ב

ֵ

ע

ֵ

ים—שלבא", "מ

ּ

ִ

ל

ּ

ִ

מ

ַ

רל

ֶ

ב

ֵ

ע

ֵ

מחברותספרי לימודבלשון: "מ

- כתהט", "חוט"ביםלשון - כתהח", "מיקודבלשון —שאלון ב" ו"מיקודבלשון —שאלון במותאם" בהוצאת"רכס

פרויקטיםחינוכיים".

לשון - שאלון ב

לשון - שאלון ב מותאם

לשון - שאלון ב

לשון - שאלון א

ספרות 2 יח"ל

ספרות 2 יח"ל

גיאוגרפיה - א"י

והמזה"ת

גיאוגרפיה - זרקור

למרחב

היסטוריה א

היסטוריה א

היסטוריה א לממ"ד

היסטוריה ב

מתמטיקה

היסטוריה ב

אזרחות -

ספר התרגול המלא