Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 54 Previous Page
Page Background

תל אביב יפו

Tel-Aviv-Yafo

P.P. -

שולם

2438

במקרה של אי מסירה

יש להחזיר לארגון המורים

בבתי הספר העל יסודיים,

דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

w w w . i g m . o r g . i l זרקור: בית הספר התיכון צור-ים בחיפה ריאיון עם ראשי 3 רשתות החינוך הטכנולוגי הגדולות עמ' 03 קרן שקד למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 04

ג י ל י ו ן

244

כ ס ל ו - ט ב ת ת ש ע " ה

ד צ מ ב ר 4 1 0 2

20 עמ' ועידת ישראל לחינוך 4102 18 עמ'