Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 54 Previous Page
Page Background

נורית ולנסי

יו"ר המחלקה

הפרופסיונלית

טל' המחלקה:

03-7106738

כתובת דוא"ל:

rachelb@igm.org.il

נהלים לקבלת פדיון ימי מחלה

מורה הפורש לפנסיה בגיל 55 ומעלה זכאי לפדיון ימי

מחלה.

מורה הפורש לאחר גיל 76 - ימי המחלה שהוא זכאי

להם יחושבו רק עבור התקופה שלפני גיל 76. עבודה

לאחר גיל 76 אינה מזכה את המורה בימי מחלה.

ימי מחלה מחושבים כל שנה עד %041 משרה למורה

ו- %051 משרה למנהלים.

ימי המחלה מחושבים על כל תקופת העבודה

במערכת החינוך בתנאי שלא היה נתק בעבודה.

חל"ת על תקופהשל שלוששנים בין מעסיק למעסיק

מוגדרת כרצף ומאפשרת לחבר בין שתי התקופות.

חל"ת מעבר לשלוש שנים יוצרת נתק והתקופה

שלפני החל"ת לא מובאת בחשבון.

המעסיק האחרון יחשב את הזכאות לפדיון ימי

המחלה ויעביר את בקשת השיפוי למשרד החינוך,

וכספי הפדיון יועברו אל המורה על ידי המעסיק

האחרון.

לכן מורה שעוזב מקום עבודה מסוים מתבקש

לפנות למעסיק ולבקש אישור על יתרת ימי

המחלה העומדים לרשותו. אישור זה יש לשמור

ולהציגו למעסיק האחרון.

לאחרונה נתקלנו במקרים שבהם מורים הפסיקו

עבודתם בהוראה, פרשו לאחר שנים מספר, לא

דאגו לחל"ת או שמספר שנות החל"ת שלהם עלו על

שלוש שנים, ולא היו זכאים לפדיון.

תשלום על ליווי טיולים

עבור מורים המועסקים על פי הרפורמה עוז

לתמורה

על פי הסכם עוז לתמורה, כל תוספת באחוזים

מחושבת על פי שכר משולב, עם כל התוספות

הנלוות, כולל תוספת עוז לתמורה. נוסף על כך מורה

המלווה טיול או משתתף בפעילות חוץ בית ספרית,

ביום החופשי שלו או ביום שבו אינו משובץ ליום

עבודה מלא (8 שיעורים), יהיה זכאי לתשלום של 8

שעות מילוי מקום עבור יום חופשי, או להפרש בין

8 שיעורים למספר השיעורים שהוא משובץ להם

באותו יום.

שכר אופק חדש למנהלים

בחטיבות הביניים

אנו פונים למנהלים ולסגנים בחטיבות הביניים בבתי

הספר השש שנתיים, אשר ערב הצטרפותם לאופק

חדש קיבלו שכרם בפיצול בין משרד החינוך לבעלות

ובסה"כ הועסקו בהיקף של %041 משרה.

עם המעבר לאופק חדש חושב שכרם לפי משרה

מלאה, ונמנעה מהם האפשרות להיות מועסקים ע"י

הבעלות.

יצא מכך שמנהלים וסגנים אלו נפגעו בשכרם, יחסית

למנהלים שכל משכורתם ערב הכניסה לאופק חדש

שולמה ע"י משרד החינוך.

לאחר דיונים רבים מול משרד החינוך והאוצר

התקבלה החלטה כי יש לפצות את המנהלים

והסגנים.

כדי לדעת מי המנהלים שנפגעו במעבר לרפורמה,

אנו פונים ומבקשים מהמנהלים ומהסגנים שנפגעו

לפנות לארגון המורים, ולצרף תלושי שכר של הזמן

שקדם להצטרפות ותלוש שכר על פי הרפורמה. את

הפנייה יש להעביר בהקדם למזכיר/ת הסניף.

שכר מנהלים ברפורמה עוז לתמורה

גמול הניהול למנהלים חושב לפי משרה מלאה.

לאחר התיקון, בהסכם האחרון, גמול הניהול

למנהלים המועסקים על פי הרפורמה מחושב

לפי %001 משרה הכולל גם את תוספת המעבר

לרפורמה (%05 המשרה ערב הכניסה לרפורמה).

במרבית המקרים מנהלי בתי הספר השש שנתיים

מקבלים את כל שכרם מהבעלות על בית הספר.

במקרים מסוימים פיצלו המנהלים את שכרם בין

משרד החינוך לבין הבעלות, וזאת כדי לשמור זכותם

לפנסיה תקציבית.

מנהלים אלו אינם מקבלים את גמול הניהול על

מחצית המשרה שמשולמת ע"י משרד החינוך.

בדיונים עם משרד החינוך בנושא הוסכם כי יש לתקן

זאת בכך שהמנהלים ימשיכו לקבל שכרם מהבעלות

לפי %001 משרה הכולל גמול ניהול על החלק

המשולם ממשרד החינוך.

לצורך ביצוע פעולה זו אנו מבקשים מהמנהלים

הנוגעים בדבר לפנות לארגון המורים, כדי שנוכל

לתת הנחיות למעסיקים שלהם. את הפנייה יש

להעביר למזכיר/ת הסניף.

המחלקה הפרופסיונלית

קשר

הודעות הארגון

10