Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  14 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 14 / 54 Previous Page
Page Background www.achva.ac.il

*

3622

לפרטיםהתקשרו

נפתחה ההרשמה

M.Ed.

לתואר שני

הלימודים מתקיימים יום בשבוע

המכללה האקדמית

אחוה

אנשי חינוך,

בית הספר לתארים מתקדמים במכללה האקדמית אחוה פותח שעריו

לשנת הלימודים תשע"ו.

M.Ed.

להרשמה ללימודי תואר שני

בואו נלמד כיצד ניתן להשביח את מערכת החינוך.

ד”ר יעל פישר

ראש בית הספר לתארים מתקדמים:

חינוך מיוחד

פרופ’ אלכס קוזולין

ראש התכנית:

הלימודים מתקיימים ביום ד’

חינוך מתמטי לבית הספר היסודי

פרופ’ שלמה וינר

ראש התכנית:

הלימודים מתקיימים ביום ד’

מינהל מערכות חינוך

פרופ' יצחק פרידמן

ראש התכנית:

הלימודים מתקיימים ביום ה'

תרבות עם ישראל והוראתה

פרופ' נעמה צבר בן יהושע

ראש התכנית:

הלימודים מתקיימים ביום ג'

מלגות

לבעלי נתוני

קבלה גבוהים