Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  15 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 15 / 54 Previous Page
Page Background

את החומר יש להעביר אל : ועדת הפרס, ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים,

עד 5102.3.1 – י' באדר תשע"ה – ועד בכלל

| 6618356

דרך מנחם בגין 32 תל-אביב

לשאלות נוספות בלבד יכולים בתי הספר המעוניינים להשתתף בתחרות לפנות אל ועדת הפרס

EducationA4@gmail.com

בדוא"ל:

פרס החינוך העל יסודי

הנהלת ארגון המורים

בבתי הספר העל יסודיים

הנהלת העמותה הפדגוגית

מטעם ארגון המורים והעמותה הפדגוגית

ע"ש אחמד טהא אגבארייה ז"ל

לשנה"ל תשע"ה 4102 - 5102

לאור הצלחת התחרות בשנים עברו ארגון המורים מכריז על המשך התחרות בין בתי הספר החפצים בכך,

בשני נושאים ערכיים:

- הטיפול ותוצאותיו

1. חינוך למניעת אלימות

2. יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה ו/או יוזמות חינוכיות לשיפור איכות החיים:

נהיגה זהירה

אורח חיים בריא

נגישות ישראל

איכות הסביבה

בתי ספר המעוניינים להשתתף בתחרות יגישו מועמדות לוועדת הפרס ובה רשימה של מטרות הפרויקט,

תוכנית הפרויקט, ביצוע הפרויקט ותוצאותיו.

ארבעה בתי ספר שיזכו בכל אחד מהנושאים הנ"ל (מניעת אלימות ו/או יוזמות חינוכיות) יקבלו פרסים כספיים.

הפרסים יינתנו לחדר המורים.

10,000

פרס ראשון בכל תוכנית

7,000

פרס שני בכל תוכנית

5,000

פרס שלישי בכל תוכנית

3,000

פרס רביעי בכל תוכנית

להלן 01 קריטריונים להשתתפות בתחרות בשני הנושאים: מניעת אלימות ויוזמות חינוכיות

בניית מודל ייחודי

שיתוף גורמים שונים (מורים, מועצת תלמידים, הורים, קהילה, גורמי חוץ)

כמות התלמידים המשתתפים ביחס למספר התלמידים בבית הספר

משך הפעילות בפרויקט

הכשרת הצוות בנושא

משוב, הערכה ותוצאות בשטח

זוּתוֹ

ָ

התרשמותה של ועדת הפרס מהאווירה הכללית בבית הספר ומח

הערכה והתרשמות מדרך ההגשה של החומר: חוברות, תמונות, קלטות, דיסקים, דפי עבודה, מצגת, תערוכה

שיתוף של מגמות שונות בבית הספר

דיווח מהשטח מהגורמים המשתתפים בפרויקט (תלמידים, מורים, הורים, הנהלה, קהילה)

קשר

הודעות הארגון

15