Background Image
Table of Contents Table of Contents
 54 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
54 / 54 Previous Page
Page Background

בבנק מסד מבינים מורים

זה הזמן להצטרף לבנק מסד וליהנות מבחירה של אחת מארבע

חבילות הטבה קלאסיות המתאימה לכם ולצורכיכם!

הטבות קלאסיות למורים במסד

הבנקשל המורים

עכשיו במסד!

יש לנו משכנתא מצוינת בשבילך!

חייג: 3353 *

כל ההטבות ללקוחות המצטרפים והמנהלים חשבון עו"שמשכורת בבנק בגובה

ומעלה למשך 63 חודשים. בתנאי ההלוואות, שיעור הריבית ושאר

₪4,000

ההטבות עשויים לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק

ההון והוראות החוק. כל האמור אינו בגדר של ייעוץ השקעה, המלצה ו/או חוות

דעת, אלא נועד לשמש הבהרה והסברה בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי

הניתן בסניף הבנק וכפוף להוראות החוק. מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק.

הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיק בכל עת. ריבית הפריים נכון

ל-4102.01.72 הינה%57.1. *בניכוי מסכחוק. **אשראי בנקאישהונפקע"י בנקמסד.

שי למורה

לחודש

₪10 -

מועדון מורים חופשי

לפעולות עו"ש ללא הגבלה

וגם

₪30,000

4 - עד

U

הלוואת

ללא ריבית והצמדה לתקופה

של עד שנתיים

מתן למורה

לחודש

₪10 -

מועדון מורים חופשי

לפעולות עו"ש ללא הגבלה

וגם

פיקדון "ריבית במיידית"

₪50,000

סוגרים פיקדון של עד

*

ל-3 שנים ומקבלים %5.2 ריבית

מראש לעו"ש

או

או

או

או

תמורה למורה

פטור מעמלות עו"ש - עמלת פקיד/ערוץ

ישיר/השלמה למינימום במט"י

בחודש בכרטיס אשראי בנקאי**

₪2,500

מותנה בשימוש של

וגם

עד 5 פנקסי צ׳קים חינם בשנה,

למשך שלוש שנים

וגם

הנחה מדמי ניהול פיקדון ני"ע (דנ"פ)

לשלוש שנים (%4.0)

דורון למורה

לחודש

₪10 -

מועדון מורים חופשי

לפעולות עו"ש ללא הגבלה

וגם

אוברדראפט חינם

בגובה המשכורת ל-3 שנים

וגם

הלוואת רווחה לכל מטרה

בריבית שנתית קבועה

₪9,000

עד

של %4.2 להחזר במשך שנתיים