Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  9 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 9 / 54 Previous Page
Page Background

ועידת ישראל לחינוך של ארגון

המורים, שהתקיימה ביום 41.11.61,

הייתה מרתקת ומוצלחת ביותר, ויעידו

על כך דברי שבח והלל שהתקבלו

מחברינו המורים ברחבי הארץ. זה

המקום להודות למתכנני הפעילות

ולומר להם: יישר כוח.

ארגון המורים הורה לציבור המורים

בחינוך העל יסודי להפסיק כל טיפול

באבחונים, מילוי טפסים ודוחות

והשתתפות בוועדות בית ספריות

האמורות להחליט על ההקלות

המגיעות לתלמידים לקויי למידה.

הוראה זו עומדת בעינה עד שהנושא

יוסדר בהסכם עם משרד החינוך.

לחברינו המורים בחינוך הטכנולוגי: אני חוזר ומדגיש, בנוגע

לרפורמת בחינות הבגרות, כי כל מקצוע שהוחלט לקיים בו את

בחינת הבגרות כבחינה פנימית (פרויקט טו"ב) - זכאים המורים

המלמדים אותו לקבל את גמולי הבגרות בשעות ובאחוזים, כמו

שהיה נהוג עד כה.

החינוך הטכנולוגי-המקצועי לאן? בישיבה שהתקיימה ביום

41.11.42 בוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת ישראל הוחלט כי

יש לחדש את החינוך הטכנולוגי-המקצועי ולהעביר את הנושא

לאישור במליאת הכנסת. בשני העשורים האחרונים לא זכה,

לצערנו, החינוך המקצועי במדינת ישראל למקום הראוי לו

בתפיסה הלאומית, ולעומת זאת הושם דגש רב בנושא של שיעור

הזכאות לתעודת הבגרות.

מורים יקרים, בטוחני כי תרגישו בשדרוג הנוסף של הירחון. בין

השאר נוספו בו מדור העוסק באורח חיים בריא, מדור משפטי

ומדור של ראיונות מעמיקים.

גם השנה ארגון המורים ימשיך במבצע הסופגניות של רולדין,

כמנהגו. כל מורה יקבל קוד מתאים דרך האתר.

אתם מוזמנים להביע דעתכם על המדור החדש העוסק באורח

חיים בריא, להציע הצעות לתכניו ולשלוח מתכונים, וגם להוסיף

לשלוח אלינו מאמרים אקדמיים מתחום החינוך.

אני מאחל לכל עם ישראל בכלל ולחברינו המורים בפרט חג

אורים שמח.

רן ארז משולחן ההנהלה ׀ 7 נורית ולנסי | המחלקה הפרופסיונלית 10 נורית הס המחלקה לפנסיה ׀ 11 משה אוחיון המחלקה לתרבות, פנאי ונופש ׀ 11 אבי פסקל המחלקה למינהל ׀ 12 יעקב אופק | המחלקה להשתלמויות 12 המשך התחרות | פרס החינוך 15 הודעה בדבר אחריות המורים בטיולים 16 ענת אלון העמותה הפדגוגית - 16 ועידת ישראל לחינוך 4102 18 זרקור: בית הספר התיכון צור-ים בחיפה 20 ראיינה: שרון כץ מי מאחורי השם: ביה"ס הדסה ע"ש סליגסברג 22 אליעזר שמואלי יצחק קומפורטי | החינוך הטכנולוגי בישראל 24 בוריס מנור הערכה לבתי הספר הערכיים ׀ 26 ראיינה: שרון כץ התשמע קולי: מגי מועלם ׀ 28 ריאיון עם ראשי שלוש רשתות החינוך 30 קרן שקד | הטכנולוגי הגדולות מדור משפטי: התעללות תעסוקתית 36 עו"ד סיגל פעיל גיל סגל ושרון גול שאני אעשה ספורט? ׀ 38 ירון וקסמן ועומר טולצ'ינסקי הגל שלי–תפסו דרך ׀ 39 מדור פנאי ותרבות | למורים שלנו 40

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת,

michala@igm.org.il

לפי הכתובת:

שלמה מויאל

יו"ר המחלקה ל"קשר עין"

וחינוך טכנולוגי

טל' 9476017-30

shlomom@igm.org.il

דבר העורך

תוכן עניינים

30

20

38

9