Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  26 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 26 / 54 Previous Page
Page Background

בוריס מנור

מנהל המחלקה למחקר

ופיתוח / קרן ידע

אפשר לפנות אל המחלקה

לקרן ידע בטלפון לקבלת

שירות בין השעות

.15:30-14:00

בטל' : 49/4676017-30

הערכה

לבתי הספר

הערכיים

משרד החינוך פרסם רשימה של 802 בתי ספר

שנבחרו לרשימת "הערכיים ביותר במדינה".

במאמר זה אדון בשיטה של בחירת בתי הספר.

קשר

מאמר

26

כ

די שבית ספר על יסודי יקבל תואר של בית ספר

ערכי, עליו לעמוד בקריטריונים האלה:

הישגים ערכיים, הכוללים: שילוב תלמידי חינוך

מיוחד, מניעת נשירה של תלמידים, שיעור

המתגייסים לצה"ל ושיעור המשרתים שירות

לאומי, קידום התלמיד על פי יכולתו.

שיעור הזכאות לתעודת בגרות.

עבודה עקבית ורציפה של צוותי המורים.

עבודת צוות של תלמידים.

הצטיינות במתמטיקה ובמדעים.

מצוינות במקצועות מדעי הרוח.

טוהר בחינות.

אלה הקריטריונים שלפיהם נמדדים ונבחרים בתי

הספר לבתי ספר ערכיים. הקריטריונים נבחרו

בהיוועצות עם ארגון המורים. אבל ההפעלה

של תוכנית ההערכה של בתי הספר והשימוש

בקריטריונים הקיימים ויישומם נעשים אך ורק על

ידי משרד החינוך.

לפני שבועות מספר פרסם משרד החינוך, בפעם

השנייה, את רשימת בתי הספר הערכיים ביותר

במדינה. ברשימה נמצאים 802 בתי ספר על יסודיים.

מתוך יותר מ-003,1 בתי ספר על יסודיים רק כ-005

בתי ספר עמדו בתנאי הסף להתמודדות. עלותו

של הפרויקט נאמדה ב-05 מיליון שקלים, מתקציב

משרד החינוך, וזה חלק מהסכם "עוז לתמורה" אשר

נחתם בשנת 1102 בין משרד החינוך לבין ארגון

המורים. אחת המטרות של הפרויקט שנקרא "בית

ספר ערכי" היא לעודד תגמול דיפרנציאלי במערכת

החינוך, תגמול המתבצע פעם בשנה, נוסף על שכר

המורה.

התואר בית ספר ערכי הוא תואר רב ערך - לא רק

מבחינת ההוקרה שהוא זוכה לה כבית ספר ערכי,

אלא גם מבחינת התגמול הכספי הנאה של צוות

המורים. כל מורה בבית ספר כזה יקבל תגמול כספי

חד פעמי שינוע בין 000,3 ל- 000,8 שקל. גובה המענק

מותנה במקומו של בית הספר בדירוג של 802 בתי

הספר שברשימה.

מורים המלמדים ב- 25 בתי הספר שדורגו במקום