Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  30 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 30 / 54 Previous Page
Page Background

חינוך טכנולוגי-תעשייתי

צביקה פלג:

מיועד לבני נוער שחייבים להתחיל את

לימודיהם בחטיבה העליונה בשלבי

הסולם הנמוכים יותר, אבל עם אופק

להתקדמות מעלה

חינוך טכנולוגי הוא לימוד

אמנון אלדר:

כללי על כל הנושא, הוא עוסק בלמידה

הטכנולוגית בהרחבה והנושא הוא ברצף

שקשור בלואו טק ובהיי טק. הרמות

מגוונות ושונות

קרן שקד

החינוך הטכנולוגי כיום

מדי פעם בפעם עולה על סדר היום של מערכת החינוך נושא החינוך הטכנולוגי. לעתים הנושא נדון

במושגי הישגים, לעתים בהקשר של צרכים - של תלמידים / בתי ספר / מדינה וכו' ולעתים משום

מחלוקות בנוגע למקומו ולחשיבותו. פנינו אל ראשי שלוש רשתות החינוך הטכנולוגי הגדולות:

צביקה פלג, מנכ"ל אורט ישראל; רוית דום, מנכ"לית עמל; וד"ר אמנון אלדר, מנכ"ל אמי"ת, וביקשנו

את נקודת המבט של כל אחד מהם, ובכלל זה התייחסות אופרטיבית לנושא. להלן הדברים:

30

פעם קראו לזה חינוך מקצועי, היום קוראים לזה

חינוך טכנולוגי. האם קיים הבדל בין שני המונחים?

חינוך מקצועי הוא מונח אנכרוניסטי. הוא

צביקה פלג:

מסמל מונח של שנות השישים שתייג ומסלל בני נוער.

היום יש חינוך טכנולוגי בבסיס בתי הספר המקיפים,

חינוך תעשייתי בבתי הספר התעשייתיים וכן מרכזי

חינוך טכנולוגי.

השימוש במושג חינוך טכנולוגי נובע

אמנון אלדר:

מהעובדה שבתי הספר אינם רק מכשירים את

התלמידים למקצוע, אלא יותר מזה. חינוך

טכנולוגי הוא לימוד כללי על כל הנושא,

הוא עוסק בלמידה הטכנולוגית בהרחבה

רבה יותר, והנושא הוא ברצף שקשור

בלואו טק ובהיי טק. הרמות מגוונות ושונות

ומאפשרות לכל תלמיד להשתלב בחינוך

הטכנולוגי על פי רמתו. לכן אימצנו ברשת

את המושג חינוך טכנולוגי, מהיותו רחב

ומעמיק הרבה יותר. 

חינוך טכנולוגי שם דגש רב

רוית דום:

בפיתוח יכולת התלמידים לחקור, לתכנן

ולפתח פתרונות יצירתיים לבעיות שונות

באמצעים טכנולוגיים. החינוך הטכנולוגי

נע על פני סקלה רחבה מאוד, ממקצועות

טכנולוגיים ברמה גבוהה מאוד, כמו

רובוטיקה, אלקטרוניקה, מחשבים וכדומה,

ועד למקצועות בסיסיים.

החינוך הטכנולוגי נותן מיומנויות טכנולוגיות שיאפשרו

לתלמיד להשתלב בתחומי עיסוק טכנולוגיים מגוונים,

ולא במקצוע ספציפי אחד.

החינוך המקצועי, לעומת זאת, נועד להקנות לתלמיד

מקצוע מסוים מאוד שבו הוא יוכל להשתלב בשוק

העבודה, שוק שנחוצים בו מאוד עובדים בעלי ידיים

חכמות. הדגש הוא בהקניית מיומנויות ספציפיות,

התמחות במקצוע מסוים מאוד, הסמכה מקצועית

תוך התנסות מעשית קונקרטית מאוד במקומות

עבודה. ישנם מקצועות שיש להם דרישה גבוהה מאוד

בשוק העבודה וקיים בהם מחסור משווע בעובדים

מיומנים ומקצועיים.

גדעון סער אמר ב- 9002 : "אנו נמצאים בעיצומו

של משבר מתמשך שהוא תולדה של קוצר ראות

המתפרס על פני שנים". מה התקלקל?

מדוע החינוך הטכנולוגי (מקצועי) הולך

ומצטמצם, ואולי זה קשור בתפיסה מלפני

שנים, שלפיה, חינוך מקצועי הוא פתרון

לעדות המזרח, לפריפריה, למי שאין

להם סיכוי להצליח באקדמיה, ולמעשה,

מערכת החינוך סוללת את הדרך לשוק

העבודה וכופה עתיד מקצועי כבר בתיכון

- אולי כאן הבעיה?

חינוך טכנולוגי - תעשייתי אינו

צביקה פלג:

מיועד לא לעדות המזרח ולא לפריפריה.

הוא מיועד לאותם בני נוער שחייבים

להתחיל את לימודיהם בחטיבה העליונה

בשלבי הסולם הנמוכים יותר, אבל עם אופק

להתקדמות מעלה. אותם דברים אמורים

בנוגע לראש הסולם. תלמיד שמסיים בתור

הנדסאי - חייבים המוסדות להשכלה גבוהה לתת לו

ניקוד גבוה יותר וזמן קצר יותר להשלמת השכלתו

כמהנדס. כך מקובל בעולם המערבי.

מיתוג החינוך העל יסודי בעשור האחרון, שלפיו

נקבע שהבגרות היא חזות הכול, הוא שמיזג ומיצב

את החינוך הטכנולוגי במדרגה נמוכה. ראשי רשויות