Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  33 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 33 / 54 Previous Page
Page Background

קשר

33

ראיון

של יום התעשייה גם תעסיק את אותם תלמידים

כשייצאו לשוק העבודה.

האם על החינוך המקצועי לשמש מענה הכרחי

לצורכי המשק והכלכלה?

בארצות מערב אירופה ובארה"ב הבינו,

צביקה פלג:

אחרי המשבר הכלכלי של 8002, שמקומו של החינוך

הטכנולוגי, על כל רבדיו, הוא עתיד הכלכלה העולמית.

בישראל רק בשלוש השנים האחרונות החלו לעשות

צעדים ששמים את החינוך הטכנולוגי במקומו הראוי.

יש לשלב בין הנטיות והיכולות של

אמנון אלדר:

התלמידים לבין צורכי המשק והכלכלה. הייתי רוצה

ללכת בדרך של מסורת ישראל : "חנוך לנער על פי

דרכו". יש לתת לתלמידים את הנתיבים השונים, עם

השונות שבהם, וכך לענות על צורכי המשק.

: כן, בהחלט. החינוך הטכנולוגי המשלב

רוית דום

התנסות בתעשייה חייב לתת מענה לצורכי המשק

והכלכלה. עם זאתעלינו להביאבחשבון אתרצונותיהם,

שאיפותיהם וכישוריהםשל התלמידים. היום לא קיימת

הלימהמספקתבין המקצועותלבין צורכי השוק. חייבת,

לדעתי, לקום מועצה לתכנון החינוך הטכנולוגי, אשר

תבחן את צורכי המשק העתידיים ותתכנן את פריסת

המקצועות הנלמדים, את הרכב כוח האדם הנדרש

למקצועות אלה והכשרתו, את התקצוב ואת תוכניות

הלימודים בכל אחד מהמקצועות, ובכלל זה מעבדות,

סדנאות וכדומה. במועצה כזאת צריכים לקחת חלק

כלל גופי המשק (תעשיינים, ענפי המסחר והשירותים,

ההסתדרות, משרדי החינוך הכלכלה והאוצר, נציגי

המורים, וכמובן, רשתות החינוך הטכנולוגי).

החינוך המקצועי והטכנולוגי סובל מהעדר חמור

ומתמשך של מורים מקצועיים. האם יש פתרון?

בעיית המורים בחינוך הטכנולוגי לא

צביקה פלג:

קיבלה את פתרונה עד לעצם ימים אלו, ועל משרד

החינוך לפתוח מסלול מהיר של הנדסאים במקצועות

הטכנולוגיים השונים כדי להכשירם להוראה במגמות

טכנולוגיות במסלול מקוצר. כמו כן על משרד החינוך

להכריז שמקצוע טכנולוגי ברמה של חמש יח"ל

יאפשר כניסה לאוניברסיטה ללא פסיכומטרי. ההודעה

שרק בוגרים בעלי חמש יח"ל במתמטיקה, פיסיקה

ואנגלית יוכלו להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה בלי

פסיכומטרי מחזירה את החינוך הטכנולוגי במיצובו

ובמעמדו לאחור. פניתי בנושא אל השר, והצבענו על

כך שיש להמשיך ולמתג את החינוך הטכנולוגי על כל

רבדיו בצורה עוצמתית ועם נקודות גבוהות יותר. רק

כאשר תתחיל מדינת ישראל לדבר ולבחון את איכות

תעודת הבגרות, ולא את הזכאות, מעמדו של החינוך

הטכנולוגי יעלה. באורט ישראל חושבים שגם מסלולי

המב"ר והאמ"ץ לאוכלוסיות החלשות יותר חייבים שינוי

משמעותי, ואת התלמידים האלה לא צריך להוביל

לבגרות מלאה, אלא למגמות טכנולוגיות ובגרות

חלקית שמאפשרת קידום להנדסאי.

אין ספק שהחינוך המקצועי – טכנולוגי

אמנון אלדר:

סובל מהעדר מורים מקצועיים, לכן טוב יעשה משרד

החינוך, יחד עם שלוש הרשתות הטכנולוגיות הגדולות,

אם יכשיר מורים למסלולים הטכנולוגיים. כבר היום יש

הכשרה, בעיקר לאנשי היי טק, של המבקשים להגיע

למערכת החינוך, וזו ברכה גדולה בעיניי, אך יש צורך

להרחיב ולאתגר מורים דווקא למסלולים הללו.

זו אכן הבעיה המרכזית. הפתרון יבוא אך

רוית דום: