Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  40 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 40 / 54 Previous Page
Page Background

1

2

3

4

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

17

19

19

20

21

22

24

23

24

25

26

27

30

28

29

30

32

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

40

41

43

NIVON.CO.IL

, חבר הנהלת העמותה הפדגוגית ועורך אתר הניבים העבריים "ניבונכון"

נעמן אופיר

שם המחבר:

בין הפותרים את התשבץ נכונה יוגרל ספר

naaman141044@gmail.com כ

תובת המייל לשליחת הפתרונות:

את הפתרונות יש לשלוח עד 1 בחודש הבא.

בין הפותרים את התשבץ נכונה יוגרל ספר

כתובת המייל לשליחת הפתרונות:

naaman

141044

@gmail.com

תשובות לתשבץ מדרגה יופיעו בגיליון הבא של "קשר עין"

מושב

.5

|

תחקור

.4

|

בן קיש

.3

|

פונדק

.2

|

שגגה

.1

כל אחד

.8

|

נטוע

.7

|

קושיות

.6

|

במטה יהודה

מגלגל בצק

.9

|

מצדי הכביש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ֹ

ֹ

ה

ָ

ג

ֵ

ר

ְ

ד

ַ

ץ מ

ֵ

ב

ְ

ש

ַ

ת

עלינו להוסיף אות אחת בכל מדרגה מ- 2 עד 5

עלינו להחסיר אות אחת בכל מדרגה מ- 6 עד 9

ֹ

ֹ

ץ

ֵ

ב

ְ

ש

ַ

ת

החל

.10

חזק, תקיף

.5

אבי יפתח השופט

.1

מאוזן:

מוניטור

.11

דרכו כמפעל לייצור מחברות ברמת גן

.15

חומר שאינו מוצק ואינו נוזל

.14

תל חורבות

.13

.19

דין

.18

הרגיש

.17

קיצור של וכדומה

.16

פנורמה

.23

מרכז הרגש

.21

מאבני החושן

.20

רשע, נוכל

.26

מושב ליד זיכרון יעקב

.24

מלכי-צדק היה מלכה

שתי

.30

חושך

.28

הכניס בבריתו של אברהם אבינו

מפלצת

.36

שן פיל

.35

עמום

.34

כן 23. ערב

.31

וערב

שמו הפרטי של מי שהיה מזכיר

.37

מיתולוגית

צעיר בניו של

.41

אפיקורוס

.39

המדינה של ארה"ב

אבי תנועת ההשכלה

.43

מתתיהו

אנשי הקשר של "ההגנה" 2. לכן 3. בכור

.1

מאונך:

.8

מציאות

.7

יהודה 4. מרתף 6. פיקדון מטבע זר (ר"ת)

מחבת

.12

עוף ים

.9

שר יהודי בכיר בממשלת סטלין

שושלת מלוכה יהודית

.17

מטר

.14

גדולה ועמוקה

שם

.22

בלי

.20

בפולקלור היהודי עיר של טיפשים

.18

התנחלות עירונית במטה בנימין

.24

נהר אגדי ביהדות

.29

מעשה כשפים

.27

קופסה לעטים ולעפרונות

.25

גמד

.38

אחי שם ויפת

.35

מלגלג, משטה

.33

מצילה

נע ו...

.42

אנוש

.40

40