Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  3 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 54 Previous Page
Page Background

הטבות ייחודיות למורים

במנורה מבטחים

שם

חטיבה

טלפון

רון גולן

חטיבה עסקית דן והשרון

050-4049265

שמרית סמון

חטיבה עסקית חיפה והצפון

050-4049266

ערן בן סימון

חטיבה עסקית מרכז והשפלה

050-4049249

ישי בודנשטין

חטיבה עסקית ירושלים

050-4049338

רפי אזולאי

חטיבה עסקית ב"ש והדרום

054-6669378

mmp@newmivt.co.il

03-7552400

* 9699

למידע ולהצטרפות:

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב

בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. *הטבות לבני משפחה מדרגה ראשונה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם

אחר במנורה מבטחים פנסיה בע“מ.

קרן הפנסיה של מנורה מבטחים, "מבטחים החדשה" קרן הפנסיה הגדולה במדינה, היא קרן

הפנסיה המועדפת על המורים מזה שנים רבות.

למעלה מעשרים אלף מורים בחרו בקרן הפנסיה מבטחים החדשה, כקרן הפנסיה שלהם.

הניסיון והידע שלנו בטיפול בציבור המורים, אפשרו לנו להתאים תכנית מיוחדת המתאימה בדיוק

לצרכים של המורים בישראל.

הטבות גם לבני משפחה!

לפרטים והצטרפות עומדים לרשותכם: