ClearLLab 10C - VI - Phiên bản tiếng việt

TỔ HỢP KHÁNG THỂ CE ĐỂ PHÂN TÍCH BỆNH BẠCH CẦU/U LYMPHO* CÁC NHÓM C LEAR LL AB 10C

SỔ GHI TRƯỜNG HỢP

Mọi trường hợp đều quan trọng * Chỉ dành cho bệnh U lympho không Hodgkin

1

Beckman Coulter • Các nhóm ClearLLab 10C • C33372 AA

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online