591771140

ST. STEFANS MENIGHED Uddrag af Illustreret Tidende 13. juli 1873

Dersom en Beboer af Vesterbroes elegante Villakvarteer en skjønne Dag fik det Indfald, at foretage en Recognoscering af det omtrent­ lig tilsvarende Parti af Nørrebro, vilde han vistnok finde det - sit venia verbo - noget lurvet. Istedetfor et Mylr af nette Smaabygnin- ger i alleslags smukke eller bizarre Faconer, seer han for Største­ parten Huse, ved hvis Opførelse Hensynet til det Nyttige har op­ slugt det Fornøjelige grundigt, som Ægyptens syv magre Køer op­ slugte de syv fede. Dog findes her ikke snevert, sammenbyggede Gader af høie Kaserner, saaledes som inde i det egentlige Kjøben- havn; de fleste af Bygningerne ere endogsaa skikkelige nok til at holde sig i det Lave; Smaahaver ere ingenlunde sjeldne, om end ofte kun lidet soignerede, og Handelsgartnerhaver holde temmelig store Arealer aabne. Ovennævnte Villabeboer kunde derfor nok komme til den Slutning, at om end Nørrebroes ydre Kvarterer ikke udmærke sig ved særdeles Elegance, kan man godt boe paa den nordre Side af Fællederne og Assistentskirkegaard, uden just der­ ved at komme nordenfor Lands Lov og Ret. Navnlig for en Arbejder­ befolkning maa dette luftige Kvarteer synes gunstigt. Her kunne Børnene faae Lov at tumle sig i det Frie, istedetfor at spærres inde i Byen og blive saa gulblege som en Pelargonie, der har staaet hele Vinteren i Kjælderen, og her kan Husfaderen ryge sin Pibe og træk­ ke lidt virkelig frisk luft udenfor sit Hjem i de lange Sommer­ aftener. Men, hvis Iagttageren gaaer dybere end her antydet, hvis han ikke blot drømmer efter en enkelt Vandrings flygtige Indtryk, men anstiIler en grundig Undersøgelse, da vil han neppe komme til et saa gunstigt Resultat. Den, som nøiere har undersøgt For­ holdene paa denne for Kjøbenhavns Fattigvæsen saa velkjendte Del af dets Omraade, vil vide, at her er faa Huse, hvori der ikke findes Trængende, og faa Husverter, som ikke kjende til Besværligheder ved at inddrive Leien. Mange Steder findes hele Colonier af Fattige, det vil ikke sige Folk, som leve af Haanden i Munden, men Saa- danne, som tidt maae føle, hvad det er at lide Nød, og jævnlig maae hjelpes af Andre for ikke at gaae tilgrunde, og - hvad der er det Tungeste - sædvanligviis synke bestandig dybere i Armod. Mennesker, som stadig have iagttaget de Trængende, have lært at føle dyb Deltagelse for de Mange, der gradeviis knuges fastere af Fattigdommens Polyparme, og derved drages længere og længere bort fra Arbeidsvirksomhedens Centrum, vor Stads City, indtil de ende blandt den usle Befolkning, der ikke engang mere formaaer at skaffe sig Tag over Hovedet paa Kjøbenhavns Grund. Den største Del af de Fattige, som leve i det saakaldte Lygteveiskvarteer, be­ finder sig paa denne sørgelige Reise, med al den Forkuelse og Demoralisation, som følger med en haabløs Tilbagegang. For dem, der ønske statistiske Oplysninger om denne Kirke, hvortil Grundstenen blev lagt den 18de Juni, kan meddeles, at den bliver 55'/2 Alen lang, 22 Alen bred og 49 Alen høi til Spidsen af Taarnets Fløistang. Fra Vaabenhuset, som findes i Taarnet, fører en stor Dør til selve Kirken og to mindre til Trapper, som naae til to Pulpiturer, Fortsættes omslagets side 3

KØBENHAVNS RÅDHUSBIBUOTEK H a *

Made with FlippingBook Online document