כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - יוני 2017 - גיליון 240

ª ¤§¤

≤∞±∑ ÈÂÈ Ê¢Ú˘˙ ÊÂÓ˙≠ÔÂÈÒ

‰Ú¯· ˜È˙‰ Á¯Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó‰

9 ˙ÂÂÓ˙· ‰„‡ÈÏÓ‚

7 6

5 4

ÁÈÏ˘‰ ‰˙‡

˙ÂÙ˘ ÈÈÓ Ïη ˙ÂÏÂ΢‡

¯˘ÂÎ ≠ ı·˘˙ ≠ ‰ÈÂÂÈ¯Ë ≠ ‰ÂÊ˙ ≠ ÏÂ˘È· ≠ ˙ȯ·Ú ≠ ‰È‚ÂÏÂÎË ≠ ÏÂÈË ≠ ‰Ù‡ ≠ ¯ÙÒ ∫ÌÈÚ·˜ Ìȯ„Ó

Made with FlippingBook HTML5