Utdanning nr 17 - 2014 - page 58

Fra forbundet
Hvor skal faglige karrier
58 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
– Faglige karriereveier kan være veldig positivt, dersom
de blir utformet på lærerprofesjonens premisser, sier
nestleder Steffen Handal.
En del av Lærerløftet
som Regjeringen presenterte
30. september handler om faglige karriereveier.
Regjeringen vil at det skal settes i gang pilotpro-
sjekter for slike karriereveier, som skal gi lærere
mulighet til å spesialisere seg samtidig som de
arbeider med undervisning i klasserommet.
Kan bli positivt
Utdanningsforbundet har allerede jobbet med fag-
lige karriereveier i noen år, og er fornøyd med at
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at
lærerorganisasjonene skal være med og utforme
dette tiltaket.
– Det er mye som kan være positivt med fag-
lige karriereveier. Det kan gi lærere mulighet til å
fordype seg til beste for både elever og kolleger, og
det kan utvikle det profesjonelle fellesskapet og
styrke lærerprofesjonens autonomi og status, sier
nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.
– Faglige karriereveier kan også bidra til at man
beholder og rekrutterer flere lærere, legger han til.
Kan bli negativt
Samtidig er det en risiko for at det bærer galt av
sted. Utdanningsforbundet har vært klare på at
Disse sidene er utarbeidet av kommunikasjonsavdelingen i Utdanningsforbundet.
faglige karriereveier ikke må bli en ordning for
påskjønnelser basert på vage kriterier.
– Vi må ha hånda på rattet her, og hvis regjerin-
gen vil i en retning vi er uenig i, vil vi tråkke hardt
på bremsen, sier Handal.
Utdanningsforbundet er blant annet opptatt av
at det må defineres nye formelle kompetanseni-
våer, fastsatt i lov og forskrift, og at vurderingen
av lærernes kompetanse skal gjøres av personer
med relevant fagkompetanse – ikke lærernes egne
ledere.
Det er også en viktig målsetning at faglige karri-
ereveier skal fremme samarbeid og erfaringsdeling
blant lærere.
Pilotprosjekter
Regjeringen har varslet at det skal settes i gang et
pilotprosjekt hvor faglige karriereveier prøves ut
i et begrenset antall kommuner fra høsten 2015,
med mulighet for utvidelse i 2016 og 2017. Pilotene
skal vare i to år, og foregå både i grunnskolen og
videregående.
– Vi er veldig spent på hvordan kunnskapsmi-
nisteren ser for seg at disse pilotene skal utformes,
og vi kommer til å jobbe mye med å påvirke utfor-
mingen av pilotprosjektene, sier Handal.
Pilotene vil være viktige for å samle erfaring om
hvordan faglige karriereveier bør gjennomføres. Et
av flere viktig hensyn må være å unngå byråkrati-
serende prosesser knyttet til vurdering av lærernes
kompetanse.
Vedtatt på landsmøtet
I 2012 vedtok Utdanningsforbundets landsmøte at
organisasjonen skal jobbe for å definere og utvi-
kle faglige karriereveier for lærere i barnehager og
skoler. Siden da har saken vært oppe i represen-
tantskapet, sentralstyret og fylkesstyrene.
Utdanningsforbundet sentralt vil invitere til at
temaet behandles videre på fylkes- og lokallags-
nivå i tida framover.
Les mer om de målene Utdanningsforbundets
sentralstyre har satt for arbeidet med faglige kar-
riereveier i saken «Et steg videre på karriereveien»
på udf.no. Der er også de grunnleggende prinsip-
pene for arbeidet listet opp. Et av prinsippene er
at spesialiseringen i faglige karriereveier må ta
utgangspunkt i både erfaringsbasert og formell
kompetanse.
Et konkret eksempel
Faglige karriereveier kan innebære at lærere
får mulighet til å fordype seg innenfor et felt de
arbeider med til daglig, for eksempel begyn-
neropplæring i lesing og skriving eller norsk for
minoritetsspråklige.
Utdanningsforbundets forsikringer har hoved-
forfall 31.12. og dine forsikringer vil automatisk
fornyes for neste år. Ønsker du å gjøre endringer,
er det en god idé å gjøre det så snart sommulig.
Da er du sikker på å få oppdaterte forsikringsdo-
kumenter for neste år. Disse er tilgjengelige fra
ca. 15. desember.
For å få en oversikt over dine forsikringer kan
du logge deg inn påMin side på
. Her
kan du endre, stoppe og bestille nye forsikringer.
Dersomdet er første gang du logger inn påMin
side, bruker dumedlemsnummer sombrukernavn
og fødsels – og personnummer sompassord. En
kode vil da bli tilsendt dinmobiltelefon. Har du
glemt passord og brukernavn, kan dette bli til-
sendt på e-post ved innlogging.
Gjør endringer på dine forsik-
ringer for 2015 allerede nå
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60
Powered by FlippingBook