Utdanning nr 17 - 2014 - page 55

55 |
UTDANNING
nr. 15/23. september 2011
Sivilombudsmannen har nylig
avgitt en uttalelse i sak om
tilsetting av pedagogisk leder
i en kommunal barnehage.
En kommune lyste
to ganger ut to ledige faste
stillinger som pedagogisk leder i en barnehage.
Klageren søkte på stillingene begge gangene. Kla-
geren var én av to søkere som var utdannet bar-
nehagelærer. Klageren ble likevel ikke innkalt til
intervju eller tilsatt. De som ble tilsatt, oppfylte
ikke de formelle kvalifikasjonskravene som følger
av barnehageloven. De som ble tilsatt, ble tilsatt i
midlertidige stillinger.
Utdanningsforbundet brakte
på vegne av klage-
ren saken inn for Sivilombudsmannen, og anførte
at tilsettingen var i strid med kvalifikasjonskra-
vene i barnehageloven.
Det følger av
barnehagelovens paragraf 18 at den
som tilsettes som pedagogisk leder, må ha utdan-
ning som førskolelærer eller annen likeverdig
utdanning. Kommunen kan gi dispensasjon fra
dette kravet. Det er imidlertid kun anledning til å
dispensere fra kvalifikasjonskravene dersom det
ikke har meldt seg kvalifiserte søkere til stillingen.
Dette innebærer at når en stilling er omfattet av
kvalifikasjonskravene i barnehagelovens paragraf
18, skal valget stå mellom søkere som oppfyller
disse kravene. Dersom det bare er én av søkerne
som oppfyller de formelle kravene, skal denne
søkeren velges. Blir en formelt kvalifisert søker
ikke vurdert som personlig egnet for stillingen,
må stillingen lyses ut på nytt for å få et utvidet
søkergrunnlag.
Sivilombudsmannen konkluderte med
at kom-
munens tilsettinger av pedagogiske ledere var i
strid med kvalifikasjonskravene i barnehagelovens
paragraf 18.
Sivilombudsmannen ba også
kommunen om å
redegjøre nærmere for den sammenlignende kva-
lifikasjonsvurderingen av klageren og de som ble
tilsatt. Kommunen vektla at klageren allerede var
tilsatt i en annen barnehage i kommunen. Sivil-
ombudsmannen sier at dette ikke er et relevant
hensyn i vurderingen av søkernes kvalifikasjoner
og at kommunen dermed vektla utenforliggende
hensyn.
Sivilombudsmannens uttalelse gjelder
bare for-
holdet mellom klageren i denne saken og kom-
munen. De som ble tilsatt i midlertidige stillinger,
har ikke vært part i denne saken, og uttalelsen får
ingen konsekvens for disse.
Sivilombudsmannen forutsetter imidlertid
at
kommunen i fremtidige tilsettingssaker foretar
tilsettinger i tråd med kvalifikasjonskravene i
barnehageloven. Videre at utenforliggende hen-
syn ikke vektlegges i vurderingen av søkeres kva-
lifikasjoner.
Tilsetting av pedagogisk
leder i barnehage
Lov
og
rett
Lene Stegarud Ryland
|
advokatfullmektig i Utdanningsforbundet
«Sivilombudsmannen
forutsetter at kommunen i
fremtidige tilsettingssaker
foretar tilsettinger i tråd
med kvalifikasjonskravene
i barnehageloven.»
FOTO
INGERSTENVOLL
55 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Juss
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook