Utdanning nr 17 - 2014 - page 57

Tittel
Xxxx
Xxxx
Les mer
Utdanningsforbundet
Xxxx
Xxxx
Xxxx
Tittel
Xxxx
Utdanningsforbundet
Nyheter
57 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Disse sidene er utarbeidet av kommunikasjonsavdelingen i Utdanningsforbundet.
Redaksjonen: Marius Vik, Anne Karin Sæther, Eli Kristine Korsmo og Stig Brusegard.
Respons har gjort en omdømme-
undersøkelse for Utdanningsfor-
bund t etter lærerstreiken somble
1. september. Resultatet er
oppløftende.
essig var
dette en meget vellykket
streik for lærerne, mener Arild Henrik Steen, insti-
tuttdirektør for arbeidslivforskning ved Høgskolen
i Oslo og Akershus.
Det til tross for at forutsetningene ikke var de beste.
- Streiken var langvarig, noe som bruker å
spille en stor rolle for sympatien. Utgangspunktet
var heller ikke så godt da mange trodde lærerne
streiket mot å jobbe 7,5 timer. Utdanningsforbun-
det klarte likevel å endre den oppfatningen, vant
forståelse for hva man streiket for og fikk opinio-
nen med seg, berømmer Steen.
Lærerstreiken var lang. Utdanningsforbundet
streiket i hele to måneder. Over 100.000 elever ble
rammet av streiken som strakk seg fra Kristiansand
i sør til Alta i nord. Likevel er omdømmet ikke blitt
svekket, men «noe styrket etter streiken», skriver
Respons i sin analyse:
En av tre mener lærerne gjør
«en svært god jobb»
76 prosent av befolkningen sier at lærerne gjør en
god jobb. Like mange sa det samme da tilsvarende
undersøkelse ble gjort i juni, men nå mener 31
prosent at lærerne gjør «en svært god jobb», mot
24 prosent i juni. Og, mens halvparten av befolk-
ningen mener at lærernes arbeidsbetingelser er
omtrent som de bør være, er det 50 prosent flere
som mener at arbeidsbetingelsene er for dårlige
enn de sommener de er for gode.
At lærernes omdømme er blitt styrket, gleder
Utdanningsforbundets kommunikasjonssjef Rikke
Bjurstrøm. Hun husker godt at KS’ forhandlings-
leder Per Kristian Sundnes allerede i begynnelsen
av august medga at Utdanningsforbundet hadde
«vunnet propagandakrigen».
- Som kommunikasjonssjef er jeg selvsagt glad
for denne seieren – men dette handlet ikke om å
være best på PR, det handlet om å ha den beste
Respons markedsanalysebyrå skriver
at lærernes omdømme er «noe styrket etter streiken». Her fra streikearrange-
ment i Tønsberg.
FOTO
UTDANNINGSFORBUNDET
Kommunikasjonssjef
Rikke Bjurstrøm
i
Utdanningsforbundet.
FOTO
UTDANNINGSFORBUNDET
Lærerne med styrket
omdømme etter streiken
saken. Vårt hovedbudskap nådde frem, og folk flest
forsto at dette var en profesjonskamp som dreide
seg om lærernes mulighet til å gjøre en god jobb.
- Dessuten skapte vi sympati ved at vi viste hva
vi var for, og ikke imot.
Slagkraftig samhold
Bjurstrøm mener at mye av æren for at lærernes
omdømme nå er bedret, bør tilfalle de mange
engasjerte lærerne og tillitsvalgte.
- Vi hadde veldig mange dyktige folk ute i streik,
og alle holdt seg til de samme hovedbudskapene.
Det faktum at vi sto sammen økte også slagkraften
vår voldsomt. Selv streikesangene, somAre Kalvø
harselerte så herlig med, fungerte på sin måte.
- Viktig var også alle de gode avisinnleggene som
våre medlemmer skrev. Det påvirket opinionen, og
med på laget fikk vi også de fleste lederskriben-
tene. Dessuten var det en rekke gode TV-innslag
fra entusiastiske og kreative streikende som gjorde
det lett å få sympati med lærerne, sier Bjurstrøm.
Utdanningsforbundet har «nådd frem
med sitt budskap»
Respons-undersøkelsen underbygger kommuni-
kasjonssjefens påstand om at Utdanningsforbun-
det nådde fremmed sitt hovedbudskap:
59 prosent sier nemlig at de mener at streiken
handlet om lærernes mulighet til å gjøre en god
jobb. «Dette indikerer at Utdanningsforbundet alt
i alt har nådd frem med sitt budskap i løpet av
streiken», skriver Respons i sin analyse av tallene.
Markedsundersøkelsen, som ble foretatt i perio-
den 15. – 17. september, viser også at 68 prosent
av befolkningen mener at lærerne jobber like mye
eller mer enn andre ansatte i kommunen. Det er
like mange som i tilsvarende undersøkelse i juni.
Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på
+/-2,1 – 3,5 prosentpoeng. 802 personer over 18
år ble intervjuet.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60
Powered by FlippingBook