Utdanning nr 17 - 2014 - page 59

veier gå?
59 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Etikk-kafeer landet rundt
Utdanningsforbundet
er spent på hvordan
kunnskapsministeren
ser for seg at pilotpro-
sjektene for faglige
karriereveier skal
utformes.
FOTO
UDF/LINDACARTRIDGE
7. november arrangerer vi kurs for fransklærere i ungdomsskolen og videre-
gående skole på Hotel Augustin i Bergen. Kurset er et samarbeid med Fransk-
lærerforeningen og BroAschehoug, foreleser er Liv Soulère. Velkommen til
en praktisk-pedagogisk kursdag, der vi vektlegger metoder og aktiviteter
som øker elevenes forståelse og senker terskelen for både å snakke og skrive
fransk.
Retorikk for pedagoger
30.–31. oktober inviterer vi til kurs i retorikk for pedagoger i Lærernes hus i
Oslo. Målet er å gi deltakerne innføring og trening i retorisk teori, pedagogikk
og praksis. Har lærerne selv det verktøyet som trengs for å gi elevene den
øvelsen de trenger for å nå læreplanenes mål og dermed kunne formidle hva
de kan i presentasjoner i klassen og til muntlig eksamen? Kursholder er Anne
Jorunn Ravndal.
Klasseledelse
Å lede undervisnings- og læringsaktiviteter i dagens skole handler ofte om
å finne et godt balansepunkt mellom frihet og kontroll eller mellom humor
og alvor. Klasseledelse er kanskje den viktigste forutsetningen for at lærere
skal lykkes i jobben, og er uløselig knyttet til god undervisning. 14. november
har du mulighet til å delta på kurs i klasseledelse med Terje Ogden. Kurset
arrangeres på Britannia Hotel i Trondheim.
Påmelding og mer informasjon:
Franskkurs: Faire parler et écrire les élèves!
Utdanningsforbundet følger opp
arbeidet med profesjonsetikk ved
å arrangere etikk–kafeer i sam-
arbeid med fylkeslagene rundt
omkring i landet.
Åpne arrangementer
Rammen for etikk – kafeene skal
være etikkdiskusjoner med utgangs-
punkt i Lærerprofesjonens etiske
plattform om lærerprofesjonens
verdier og ansvar. Målet for kvelden
er å løfte fram aktuelle profesjons-
etiske temaer. Arrangementet skal
være åpent for medlemmer og
andre, og skal gjennomføres i samar-
beid med fylkeslag og sentralleddet.
Foredragsholdere
Utdanningsforbundet har fore-
spurt en del foredragsholdere som
har sagt seg villige til å stille som
innledere, og ganske snart blir det
publisert en liste over disse på udf.
no/profesjonsetikk. Tanken er at
kafékvelden starter med en faglig
innledning av en foreleser med god
kjennskap til profesjonsetikk for
lærere og ledere i barnehage og
skole. Innledningen kommenteres
av lokal tillitsvalgt, medlem eller en
sentral utdanningsaktør. Deretter
kan det legges opp til samtale rundt
bordene og diskusjon i plenum.
Oversikt over planlagte
etikk-kafeer:
Fylkeslag: Sør-Trøndelag
Tid og sted: 17. november, kl 19.00 –
21.00, Britannia Hall
Tema: Lærerprofesjonens etiske
plattform (verdier) og autonomi
Foredragsholder: Astrid Grude
Eikseth, dosent, Høgskolen i
Sør-Trøndelag
Fylkeslag: Møre og Romsdal
Tid og sted: 10. november i Ålesund
Tema: Det gode kollegium – korleis
fungerer det?
Foredragsholder: Jan Inge Sørbø
Fylkeslag: Sogn og Fjordane
Tid og sted: Nyåret 2015 – dato og
sted kommer
Tema: Profesjonsetikk og
lærerutdanning
Foredragsholder: Frøydis Oma
Ohnstad
Ønsker ditt fylkeslag å arrangere
etikk-kafeer? Ved eventuelle faglige
spørsmål, ta kontakt med Per Arne-
berg:
Se også mer om profesjonsetikk
udf.no/profesjonsetikk
Kurs i Utdanningsforbundet
Fordypningen skal ta utgangspunkt i både teori
og praksis, og kan foregå for eksempel ved for-
mell videreutdanning, fagsamlinger med andre
som fordyper seg innenfor samme område, vei-
ledning, observasjon av andre lærere og utprøving
av nye undervisningsmetoder. Kanskje man også
kan skrive refleksjonsnotat og artikler som kan
leses av andre lærere.
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60
Powered by FlippingBook