Utdanning nr 17 - 2014 - page 45

45 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Delta i debatten på utdanningsnytt.no
Pedagogikk
Det har nettopp vært lærerstreik.
KS tapte kampen ommer bundet
arbeidstid. Men enhetsskolen er i dag
truet, og brennpunktet i skolen bør
derfor endres. Nå bør søkelyset rettes
mot elevene og bedre undervisning
til disse. Under kommer ti forslag fra
en lærer.
1. Inndel elevene i egne grupper
etter evner og interesser så tidlig som
mulig, men behold basisgruppene til å
gjennomgå fagemner elevene har fel-
les. Det vil sikre både fellesskap og at
hver elev får en bedre tilpasset under-
visning. De svakeste vil ikke kveles av
altfor mye teori, og de sterkeste får
muligheten til strekke seg.
2. Innfør mer homogene grupper på
maks 15–20 elever. Homogene grup-
per fungerer best i idretten, jamfør
ulike grupper for ulike belter i karate.
3. Sørg for at rektorer følger opp
lærere nøye, slik at de uten fag-
lig fremgang i egen klasse ikke får
fortsette.
4. Endre læreplanene, slik at de
tilpasses en skole der målet er «gagn-
legemenneske» for alle, men der
fagmålene varierer fra elev til elev. Ha
noe fast i hvert fag, men ha ellersmer
variert etter det i hvert fag.
5. Vær strengere når det gjelder
oppførsel og fravær. På den annen
side bør man styrke elevdemokratiet
gjennomet elevrådmedmer makt.
6. Slipp andre yrkesgrupper inn
i skolen. Det er et paradoks at alle
lærere kan ha faget «Mat og helse» på
fast basis, men ikke en utdannet kokk.
7. Sørg for mer intern konkurranse
mellom lærere angående faglig frem-
gang. Altfor mange lærere når ikke
god nok fremgangmed elevene. En
lærers oppgave er å gjøre alle bedre.
8. Innfør flere praktiske valgfag.
Skolen er blitt myemer teoretisk etter
reformen Kunnskapsløftet i 2006 enn
i for eksempel Mønsterplanen 1974
ogMønsterplanen 1987.
9. Innfør et felles, varmt måltid som
lærere og elever spiser sammenmidt
på dagen. Dette sikrer sunnmat og et
bedre klimamellomansatte og elever.
10. Fjern lekser, men innfør heller
én time obligatorisk arbeidmed ulike
fag hver dag. Elevenemå fortsatt øve
til prøver og ha innleveringer.
Elevene fortjener de beste lærerne
og den beste læringen. Om ikke skolen
utvikler seg, trues enhetsskolen. I
10 forslag for en bedre grunnskole
Utland
22. september kom uttalelser fra de
nye prorussiske «myndighetene» på
Krim om at tartarenes selvstyreor-
gan, Mejlis, ikke eksisterer. Under
Krim-krisen i vår kom president
Vladimir Putin med klare løfter til
krimtartarene om at deres rettighe-
ter skulle respekteres, så her er det
langt mellom liv og lære. Enda mer
drastiske er uttalelser fra samme
hold om at de som ikke aksepterer
anneksjonen, kan bli deportert.
Trusselen må være rettet mot ukrai-
nere som er lojale mot regjeringen i
Kiev og Krim-tartarer. Tartarene har
vært deportert før, under Stalin.
Tartarene boikottet også de
lokale «valgene» på Krim 14. sep-
tember, noe som gjør dem enda
mindre populære blant halvøyas nye
herskere. Hva russiske myndigheter
sier og hva de gjør, er to forskjel-
lige ting. Det burde være grundig
illustrert det siste året, for dem
som vil se.
Nils Tore Gjerde
NRK P3 har dei to siste vekene hatt
ei kåring for å finne den «verste»
dialekten i Noreg. Målet med kåringa
skal vere å fremme dialektar på
ein artig måte, og få lyttarane og
lesarane engasjerte i saka. Norsk
Målungdom stiller seg skeptiske til
framgangsmåten.
Dialektar er ikkje berre ulike måtar
å snakke på, det er ulike måtar å
uttrykke lokalidentiteten sin på, og er
noko djupt personleg. Når dialektane
vert sett i eit negativt lys, går dette
òg utover
lokalidentiteten og råkar på eit per-
sonleg plan.
Alle dialektar har ein ukrenkjeleg
eigenverdi. Difor bør ein vere varsam
med å rangere dei etter subjektive
oppfatningar. NRK P3 burde vise meir
respekt enn dei har gjort i denne saka.
Om vi skal trekkje fram noko posi-
tivt, må det vere at vi ser at dei dia-
lektane som tradisjonelt har vore sett
på som stygge, ikkje har nådd fram i
kåringa. Det er til dømes dialektane
frå Toten og Fredrikstad, altså dia-
lektar frå Austlandet som skil seg frå
Oslo-dialekt.
Slike dialektar er dei siste i Noreg
sommå frigjerast. Når det i staden
for er solide bydialektar som vert
røysta fram i kåringa, lovar det godt
for dei dialektane som fortener ei
oppreisning.
Kristofer Olai Ravn Stavseng
nestleiar i Norsk Målungdom
Dyster framtid for krimtartarene
Språk
P3 har ein rar måte å fremme dialektar på
Vær strengere
når det gjelder oppførsel
og fravær, er ett av ti forslag innsenderen
fremmer for en bedre skole.
ILL.FOTOERIKM.SUNDT
mangel på god, tilpasset undervisning
ønsker stadig flere private skoler.
Det er kun de rike tjent med.
Lars Mæhlen
|
lærer
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...60
Powered by FlippingBook