Utdanning nr 17 - 2014 - page 39

39 |
UTDANNING
nr. 17/17. oktober 2014
Striden om
de danske
lærernes arbeidstid
kulminerte med en fire
ukers lærerlockout.
ILL.FOTO
FREDHARALDNILSSEN
I 2012 startet rabalderet igjen. Regjeringa og KL
(tilsvarende det norske KS) inngikk en hemmelig
avtale om et framstøt for enda mer kontroll med
lærernes arbeidstid. DLF fikk ikke innsyn i avta-
len, noe som hissa opp en samla lærerstand. Den
danske Sivilombudsmannen mente imidlertid at
myndighetene ikke gjorde noe juridisk galt, men
stempla «krumspringet» som uheldig.
Først etter at boka gikk i trykken, fikk forfatter
Thejsen innsyn i KLs avtale med regjeringa. Han
nøyer seg dermed å gjengi at KL-lederen mente at
lærernes arbeidstidsavtale var en anakronisme
som sto i vegen for skolens utvikling.
I boka foretar Thejsen et 50 års tilbakeblikk på
dansk skole ved å la ulike skolestemmer fra hvert
av de fem tiåra slippe til. Eldstemann forteller
hvordan det var å være lærer på 1960-tallet:
– Da var vi begeistra og arbeidet seriøst med
den nye pedagogikken. Vi trodde på den nye, spen-
nende skole og ville lage en bedre skole enn, vi sjøl
hadde gått i, sier veteranen Ib Holdt, som begynte
som lærer i 1959. Han forteller at det fortsatt var
privatpraktiserende lærere som fulgte den auto-
ritære linja.
Søren Vinzent, som tok fatt på lærergjerninga i
1966, sa ti år seinere at han ikke kunne overleve
som autoritær lærer og forsøkte å endre undervis-
ninga. – Men elevene mine ble like gode og dårlige
som alle andre. Vi måtte derfor organisere oss
– både med hensyn til undervisninga og arbeidsvil-
kåra, sa Vinzent.
I 1980-åra uttalte DLFs landsmøte at regjeringas
djupt beklagelige holdning til skolen måtte føre til
at lærerorganisasjonen ble tvunget til å si fra seg
ansvaret for utviklinga av folkeskolen.
I 1990-åra ble det verre. Da rammet ny arbeids-
tidsavtale, kommunalisering og lesesjokket skolen
som en tsunami. Det var lærere som nærmest
måtte utøve sivil ulydighet for å kunne organisere
hva de mente var god undervisning, går det fram
av boka.
I delen av boka som tar for seg første tiåret etter
årtusenskiftet, slipper Thejsen unge kvinnestem-
mer til. Xenia Kofoed Nielsen (født 1982) forteller
at når hun er i private selskaper, forteller hun med
stolthet at hun er lærer. – Det er folk trøtte av å
høre, for de mener å vite bedre. Men så forteller
jeg om hvor fascinerende og utfordrende lærer-
jobben er, sier Koefod Nielsen.
Boka kan leses online på nett eller lastes ned fra
folkeskolen.dk/549030.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...60
Powered by FlippingBook